خرید مقاومت اجری(Resistance Brick)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع مقاومت اجری(Resistance Brick)

144 نوع مقاومت اجری(Resistance Brick) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


RES 120R 10W AJORI

RES 120R 10W AJORI
مقاومت آجری 120 اهم 10 وات

50/000 ریال
RES 33R 10W AJORI

RES 33R 10W AJORI
مقاومت آجری 33 اهم 10 وات

49/000 ریال
RES 220R 10W AJORI

RES 220R 10W AJORI
مقاومت آجری 220 اهم 10 وات

50/000 ریال
RES 270R 10W AJORI

RES 270R 10W AJORI
مقاومت آجری 270 اهم 10 وات

50/000 ریال
RES 1.2R 10W AJORI

RES 1.2R 10W AJORI
مقاومت آجری 1.2 اهم 10 وات

50/000 ریال
RES 100R 10W AJORI

RES 100R 10W AJORI
مقاومت آجری 100 اهم 10 وات

55/000 ریال
RES 1K 5W AJORI

RES 1K 5W AJORI
مقاومت آجری 1 کیلو اهم 5 وات

38/000 ریال
RES 39R 5W AJORI

RES 39R 5W AJORI
مقاومت آجری 39 اهم 5 وات

40/000 ریال
RES 220R 5W AJORI

RES 220R 5W AJORI
مقاومت آجری 220 اهم 5 وات

46/000 ریال
RES 0.33R 5W AJORI

RES 0.33R 5W AJORI
مقاومت آجری 0.33 اهم 5 وات

40/000 ریال
RES 180R 10W AJORI

RES 180R 10W AJORI
مقاومت آجری 180 اهم 10 وات

50/000 ریال
RES 5.6R 10W AJORI

RES 5.6R 10W AJORI
مقاومت آجری 5.6 اهم 10 وات

50/000 ریال
RES 560R 10W AJORI

RES 560R 10W AJORI
مقاومت آجری 560 اهم 10 وات

50/000 ریال
RES 470R 5W AJORI

RES 470R 5W AJORI
مقاومت آجری 470 اهم 5 وات

34/900 ریال
RES 330R 5W AJORI

RES 330R 5W AJORI
مقاومت آجری 330 اهم 5 وات

40/000 ریال
RES 4.7R 5W AJORI

RES 4.7R 5W AJORI
مقاومت آجری 4.7 اهم 5 وات

39/000 ریال
RES 150R 10W AJORI

RES 150R 10W AJORI
مقاومت آجری 150 اهم 10 وات

50/000 ریال
RES 68R 10W AJORI

RES 68R 10W AJORI
مقاومت آجری 68 اهم 10 وات

50/000 ریال
RES 47R 5W AJORI

RES 47R 5W AJORI
مقاومت آجری 47 اهم 5 وات

55/000 ریال
RES 22R 5W AJORI

RES 22R 5W AJORI
مقاومت آجری 22 اهم 5 وات

48/000 ریال
RES 1R 10W AJORI

RES 1R 10W AJORI
مقاومت آجری 1 اهم 10 وات

46/000 ریال
RES 0.5R 5W AJORI

RES 0.5R 5W AJORI
مقاومت آجری 0.5 اهم 5 وات

48/000 ریال
RES 0.22R 5W AJORI

RES 0.22R 5W AJORI
مقاومت آجری 0.22 اهم 5 وات

50/000 ریال
RES 820R 7W AJORI

RES 820R 7W AJORI
مقاومت آجری 820 اهم 7 وات

43/100 ریال
RES 680R 7W AJORI

RES 680R 7W AJORI
مقاومت آجری 680 اهم 7 وات

43/100 ریال
RES 3.9R 5W AJORI

RES 3.9R 5W AJORI
مقاومت آجری 3.9 اهم 5 وات

30/000 ریال