خرید خازن(capacitor)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع خازن(capacitor)

1547 نوع خازن(capacitor) موجود می باشد

نمایش 109 تا 144


200NF 250V

200NF 250V

11/200 ریال
91NF 400V

91NF 400V

10/900 ریال
120NF 400V

120NF 400V

11/200 ریال
190NF 400V

190NF 400V

14/300 ریال
200NF 400V

200NF 400V

13/200 ریال
12NF 100V

12NF 100V

4/020 ریال
2.4NF 100V

2.4NF 100V

1/720 ریال
27NF 100V

27NF 100V

4/020 ریال
680PF 100V

680PF 100V

12/600 ریال
3NF 100V

3NF 100V

1/720 ریال
5NF 100V

5NF 100V

1/720 ریال
1NF 400V

1NF 400V

3/450 ریال
120NF 100V

120NF 100V

4/020 ریال
680NF 450V

680NF 450V

10/300 ریال
1.8NF 630V

1.8NF 630V

10/300 ریال
12NF 1200V

12NF 1200V

28/700 ریال
56NF 1KV

56NF 1KV

21/800 ریال
1.5NF 1KV MAYLAR

1.5NF 1KV MAYLAR

9/500 ریال
5.6NF 2KV

5.6NF 2KV

13/800 ریال
25NF 630V

25NF 630V

5/750 ریال
5.3NF 1600V

5.3NF 1600V

10/300 ریال
5.3NF 2KV

5.3NF 2KV

12/600 ریال
15NF 800V

15NF 800V

9/770 ریال
82NF 1200V

82NF 1200V

13/800 ریال
22NF 1600V

22NF 1600V

39/100 ریال
7.5NF 2KV

7.5NF 2KV

33/300 ریال
39NF 1200V

39NF 1200V

21/800 ریال
3NF 1600V

3NF 1600V

16/100 ریال
68NF 1600V

68NF 1600V

41/400 ریال
68NF 1200V

68NF 1200V

40/200 ریال
2.2NF 2500V

2.2NF 2500V

12/600 ریال
91NF 250V

91NF 250V

5/750 ریال
1NF 1600V

1NF 1600V

5/170 ریال
30NF 250V

30NF 250V

4/370 ریال
4.1NF 1600V

4.1NF 1600V

10/900 ریال