خرید ترانزیستور ها (Transistors)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع ترانزیستور ها (Transistors)

1775 نوع ترانزیستور ها (Transistors) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


ST 13005 TO-220 st13005

ST 13005 TO-220 st13005
ترانزیستور ST13005

36/000 ریال
ST 13009 TO-220 st13009

ST 13009 TO-220 st13009
ترانزیستور ST13009

47/000 ریال
K 3522 TO-247

K 3522 TO-247
ترانزیستور K3522

580/000 ریال
IGBT STGB 19NC60KD

IGBT STGB 19NC60KD
ترانزیستور STGB19NC60KD

1/500/000 ریال
BC 369

BC 369
ترانزیستور BC369

5/000 ریال
MMBTA42LT1 SMD

MMBTA42LT1 SMD
ترانزیستور MMBTA42LT1

10/000 ریال
MMBTA92LT1 SMD

MMBTA92LT1 SMD
ترانزیستور MMBTA92LT1

10/000 ریال
TR BC 846BW SMD CODE 1BT SOT-323

TR BC 846BW SMD CODE 1BT SOT-323
ترانزیستور BC846BW

5/000 ریال
PN 2907A TO-92

PN 2907A TO-92
ترانزیستور PN2907A

5/000 ریال
IRF 5210 TO-220 ORG

IRF 5210 TO-220 ORG
ترانزیستور IRF5210

480/000 ریال
B 33N15 TO-220 ORG

B 33N15 TO-220 ORG
ترانزیستور B33N15

512/050 ریال
FTW 14N50C TO-3P

FTW 14N50C TO-3P
ترانزیستور FTW14N50C

627/000 ریال
IRF 3205PBF TO-220

IRF 3205PBF TO-220
ترانزیستور ماسفت IRF3205

89/000 ریال
IRF 1744G TO-220

IRF 1744G TO-220
ترانزیستور IRF1744G

261/250 ریال
TF 10N65 TO-220F

TF 10N65 TO-220F
ترانزیستور TF10N65

299/000 ریال
A 1693 TO-247

A 1693 TO-247
ترانزیستور A1693

292/600 ریال
STP 50NE08

STP 50NE08
ترانزیستور STP50NE08

173/470 ریال
FDA 59N30 TO-3P ORG

FDA 59N30 TO-3P ORG
ترانزیستور FDA59N30

869/000 ریال
ST 26025A

ST 26025A
ترانزیستور ST26025A

1/201/750 ریال
APT 5014BLLG

APT 5014BLLG
ترانزیستور APT5014BLLG

752/400 ریال
MPSA 42

MPSA 42
ترانزیستور MPSA42

8/360 ریال
B 772 SOT-23 b772

B 772 SOT-23 b772
ترانزیستور B772

15/675 ریال
C 3356 SOT-23

C 3356 SOT-23
ترانزیستور C3356

68/000 ریال
BSP 296 SOT-223

BSP 296 SOT-223
ترانزیستور BSP296

95/000 ریال
P 2504BDG

P 2504BDG
ترانزیستور P2504BDG

203/775 ریال
TR TT 2188 TO-220

TR TT 2188 TO-220
ترانزیستور TT2188

161/975 ریال
A 2210 TO-220F

A 2210 TO-220F
ترانزیستور A2210

501/600 ریال
BC 170 TO-92

BC 170 TO-92
ترانزیستور BC170

12/540 ریال
IRF 1407PBF TO-220

IRF 1407PBF TO-220
ترانزیستور IRF1407PBF

292/600 ریال
FQPF 2N60C TO-220F

FQPF 2N60C TO-220F
ترانزیستور FQPF2N60C

188/100 ریال
FQPF 20N60C TO-220F

FQPF 20N60C TO-220F
ترانزیستور FQPF20N60C

114/950 ریال
B 772 TO-89 b772

B 772 TO-89 b772
ترانزیستور B772

9/800 ریال
C 3012 TO-247F

C 3012 TO-247F
ترانزیستور C3012

188/100 ریال
20NM60FP TO-220F

20NM60FP TO-220F
ترانزیستور P20NM60FP

308/275 ریال
50N06C TO-220F ORG

50N06C TO-220F ORG
ترانزیستور 50N06

110/000 ریال