مقاومت 5وات 61 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود 330R 5W

330R 5W

5000 ریال
سفارش داخل 0.33R 5W

0.33R 5W

50000 ریال
موجود RES 39R 5W

RES 39R 5W

5000 ریال
موجود RES 150K 5W

RES 150K 5W

مقاومت 150کيلو 5 وات

5000 ریال
موجود 390R 5W

390R 5W

7500 ریال
موجود 270R 5W

270R 5W

5000 ریال
موجود RES 470R 5W

RES 470R 5W

10000 ریال
موجود RES 3.9K 5W

RES 3.9K 5W

مقاومت 3.9 کيلو اهم 5وات

15000 ریال
سفارش داخل 6.8K 5W

6.8K 5W

7000 ریال
موجود 150R 5W

150R 5W

5000 ریال
موجود RES 1K 5W

RES 1K 5W

5000 ریال
موجود 680R 5W

680R 5W

7500 ریال
سفارش داخل 22R 5W

22R 5W

7500 ریال
موجود RES 68K 5W

RES 68K 5W

7500 ریال
موجود RES 1R 5W

RES 1R 5W

10000 ریال
موجود RES 3.3R 5W

RES 3.3R 5W

مقاومت 3.3 اهم 5 وات

10000 ریال
سفارش داخل 160R 15W

160R 15W

40000 ریال
ناموجود 750R 5W

750R 5W

7500 ریال
ناموجود 2.2R 5W

2.2R 5W

10000 ریال
ناموجود 1.8K 5W

1.8K 5W

7500 ریال
سفارش داخل 15K 5W

15K 5W

0 ریال
سفارش داخل 3.3K 5W

3.3K 5W

0 ریال
ناموجود 10K 5W

10K 5W

5000 ریال
سفارش داخل 22K 5W

22K 5W

0 ریال
ناموجود 33K 5W

33K 5W

7500 ریال
سفارش داخل 82K 5W

82K 5W

0 ریال
سفارش داخل 0.1R 5W

0.1R 5W

15000 ریال
سفارش داخل 0.22R 5W

0.22R 5W

5000 ریال
سفارش داخل 0.5R 5W

0.5R 5W

0 ریال
سفارش داخل RES 0.47R 5W

RES 0.47R 5W

10000 ریال