خرید مقاومت(Resistance)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع مقاومت(Resistance)

1480 نوع مقاومت(Resistance) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


RES 15K 3W

RES 15K 3W
مقاومت 15 کیلواهم 3 وات

23/000 ریال
RES 0.15R 1W

RES 0.15R 1W
مقاومت 0.15 اهم 1 وات

8/640 ریال
RES 36R 1/2W

RES 36R 1/2W
مقاومت 36 اهم 1/2 وات

1/200 ریال
RES 750R 1/8W

RES 750R 1/8W
مقاومت 750 اهم 1/8 وات

480 ریال
RES 330R SMD 1/8W 0805

RES 330R SMD 1/8W 0805
مقاومت 330 اهم

600 ریال
RES 510K 1/4W 1%

RES 510K 1/4W 1%
مقاومت 510 کیلواهم 1/4 وات

1/250 ریال
RES 0.5R SMD 1/4W 1206

RES 0.5R SMD 1/4W 1206
مقاومت 0.5 اهم

3/620 ریال
RES 0.5R SMD 1/8W 0805

RES 0.5R SMD 1/8W 0805
مقاومت 0.5 اهم

3/600 ریال
RES 47K SMD 1/10W 0603

RES 47K SMD 1/10W 0603
مقاومت 47 کیلواهم

600 ریال
RES 120K SMD 1/8W 0805

RES 120K SMD 1/8W 0805
مقاومت 120 کیلو اهم

810 ریال
RES 270R SMD 1/8W 0805

RES 270R SMD 1/8W 0805
مقاومت 270 اهم

810 ریال
RES 75K SMD 1/8W 0805

RES 75K SMD 1/8W 0805
مقاومت 75 کیلو اهم

810 ریال
RES 10K SMD 1/8W 0805

RES 10K SMD 1/8W 0805
مقاومت 10 کیلواهم

700 ریال
RES 33K SMD 1/8W 0805

RES 33K SMD 1/8W 0805
مقاومت 33 کیلواهم

870 ریال
RES 56K SMD 1/8W 0805

RES 56K SMD 1/8W 0805
مقاومت 56 کیلواهم

870 ریال
RES 1K SMD 1/8W 0805

RES 1K SMD 1/8W 0805
مقاومت 1 کیلواهم

700 ریال
RES 2K SMD 1/8W 0805

RES 2K SMD 1/8W 0805
مقاومت 2 کیلو اهم

870 ریال
POT 20K KHABIDEH

POT 20K KHABIDEH
پتانسیومتر 20 کیلو اهم

22/800 ریال
RES 200R SMD 1/4W 1206

RES 200R SMD 1/4W 1206
مقاومت 200 اهم 1206

850 ریال
RES 3.3K SMD 1/8W 0805

RES 3.3K SMD 1/8W 0805

900 ریال
RES 100R SMD 1/8W 0805

RES 100R SMD 1/8W 0805

880 ریال
RES 27K 1/8W

RES 27K 1/8W

770 ریال
RES 680R SMD 1/2W 1210

RES 680R SMD 1/2W 1210

3/900 ریال
RES 430R SMD 1/8W 0805 1%

RES 430R SMD 1/8W 0805 1%

1/050 ریال
RES 2.2K SMD 1/8W 0805 1%

RES 2.2K SMD 1/8W 0805 1%

1/050 ریال
RES 1.5K SMD 1/8W 0805 1%

RES 1.5K SMD 1/8W 0805 1%

1/030 ریال
RES 1K SMD 1/8W 0805 1%

RES 1K SMD 1/8W 0805 1%

1/000 ریال
RES 82K SMD 1/10W 0603

RES 82K SMD 1/10W 0603

770 ریال
RES 82K SMD 1/8W 0805

RES 82K SMD 1/8W 0805

910 ریال
RES 82K SMD 1/4W 1206

RES 82K SMD 1/4W 1206
مقاومت 82 کیلو اهم 1206

810 ریال
RES 24R 1/4W

RES 24R 1/4W

910 ریال
RES 51R 1/4W

RES 51R 1/4W

820 ریال