خرید مقاومت اجری(Resistance Brick)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع مقاومت اجری(Resistance Brick)

145 نوع مقاومت اجری(Resistance Brick) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


RES 120R 10W AJORI

RES 120R 10W AJORI
مقاومت آجری 120 اهم 10 وات

67/500 ریال
RES 18R 10W AJORI

RES 18R 10W AJORI
مقاومت آجری 18 اهم 10 وات

64/800 ریال
RES 15R 10W AJORI

RES 15R 10W AJORI
مقاومت آجری 15 اهم 10 وات

64/800 ریال
RES 8.2R 10W AJORI

RES 8.2R 10W AJORI
مقاومت آجری 8.2 اهم 10 وات

64/800 ریال
RES 1.8R 10W AJORI

RES 1.8R 10W AJORI
مقاومت آجری 1.8 اهم 10 وات

67/500 ریال
RES 0.56R 10W AJORI

RES 0.56R 10W AJORI
مقاومت آجری 0.56 اهم 10 وات

67/500 ریال
RES 0.12R 10W AJORI

RES 0.12R 10W AJORI
مقاومت آجری 0.12 اهم 10 وات

67/500 ریال
RES 270R 10W AJORI

RES 270R 10W AJORI
مقاومت آجری 270 اهم 10 وات

67/500 ریال
RES 1.2R 10W AJORI

RES 1.2R 10W AJORI
مقاومت آجری 1.2 اهم 10 وات

67/500 ریال
RES 1K 5W AJORI

RES 1K 5W AJORI
مقاومت آجری 1 کیلو اهم 5 وات

55/000 ریال
RES 33R 5W AJORI

RES 33R 5W AJORI
مقاومت آجری 33 اهم 5 وات

58/800 ریال
RES 27R 10W AJORI

RES 27R 10W AJORI
مقاومت آجری 27 اهم 10 وات

67/500 ریال
RES 39R 10W AJORI

RES 39R 10W AJORI
مقاومت آجری 39 اهم 10 وات

67/500 ریال
RES 39R 5W AJORI

RES 39R 5W AJORI
مقاومت آجری 39 اهم 5 وات

55/000 ریال
RES 12R 5W AJORI

RES 12R 5W AJORI
مقاومت آجری 12 اهم 5 وات

55/200 ریال
RES 0.27R 10W AJORI

RES 0.27R 10W AJORI
مقاومت آجری 0.27 اهم 10 وات

67/500 ریال
RES 180R 10W AJORI

RES 180R 10W AJORI
مقاومت آجری 180 اهم 10 وات

67/500 ریال
RES 5.6R 10W AJORI

RES 5.6R 10W AJORI
مقاومت آجری 5.6 اهم 10 وات

67/500 ریال
RES 4.7R 10W AJORI

RES 4.7R 10W AJORI
مقاومت آجری 4.7 اهم 10 وات

73/700 ریال
RES 3.9R 10W AJORI

RES 3.9R 10W AJORI
مقاومت آجری 3.9 اهم 10 وات

67/500 ریال
RES 560R 10W AJORI

RES 560R 10W AJORI
مقاومت آجری 560 اهم 10 وات

67/500 ریال
RES 270R 5W AJORI

RES 270R 5W AJORI
مقاومت آجری 270 اهم 5 وات

55/000 ریال
RES 150R 5W AJORI

RES 150R 5W AJORI
مقاومت آجری 150 اهم 5 وات

55/000 ریال