خازن بی پُلار(without pole capacitor) 26 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود 2.2UF 100V BIPOLAR

2.2UF 100V BIPOLAR

خازن بي پلار 2.2 ميکروفاراد 100 ولت

41/000 ریال
موجود 4.7UF 100V BIPOLAR

4.7UF 100V BIPOLAR

خازن بي پلار 4.7 ميکروفاراد 100 ولت

67/350 ریال
ناموجود 10UF 100V BIPOLAR

10UF 100V BIPOLAR

خازن بي پلار 10 ميکروفاراد 100 ولت

23/230 ریال
ناموجود 1UF 100V BIPOLAR

1UF 100V BIPOLAR

خازن بي پلار 1 ميکروفاراد 100 ولت

ریال
ناموجود 22UF 100V BIPOLAR

22UF 100V BIPOLAR

خازن بي پلار 22 ميکروفاراد 100 ولت

ریال
ناموجود 4.7UF 50V BIPOLAR

4.7UF 50V BIPOLAR

خازن بي پلار 4.7 ميکروفاراد 50 ولت

ریال
ناموجود 47UF 50V BIPOLAR

47UF 50V BIPOLAR

خازن بي پلار 47 ميکروفاراد 50 ولت

ریال
ناموجود 22UF 16V BIPOLAR

22UF 16V BIPOLAR

خازن بي پلار 22 ميکروفاراد 16 ولت

ریال
ناموجود 10UF 50V BIPOLAR

10UF 50V BIPOLAR

خازن بي پلار 10 ميکروفاراد 50 ولت

ریال
ناموجود 22UF 50V BIPOLAR

22UF 50V BIPOLAR

خازن بي پلار 22 ميکروفاراد 50 ولت

ریال
ناموجود 2.2UF 63V BIPOLAR

2.2UF 63V BIPOLAR

خازن بي پلار 2.2 ميکروفاراد 63 ولت

ریال
ناموجود 2.2UF 50V BIPOLAR

2.2UF 50V BIPOLAR

خازن بي پلار 2.2 ميکروفاراد 50 ولت

ریال
ناموجود 3.3UF 50V BIPOLAR

3.3UF 50V BIPOLAR

خازن بي پلار 3.3 ميکروفاراد 50 ولت

ریال
ناموجود 6.8UF 50V BIPOLAR

6.8UF 50V BIPOLAR

خازن بي پلار 6.8 ميکروفاراد 50 ولت

ریال
ناموجود 10UF 16V BIPOLAR

10UF 16V BIPOLAR

خازن بي پلار 10 ميکروفاراد 16 ولت

ریال
ناموجود 10UF 35V BIPOLAR

10UF 35V BIPOLAR

خازن بي پلار 10 ميکروفاراد 35 ولت

ریال
ناموجود 22UF 25V BIPOLAR

22UF 25V BIPOLAR

خازن بي پلار 22 ميکروفاراد 25 ولت

ریال
ناموجود 1.5UF 50V BIPOLAR

1.5UF 50V BIPOLAR

خازن بي پلار 1.5 ميکروفاراد 50 ولت

ریال
ناموجود 4.7UF 16V BIPOLAR

4.7UF 16V BIPOLAR

خازن بي پلار 4.7 ميکروفاراد 16 ولت

ریال
ناموجود 0.47UF 50V BIPOLAR

0.47UF 50V BIPOLAR

خازن بي پلار 0.47 ميکروفاراد 50 ولت

ریال
ناموجود 10UF 25V BIPOLAR

10UF 25V BIPOLAR

خازن بي پلار 10 ميکروفاراد 25 ولت

ریال
ناموجود 1UF 50V BIPOLAR

1UF 50V BIPOLAR

خازن بي پلار 1 ميکروفاراد 50 ولت

ریال
ناموجود 47UF 16V BIPOLAR

47UF 16V BIPOLAR

خازن بي پلار 47 ميکروفاراد 16 ولت

ریال
ناموجود 3.9UF 100V BIPOLAR KHABIDEH

3.9UF 100V BIPOLAR KHABIDEH

خازن بي پلار خوابيده 3.9 ميکروفاراد 100 ولت

ریال
ناموجود 47UF 100V BIPOLAR

47UF 100V BIPOLAR

خازن بي پلار 47 ميکروفاراد 100 ولت

ریال
ناموجود 3.3UF 100V BIPOLAR

3.3UF 100V BIPOLAR

خازن بي پلار 3.3 ميکروفاراد 100 ولت

ریال