خرید خازن(capacitor)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع خازن(capacitor)

1547 نوع خازن(capacitor) موجود می باشد

نمایش 73 تا 108


1UF 250V MKT

1UF 250V MKT

44/800 ریال
5.6NF 100V MKT

5.6NF 100V MKT

12/600 ریال
270NF 100V MKT

270NF 100V MKT

21/200 ریال
180NF 100V MKT

180NF 100V MKT

17/200 ریال
22NF 1KV

22NF 1KV

13/800 ریال
9.1NF 100V

9.1NF 100V

3/220 ریال
24NF 100V

24NF 100V

4/020 ریال
30NF 100V

30NF 100V

5/170 ریال
13NF 100V

13NF 100V

2/870 ریال
7.5NF 2100V

7.5NF 2100V

41/400 ریال
22NF 800V

22NF 800V

18/900 ریال
27NF 800V

27NF 800V

10/900 ریال
100NF 450V

100NF 450V

13/800 ریال
820PF 50V

820PF 50V

4/600 ریال
50NF 1500V

50NF 1500V

33/300 ریال
1.3NF 2KV

1.3NF 2KV

21/200 ریال
3.9NF 1200V

3.9NF 1200V

6/780 ریال
470PF 1600V

470PF 1600V

20/700 ریال
1.2NF 2KV

1.2NF 2KV

9/660 ریال
4.3NF 1800V

4.3NF 1800V

12/600 ریال
39NF 50V

39NF 50V

3/450 ریال
18NF 100V

18NF 100V

4/940 ریال
12NF 800V

12NF 800V

6/900 ریال
20NF 630V

20NF 630V

13/200 ریال
18NF 800V

18NF 800V

10/900 ریال
3NF 800V

3NF 800V

3/680 ریال
3.9NF 630V

3.9NF 630V

7/470 ریال
1.2NF 630V

1.2NF 630V

5/520 ریال
4.7NF 800V

4.7NF 800V

8/970 ریال
2.5NF 630V

2.5NF 630V

4/020 ریال
22NF 50V

22NF 50V

4/020 ریال