خرید مقاومت(Resistance)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع مقاومت(Resistance)

1624 نوع مقاومت(Resistance) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


RES 59K 1/2W

RES 59K 1/2W

2/500 ریال
RES 8.06K 14W 1%

RES 8.06K 14W 1%

500 ریال
RES 140R 1W

RES 140R 1W

3/500 ریال
RES 620K 1/4W 1%

RES 620K 1/4W 1%

1/300 ریال
RES 220K 3W

RES 220K 3W

1/200 ریال
RES 7.5K 3W

RES 7.5K 3W

1/200 ریال
RES 510K 1W

RES 510K 1W

3/000 ریال
RES 27R 1/8W

RES 27R 1/8W

500 ریال
RES 300K 1/4W

RES 300K 1/4W

800 ریال
RES 430K 1/4W

RES 430K 1/4W

800 ریال
RES 16.9K 1W 1%

RES 16.9K 1W 1%

2/500 ریال
RES 169K 1/4W 1%

RES 169K 1/4W 1%

1/300 ریال
RES 24K 1/4W

RES 24K 1/4W

800 ریال
RES 3K 1W

RES 3K 1W

3/000 ریال
RES 220R 1/8W

RES 220R 1/8W

500 ریال
RES 75R 1/4W

RES 75R 1/4W

800 ریال
RES 18K 1/8W

RES 18K 1/8W

500 ریال
RES 1M 1/8W

RES 1M 1/8W

500 ریال
RES 270R 1/8W

RES 270R 1/8W

500 ریال
RES 200R 1/8W

RES 200R 1/8W

500 ریال
RES 150K 1/8W 1%

RES 150K 1/8W 1%

750 ریال
RES 8.2K 1/4W 1%

RES 8.2K 1/4W 1%

1/000 ریال
RES 240K 1/2W

RES 240K 1/2W

1/500 ریال
RES 43K 1/2W

RES 43K 1/2W

1/500 ریال
RES 6.2K 1/4W

RES 6.2K 1/4W

770 ریال
RES 2.4R 1W 1%

RES 2.4R 1W 1%

2/500 ریال
RES 5.11K 1/8W 1%

RES 5.11K 1/8W 1%

620 ریال
RES 120K 1/8W 1%

RES 120K 1/8W 1%

620 ریال
RES 13K 1/8W 1%

RES 13K 1/8W 1%

620 ریال
RES 1.91K 1/4W 1%

RES 1.91K 1/4W 1%

1/250 ریال
RES 4.32K 1/4W 1%

RES 4.32K 1/4W 1%

1/250 ریال
RES 36.5K 1/8W 1%

RES 36.5K 1/8W 1%

620 ریال
RES 120K 1/2W 1%

RES 120K 1/2W 1%

1/350 ریال
RES 14K 1/8W 1%

RES 14K 1/8W 1%

620 ریال
RES 200K 1/4W 1%

RES 200K 1/4W 1%

1/250 ریال
RES 619R 1/4W 1%

RES 619R 1/4W 1%

1/250 ریال