خرید مقاومت(Resistance)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع مقاومت(Resistance)

1662 نوع مقاومت(Resistance) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


RES 150K SMD 0603 ARRAY

RES 150K SMD 0603 ARRAY

3/330 ریال
RES 220K SMD 1/4W 1206 1%

RES 220K SMD 1/4W 1206 1%

2/180 ریال
RES 82K SMD 1/4W 1206 1%

RES 82K SMD 1/4W 1206 1%

2/180 ریال
RES 120K SMD 1/4W 1206 1%

RES 120K SMD 1/4W 1206 1%

2/180 ریال
RES 100K SMD 1/4W 1206 1%

RES 100K SMD 1/4W 1206 1%

2/180 ریال
RES 220R SMD 1/4W 1206 1%

RES 220R SMD 1/4W 1206 1%

2/180 ریال
VDR 270V-10

VDR 270V-10

18/400 ریال
VDR 470V-5

VDR 470V-5

10/900 ریال
RES 750K SMD 1/4W 1206

RES 750K SMD 1/4W 1206
مقاومت 750 کیلواهم 1206

1/090 ریال
RES 0.01R 5W AJORI

RES 0.01R 5W AJORI

85/000 ریال
NTC 100K 1% MF58

NTC 100K 1% MF58

24/000 ریال
RES 6.8M SMD 1/10W 0603

RES 6.8M SMD 1/10W 0603
مقاومت 6.8 مگا اهم

1/030 ریال
RES 56K SMD 1/10W 0603

RES 56K SMD 1/10W 0603
مقاومت 56 کیلو اهم

1/030 ریال
RES 18R SMD 1/10W 0603

RES 18R SMD 1/10W 0603
مقاومت 18 اهم

1/030 ریال
RES 12R SMD 1/10W 0603

RES 12R SMD 1/10W 0603
مقاومت 12 اهم

1/030 ریال
RES 5.6M SMD 1/10W 0603

RES 5.6M SMD 1/10W 0603
مقاومت 5.6 مگا اهم

1/030 ریال
RES 1.2M SMD 1/10W 0603

RES 1.2M SMD 1/10W 0603
مقاومت1.2 مگا اهم

1/030 ریال
RES 220R SMD 1/10W 0603

RES 220R SMD 1/10W 0603
مقاومت 220 اهم

1/030 ریال
RES 3.3M SMD 1/10W 0603

RES 3.3M SMD 1/10W 0603
مقاومت 3.3 مگا اهم

1/030 ریال
RES 560R SMD 1/10W 0603

RES 560R SMD 1/10W 0603
مقاومت 560 اهم

1/030 ریال
RES 270R 1W

RES 270R 1W

4/480 ریال
VDR 22V-10

VDR 22V-10
وریستور 22 ولت قطر 10 میلی متر

35/600 ریال
NTC 10D-20

NTC 10D-20
ان تی سی 10 اهم 20 میلی متر

149/000 ریال
RES 7.5R 1/8W

RES 7.5R 1/8W
مقاومت 7.5 اهم 1/8 وات

570 ریال
RES 59K 1/2W

RES 59K 1/2W
مقاومت 59 کیلواهم 1/2 وات

2/870 ریال
RES 140R 1W

RES 140R 1W
مقاومت 140 اهم 1 وات

4/020 ریال
RES 220K 3W

RES 220K 3W
مقاومت 220 کیلواهم 3 وات

8/620 ریال
RES 7.5K 3W

RES 7.5K 3W
مقاومت 7.5 کیلواهم 3 وات

13/800 ریال
RES 27R 1/8W

RES 27R 1/8W

570 ریال
RES 300K 1/4W

RES 300K 1/4W

920 ریال
RES 430K 1/4W

RES 430K 1/4W

920 ریال
RES 16.9K 1W 1%

RES 16.9K 1W 1%

2/870 ریال