فلت(Flat) 105 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود FLAT 16PIN SIMI KHAKESTARI

FLAT 16PIN SIMI KHAKESTARI

فلت 16 پين خاکستري رنگ

81/070 ریال
موجود FLAT 10PIN KHAKESTARI

FLAT 10PIN KHAKESTARI

فلت 10پين خاکستري

56/110 ریال
موجود FLAT 26PIN SIMI KHAKESTARI

FLAT 26PIN SIMI KHAKESTARI

فلت 26 پين خاکستري رنگ

115/670 ریال
موجود FLAT FPC 50P 10CM 0.3MM

FLAT FPC 50P 10CM 0.3MM

فلت 50 پين 10CM با فاصله بين هر پين 0.3MM

75/460 ریال
موجود FLAT FPC 50P 15CM 0.3MM

FLAT FPC 50P 15CM 0.3MM

فلت 50 پين 15CM با فاصله بين هر پين 0.3MM

94/780 ریال
موجود FLAT FPC 50P 50CM 0.3MM

FLAT FPC 50P 50CM 0.3MM

فلت 50 پين 50CM با فاصله بين هر پين 0.3MM

166/380 ریال
موجود FLAT FPC 50P 20CM 0.3MM

FLAT FPC 50P 20CM 0.3MM

فلت 50 پين 20CM با فاصله بين هر پين 0.3MM

162/500 ریال
موجود FLAT FPC 50P 30CM 0.3MM

FLAT FPC 50P 30CM 0.3MM

فلت 50 پين 30CM با فاصله بين هر پين 0.3MM

135/430 ریال
موجود FLAT 40PIN SIMI KHAKESTARI

FLAT 40PIN SIMI KHAKESTARI

فلت 40 پين خاکستري رنگ

193/470 ریال
موجود FLAT 50PIN SIMI KHAKESTARI

FLAT 50PIN SIMI KHAKESTARI

فلت 50 پين خاکستري رنگ

243/780 ریال
موجود FLAT FPC 24P 25CM 0.3MM MAKOS

FLAT FPC 24P 25CM 0.3MM MAKOS

فلت 24 پين 25CM با فاصله بين هر پين 0.3MM معکوس

42/460 ریال
موجود FLAT FPC 16P 25CM 0.5MM

FLAT FPC 16P 25CM 0.5MM

فلت 16 پين 25CM با فاصله بين هر پين 0.5MM

34/840 ریال
موجود FLAT FPC 16P 25CM 0.5MM MAKOS

FLAT FPC 16P 25CM 0.5MM MAKOS

فلت 16 پين 25CM با فاصله بين هر پين 0.5MM معکوس

29/030 ریال
موجود FLAT FPC 24P 10CM 0.3MM

FLAT FPC 24P 10CM 0.3MM

فلت 24 پين 10CM با فاصله بين هر پين 0.3MM

43/920 ریال
موجود FLAT FPC 50P 30CM 0.5MM MAKOS

FLAT FPC 50P 30CM 0.5MM MAKOS

فلت 50 پين 30CM با فاصله بين هر پين 0.5MM معکوس

170/250 ریال
موجود FLAT FPC 23P 25CM 0.5MM

FLAT FPC 23P 25CM 0.5MM

فلت 23 پين 25CM با فاصله بين هر پين 0.5MM

48/370 ریال
موجود FLAT FPC 16P 35CM 0.5MM

FLAT FPC 16P 35CM 0.5MM

فلت 16 پين 35CM با فاصله بين هر پين 0.5MM

48/370 ریال
موجود FLAT FPC 26P 20CM 0.3MM MAKOS

FLAT FPC 26P 20CM 0.3MM MAKOS

فلت 26 پين 20CM با فاصله بين هر پين 0.3MM معکوس

73/520 ریال
موجود FLAT FPC 50P 25CM 0.5MM

FLAT FPC 50P 25CM 0.5MM

فلت 50 پين 25CM با فاصله بين هر پين 0.5MM

193/470 ریال
موجود FLAT FPC 70P 50CM 0.3MM

FLAT FPC 70P 50CM 0.3MM

فلت 70 پين 50CM با فاصله بين هر پين 0.3MM

174/110 ریال
موجود FLAT 20PIN SIMI KHAKESTARI

FLAT 20PIN SIMI KHAKESTARI

فلت 20 پين خاکستري رنگ

160/000 ریال
موجود FLAT 30PIN SIM KHAKESTARI

FLAT 30PIN SIM KHAKESTARI

فلت 30 پين خاکستري رنگ

196/000 ریال
موجود FLAT 14PIN SIM KHAKESTARI

FLAT 14PIN SIM KHAKESTARI

فلت خاکستري

109/000 ریال
موجود FLAT FPC 30P 30CM 0.3MM PORTABLE

FLAT FPC 30P 30CM 0.3MM PORTABLE

فلت30 پين 30CM با فاصله بين هر پين 0.3MM پرتابل

96/750 ریال
موجود FLAT FPC 80P 50CM 0.3MM

FLAT FPC 80P 50CM 0.3MM

فلت 80 پين 50CM با فاصله بين هر پين 0.3MM

193/470 ریال
موجود FLAT PIONEER 6850 ORG

FLAT PIONEER 6850 ORG

356/070 ریال
موجود FLAT FPC 50P 50CM 0.3MM MAKOS

FLAT FPC 50P 50CM 0.3MM MAKOS

فلت 50 پين 50CM با فاصله بين هر پين 0.3MM معکوس

125/750 ریال
موجود FLAT 64PIN SIM KHAKESTARI

FLAT 64PIN SIM KHAKESTARI

فلت 64 پين خاکستري رنگ

399/000 ریال
موجود FLAT 10PIN SIMI RANGI

FLAT 10PIN SIMI RANGI

فلت 10پين سيمي رنگي

160/000 ریال
موجود FLAT PS2 J

FLAT PS2 J

فلت PS2 شکل J

116/080 ریال