خرید خازن(capacitor)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع خازن(capacitor)

1547 نوع خازن(capacitor) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


33NF 450V

33NF 450V

18/400 ریال
5000UF 250V

5000UF 250V

289/000 ریال
150UF 50V

150UF 50V

27/600 ریال
33NF 1000V MKP

33NF 1000V MKP

56/300 ریال
1UF 520V MKT

1UF 520V MKT

85/100 ریال
22NF 1000V MKP

22NF 1000V MKP

44/800 ریال
180UF 63V

180UF 63V

24/100 ریال
2.2NF 1000V MKT

2.2NF 1000V MKT

21/800 ریال
100UF 16V SOLID

100UF 16V SOLID

44/800 ریال
550UF 330V

550UF 330V

568/000 ریال
680UF 350V

680UF 350V

948/000 ریال
5600UF 450V

5600UF 450V

13/227/000 ریال
300UF 450V

300UF 450V

628/000 ریال
390UF 315V

390UF 315V

568/000 ریال
4.7NF 2500V MKP

4.7NF 2500V MKP

72/400 ریال
2700UF 10V

2700UF 10V

33/300 ریال
820NF 275V MKT

820NF 275V MKT

17/200 ریال
100PF 3KV MAYLAR

100PF 3KV MAYLAR

8/050 ریال
1.5NF 250V MAYLAR

1.5NF 250V MAYLAR

10/300 ریال
3300UF 450V

3300UF 450V

9/897/000 ریال
5.6NF 1250V

5.6NF 1250V

13/800 ریال
880NF 250V

880NF 250V

17/200 ریال
6.8NF 275V MKT

6.8NF 275V MKT

26/400 ریال
15UF 250V POLYESTER

15UF 250V POLYESTER

149/000 ریال
680NF 160V MKT

680NF 160V MKT

28/700 ریال
100NF 630V MKT

100NF 630V MKT

27/600 ریال
1.8UF 100V

1.8UF 100V

20/700 ریال
10UF 450V KETABI FISHI

10UF 450V KETABI FISHI

518/000 ریال
1.5UF 100V

1.5UF 100V

28/700 ریال
5600UF 6.3V

5600UF 6.3V

90/800 ریال