خازن بی پُلار(without pole capacitor) 26 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود 2.2UF 100V BPOLAR

2.2UF 100V BPOLAR

بي پلار

20000 ریال
موجود 4.7UF 100V BPOLAR

4.7UF 100V BPOLAR

بي پلار

10000 ریال
ناموجود 1 100BP

1 100BP

0 ریال
ناموجود 2.2 100BP

2.2 100BP

0 ریال
ناموجود 4.7 50 BP

4.7 50 BP

0 ریال
ناموجود 47 50 BP

47 50 BP

0 ریال
ناموجود 22 16 BP

22 16 BP

0 ریال
ناموجود 10 50 BP

10 50 BP

0 ریال
ناموجود 22 50 BP

22 50 BP

0 ریال
ناموجود 2.2 63 BP

2.2 63 BP

0 ریال
ناموجود 2.2 50 BP

2.2 50 BP

0 ریال
ناموجود 3.3 50 BP

3.3 50 BP

0 ریال
ناموجود 6.8 50 BP

6.8 50 BP

0 ریال
ناموجود 10 16 BP

10 16 BP

0 ریال
ناموجود 10 35 BP

10 35 BP

0 ریال
ناموجود 22 25 BP

22 25 BP

0 ریال
ناموجود 1.5 50 BP

1.5 50 BP

0 ریال
ناموجود 4.7 16 BP

4.7 16 BP

0 ریال
ناموجود 0.47 50 BP

0.47 50 BP

0 ریال
ناموجود 10 25 BP

10 25 BP

0 ریال
ناموجود 1 50 BP

1 50 BP

0 ریال
ناموجود 47 16 BP

47 16 BP

0 ریال
ناموجود 3.9 100 BP

3.9 100 BP

خازن بدون قطب خوابيده

0 ریال
ناموجود 4.7 100 BP

4.7 100 BP

0 ریال
ناموجود 3.3 100 BP

3.3 100 BP

0 ریال
ناموجود 10UF 100V BPOLAR

10UF 100V BPOLAR

12000 ریال