خرید مقاومت(Resistance)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع مقاومت(Resistance)

1469 نوع مقاومت(Resistance) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


RES 330R SMD 1/8W 0805

RES 330R SMD 1/8W 0805
مقاومت 330 اهم

500 ریال
RES 510K 1/4W 1%

RES 510K 1/4W 1%
مقاومت 510 کیلواهم 1/4 وات

1/000 ریال
RES 510R 1/8W

RES 510R 1/8W
مقاومت 510 اهم 1/8 وات

400 ریال
RES 0.5R SMD 1/4W 1206

RES 0.5R SMD 1/4W 1206
مقاومت 0.5 اهم

2/900 ریال
RES 0.5R SMD 1/8W 0805

RES 0.5R SMD 1/8W 0805
مقاومت 0.5 اهم

3/000 ریال
RES 47K SMD 1/10W 0603

RES 47K SMD 1/10W 0603
مقاومت 47 کیلواهم

600 ریال
RES 120K SMD 1/8W 0805

RES 120K SMD 1/8W 0805
مقاومت 120 کیلو اهم

650 ریال
RES 270R SMD 1/8W 0805

RES 270R SMD 1/8W 0805
مقاومت 270 اهم

650 ریال
RES 75K SMD 1/8W 0805

RES 75K SMD 1/8W 0805
مقاومت 75 کیلو اهم

650 ریال
RES 5.6K 3W

RES 5.6K 3W
مقاومت 5.6 کیلواهم 3 وات

27/000 ریال
RES 10K SMD 1/8W 0805

RES 10K SMD 1/8W 0805
مقاومت 10 کیلواهم

560 ریال
RES 33K SMD 1/8W 0805

RES 33K SMD 1/8W 0805
مقاومت 33 کیلواهم

700 ریال
RES 56K SMD 1/8W 0805

RES 56K SMD 1/8W 0805
مقاومت 56 کیلواهم

700 ریال
RES 1K SMD 1/8W 0805

RES 1K SMD 1/8W 0805
مقاومت 1 کیلواهم

560 ریال
POT 20K KHABIDEH

POT 20K KHABIDEH
پتانسیومتر 20 کیلو اهم

18/300 ریال
RES 200R SMD 1/4W 1206

RES 200R SMD 1/4W 1206
مقاومت 200 اهم 1206

680 ریال
RES 3.3K SMD 1/8W 0805

RES 3.3K SMD 1/8W 0805

720 ریال
RES 100R SMD 1/8W 0805

RES 100R SMD 1/8W 0805

710 ریال
RES 27K 1/8W

RES 27K 1/8W

620 ریال
RES 220K 1W

RES 220K 1W

4/180 ریال
RES 680R SMD 1/2W 1210

RES 680R SMD 1/2W 1210

3/200 ریال
RES 430R SMD 1/8W 0805 1%

RES 430R SMD 1/8W 0805 1%

840 ریال
RES 2.2K SMD 1/8W 0805 1%

RES 2.2K SMD 1/8W 0805 1%

840 ریال
RES 1.5K SMD 1/8W 0805 1%

RES 1.5K SMD 1/8W 0805 1%

830 ریال
RES 1K SMD 1/8W 0805 1%

RES 1K SMD 1/8W 0805 1%

800 ریال
RES 82K SMD 1/10W 0603

RES 82K SMD 1/10W 0603

620 ریال
RES 82K SMD 1/8W 0805

RES 82K SMD 1/8W 0805

730 ریال
RES 82K SMD 1/4W 1206

RES 82K SMD 1/4W 1206
مقاومت 82 کیلو اهم 1206

650 ریال
RES 24R 1/4W

RES 24R 1/4W

730 ریال
RES 51R 1/4W

RES 51R 1/4W

660 ریال
RES 200R 1/4W

RES 200R 1/4W

660 ریال
RES 910R 1/4W

RES 910R 1/4W

660 ریال
RES 9.1K 1/4W

RES 9.1K 1/4W

620 ریال
RES 75K 1/4W

RES 75K 1/4W

660 ریال
RES 2.7R 1W

RES 2.7R 1W

2/750 ریال