خازن بی پُلار(without pole capacitor) 26 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود 2.2UF 100V BPOLAR

2.2UF 100V BPOLAR

بي پلار

27/820 ریال
ناموجود 4.7UF 100V BPOLAR

4.7UF 100V BPOLAR

بي پلار

475/000 ریال
ناموجود 10UF 100V BPOLAR

10UF 100V BPOLAR

16/690 ریال
ناموجود 1 100BP

1 100BP

ریال
ناموجود 2.2 100BP

2.2 100BP

ریال
ناموجود 4.7 50 BP

4.7 50 BP

ریال
ناموجود 47 50 BP

47 50 BP

ریال
ناموجود 22 16 BP

22 16 BP

ریال
ناموجود 10 50 BP

10 50 BP

ریال
ناموجود 22 50 BP

22 50 BP

ریال
ناموجود 2.2 63 BP

2.2 63 BP

ریال
ناموجود 2.2 50 BP

2.2 50 BP

ریال
ناموجود 3.3 50 BP

3.3 50 BP

ریال
ناموجود 6.8 50 BP

6.8 50 BP

ریال
ناموجود 10 16 BP

10 16 BP

ریال
ناموجود 10 35 BP

10 35 BP

ریال
ناموجود 22 25 BP

22 25 BP

ریال
ناموجود 1.5 50 BP

1.5 50 BP

ریال
ناموجود 4.7 16 BP

4.7 16 BP

ریال
ناموجود 0.47 50 BP

0.47 50 BP

ریال
ناموجود 10 25 BP

10 25 BP

ریال
ناموجود 1 50 BP

1 50 BP

ریال
ناموجود 47 16 BP

47 16 BP

ریال
ناموجود 3.9 100 BP

3.9 100 BP

خازن بدون قطب خوابيده

ریال
ناموجود 4.7 100 BP

4.7 100 BP

ریال
ناموجود 3.3 100 BP

3.3 100 BP

ریال