ترمو سوئیچ 13 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود TERMO SWITCH KSD301-NO 10A 250V 150C

TERMO SWITCH KSD301-NO 10A 250V 150C

KSD301 يک ترموسيچ قابلمه اي 150 درجه سانتيگرادي که در حالت عادي باز بوده و تحمل 10 آمپر با ولتاژ 250 ولت مي باشد

161/050 ریال
موجود TERMO SWITCH KSD301-NO 10A 250V 240C

TERMO SWITCH KSD301-NO 10A 250V 240C

KSD301 يک ترموسيچ قابلمه اي 240 درجه سانتيگرادي که در حالت عادي باز بوده و تحمل 10 آمپر با ولتاژ 250 ولت مي باشد

175/690 ریال
موجود TERMO SWITCH KSD301-NO 10A 250V 185C

TERMO SWITCH KSD301-NO 10A 250V 185C

KSD301 يک ترموسيچ قابلمه اي 185 درجه سانتيگرادي که در حالت عادي باز بوده و تحمل 10 آمپر با ولتاژ 250 ولت مي باشد

175/690 ریال
موجود TERMO SWITCH KSD301-NC 10A 250V 110C

TERMO SWITCH KSD301-NC 10A 250V 110C

KSD301 يک ترموسيچ قابلمه اي 110 درجه سانتيگرادي که در حالت عادي بسته بوده و تحمل 10 آمپر با ولتاژ 250 ولت مي باشد

133/100 ریال
موجود TERMO SWITCH KSD301-NC 10A 250V 70C

TERMO SWITCH KSD301-NC 10A 250V 70C

KSD301 يک ترموسيچ قابلمه اي 70 درجه سانتيگرادي که در حالت عادي بسته بوده و تحمل 10 آمپر با ولتاژ 250 ولت مي باشد

133/100 ریال
موجود TERMO SWITCH KSD301-NC 10A 250V 80C

TERMO SWITCH KSD301-NC 10A 250V 80C

KSD301 يک ترموسيچ قابلمه اي 80 درجه سانتيگرادي که در حالت عادي بسته بوده و تحمل 10 آمپر با ولتاژ 250 ولت مي باشد

133/100 ریال
موجود TERMO SWITCH KSD301-NO 10A 250V 110C

TERMO SWITCH KSD301-NO 10A 250V 110C

KSD301 يک ترموسيچ قابلمه اي 110 درجه سانتيگرادي که در حالت عادي باز بوده و تحمل 10 آمپر با ولتاژ 250 ولت مي باشد

133/100 ریال
موجود TERMO SWITCH KSD301-NO 10A 250V 80C

TERMO SWITCH KSD301-NO 10A 250V 80C

KSD301 يک ترموسيچ قابلمه اي 80 درجه سانتيگرادي که در حالت عادي باز بوده و تحمل 10 آمپر با ولتاژ 250 ولت مي باشد

133/100 ریال
موجود TERMO SWITCH KSD301-NC 10A 250V 100C

TERMO SWITCH KSD301-NC 10A 250V 100C

KSD301 يک ترموسيچ قابلمه اي 100 درجه سانتيگرادي که در حالت عادي بسته بوده و تحمل 10 آمپر با ولتاژ 250 ولت مي باشد

145/200 ریال
موجود TERMO SWITCH KSD301-NC 10A 250V 85C

TERMO SWITCH KSD301-NC 10A 250V 85C

KSD301 يک ترموسيچ قابلمه اي 85 درجه سانتيگرادي که در حالت عادي بسته بوده و تحمل 10 آمپر با ولتاژ 250 ولت مي باشد

145/200 ریال
موجود TERMO SWITCH KSD301-NC 10A 250V 120C

TERMO SWITCH KSD301-NC 10A 250V 120C

KSD301 يک ترموسيچ قابلمه اي 120 درجه سانتيگرادي که در حالت عادي بسته بوده و تحمل 10 آمپر با ولتاژ 250 ولت مي باشد

145/200 ریال
موجود TERMO SWITCH KSD301-NC 10A 250V 130C

TERMO SWITCH KSD301-NC 10A 250V 130C

KSD301 يک ترموسيچ قابلمه اي 130 درجه سانتيگرادي که در حالت عادي بسته بوده و تحمل 10 آمپر با ولتاژ 250 ولت مي باشد

133/100 ریال
موجود TERMO SWITCH KSD301-NC 10A 250V 140C

TERMO SWITCH KSD301-NC 10A 250V 140C

KSD301 يک ترموسيچ قابلمه اي 140 درجه سانتيگرادي که در حالت عادي بسته بوده و تحمل 10 آمپر با ولتاژ 250 ولت مي باشد

133/100 ریال