کانکتور ها(Connectors) 132 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود PIN MOKHABERATI

PIN MOKHABERATI

پين فلزي مخابراطي

250 ریال
موجود KONEKTOR BOX 2*5 SAF

KONEKTOR BOX 2*5 SAF

کانکتر مخابراتي 2*5

3000 ریال
موجود CONNECTOR NARI 2PIN MOKHABERATI BIGH POWER

CONNECTOR NARI 2PIN MOKHABERATI BIGH POWER

کانکتور نري پاور تنها بزرگ 2پين پاوري با

7500 ریال
موجود KONEKTOR IDC 2*8

KONEKTOR IDC 2*8

کانکتر مخابراطي سياه

6000 ریال
موجود CONEKTOR 2PIN MOKHABERATI MADEGI

CONEKTOR 2PIN MOKHABERATI MADEGI

کانکتور مادگي مخابراتي بدونه پين

850 ریال
موجود CONNECTOR MADEGI 2PIN MOKHABERATI BIGH POWER

CONNECTOR MADEGI 2PIN MOKHABERATI BIGH POWER

کانکتور مادگي پاور تنها بزرگ 2پين پاوري با

7500 ریال
موجود CONEKTOR 3PIN MOKHABERATI NARI

CONEKTOR 3PIN MOKHABERATI NARI

کانکتور ماخابراطي 3 پين نري تنها

1500 ریال
موجود CONEKTOR SANATI SABZ SAF 2PIN Phoenix

CONEKTOR SANATI SABZ SAF 2PIN Phoenix

کانکتور صنعتي سبز سر صاف

6500 ریال
موجود CONEKTOR BORDI GREEN 3PIN (163)

CONEKTOR BORDI GREEN 3PIN (163)

کانکتر سبز رنگ سبز رو بردي 3 پين

10000 ریال
موجود CAVER RS232 9PIN

CAVER RS232 9PIN

قاب RS232

15000 ریال
موجود NARI RS232 9PIN

NARI RS232 9PIN

نري RS232 نه پين

25000 ریال
موجود TERMINAL 3PIN BLUE (163)

TERMINAL 3PIN BLUE (163)

ترمينال پيچي آبي 3پين

10000 ریال
موجود CONEKTOR SANATI SABZ KHABIDEH 3PIN Phoenix

CONEKTOR SANATI SABZ KHABIDEH 3PIN Phoenix

کانکتر سبز صنعتي سر کج

10000 ریال
موجود CONEKTOR 8PIN MOKHABERATI

CONEKTOR 8PIN MOKHABERATI

کانکتر مخابراطي 8 پين

5000 ریال
موجود RJ11 SOKET MADEGI PELASTIKI KHABIDEH BIG

RJ11 SOKET MADEGI PELASTIKI KHABIDEH BIG

کانکتور تلفني RJ1 خوابيده سايز بزرگ

10000 ریال
موجود CONEKTOR SANATI SABZ KHABIDEH 2PIN Phoenix

CONEKTOR SANATI SABZ KHABIDEH 2PIN Phoenix

کانکتر سبز صنعتي سر کج

6500 ریال
موجود CONEKTOR 10PIN MOKHABERATI

CONEKTOR 10PIN MOKHABERATI

کانکتر مخابراطي 10 پين

8000 ریال
موجود CONEKTOR SANATI SABZ KHABIDEH 4PIN Phoenix

CONEKTOR SANATI SABZ KHABIDEH 4PIN Phoenix

کانکتر سبز صنعتي سر کج

12000 ریال
موجود CONEKTOR BORDI GREEN 2PIN (169)

CONEKTOR BORDI GREEN 2PIN (169)

کانکتر سبز رنگ سبز رو بردي

5000 ریال
موجود TERMINAL POWER MAKHROTI MADEGI YELLOW (177)

TERMINAL POWER MAKHROTI MADEGI YELLOW (177)

ترمينال مادگي مخرطي پاور زرد

40000 ریال
موجود CONEKTOR 4PIN MOKHABERATI

CONEKTOR 4PIN MOKHABERATI

کانکتر مخابراطي 4 پين

2500 ریال
موجود CONEKTOR 9PIN MOKHABERATI

CONEKTOR 9PIN MOKHABERATI

کانکتر مخابراطي 9 پين

5500 ریال
موجود CONEKTOR 6PIN MOKHABERATI BIGH POWER

CONEKTOR 6PIN MOKHABERATI BIGH POWER

کانکتور مخابراطي بزرگ 6پين پاوري با نري و مادگي

7500 ریال
موجود CONEKTOR SANATI SABZ SAF 3PIN Phoenix

CONEKTOR SANATI SABZ SAF 3PIN Phoenix

کانکتور صنعتي سبز سر صاف

11000 ریال
موجود CONEKTOR 5PIN MOKHABERATI

CONEKTOR 5PIN MOKHABERATI

کانکتر مخابراطي 5 پين

3000 ریال
موجود TERMINAL POWER MAKHROTI MADEGI BLACK (175)

TERMINAL POWER MAKHROTI MADEGI BLACK (175)

ترمينال مادگي مخروطي پاور مشگي

30000 ریال
موجود CONEKTOR 8PIN MOKHABERATI BIGH POWER

CONEKTOR 8PIN MOKHABERATI BIGH POWER

کانکتور مخابراطي بزرگ 8پين پاوري با نري و مادگي

9500 ریال
موجود RJ11 SOKET MADEGI PELASTIKI ISTADEH BIG

RJ11 SOKET MADEGI PELASTIKI ISTADEH BIG

کانکتور تلفني RJ11 سايز بزرگ ايستاده

10000 ریال
موجود CONEKTOR SANATI SABZ SAF 9PIN Phoenix

CONEKTOR SANATI SABZ SAF 9PIN Phoenix

کانکتور صنعتي سبز سر صاف

26000 ریال
موجود CONEKTOR 2PIN MOKHABERATI BA SIM

CONEKTOR 2PIN MOKHABERATI BA SIM

سيم مخابرطي با سيم

5000 ریال