خرید مقاومت اجری(Resistance Brick)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع مقاومت اجری(Resistance Brick)

149 نوع مقاومت اجری(Resistance Brick) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


RES 0.01R 5W AJORI

RES 0.01R 5W AJORI

85/000 ریال
RES 110R 5W

RES 110R 5W

35/800 ریال
RES 0.27R 5W AJORI

RES 0.27R 5W AJORI
مقاومت آجری 0.27 اهم 5 وات

62/000 ریال
RES 0.1R 10W AJORI

RES 0.1R 10W AJORI
مقاومت آجری 0.1 اهم 10 وات

72/000 ریال
RES 120R 10W AJORI

RES 120R 10W AJORI
مقاومت آجری 120 اهم 10 وات

77/600 ریال
RES 56R 10W AJORI

RES 56R 10W AJORI
مقاومت آجری 56 اهم 10 وات

82/800 ریال
RES 33R 10W AJORI

RES 33R 10W AJORI
مقاومت آجری 33 اهم 10 وات

82/800 ریال
RES 18R 10W AJORI

RES 18R 10W AJORI
مقاومت آجری 18 اهم 10 وات

72/000 ریال
RES 15R 10W AJORI

RES 15R 10W AJORI
مقاومت آجری 15 اهم 10 وات

72/000 ریال
RES 12R 10W AJORI

RES 12R 10W AJORI
مقاومت آجری 12 اهم 10 وات

79/300 ریال
RES 8.2R 10W AJORI

RES 8.2R 10W AJORI
مقاومت آجری 8.2 اهم 10 وات

92/000 ریال
RES 6.8R 10W AJORI

RES 6.8R 10W AJORI
مقاومت آجری 6.8 اهم 10 وات

79/300 ریال
RES 1.8R 10W AJORI

RES 1.8R 10W AJORI
مقاومت آجری 1.8 اهم 10 وات

77/600 ریال
RES 1.5R 10W AJORI

RES 1.5R 10W AJORI
مقاومت آجری 1.5 اهم 10 وات

79/300 ریال
RES 0.56R 10W AJORI

RES 0.56R 10W AJORI
مقاومت آجری 0.56 اهم 10 وات

79/300 ریال
RES 0.47R 10W AJORI

RES 0.47R 10W AJORI
مقاومت آجری 0.47 اهم 10 وات

90/800 ریال
RES 0.12R 10W AJORI

RES 0.12R 10W AJORI
مقاومت آجری 0.12 اهم 10 وات

79/300 ریال
RES 10R 5W AJORI

RES 10R 5W AJORI
مقاومت آجری 10 اهم 5 وات

62/000 ریال
RES 100R 5W AJORI

RES 100R 5W AJORI
مقاومت آجری 100 اهم 5 وات

62/000 ریال
RES 220R 10W AJORI

RES 220R 10W AJORI
مقاومت آجری 220 اهم 10 وات

79/300 ریال
RES 270R 10W AJORI

RES 270R 10W AJORI
مقاومت آجری 270 اهم 10 وات

79/300 ریال
RES 0.15R 5W AJORI

RES 0.15R 5W AJORI
مقاومت آجری 0.15 اهم 5 وات

62/000 ریال
RES 1.2R 10W AJORI

RES 1.2R 10W AJORI
مقاومت آجری 1.2 اهم 10 وات

79/300 ریال