ترانزیستور ها (Transistors) 1673 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود C 945 SOT-23

C 945 SOT-23

Silicon NPN-transistor // Collector-emitter voltage = 50 V // Collector current = 100mA

950 ریال
موجود A 733 SOT-23

A 733 SOT-23

950 ریال
موجود BD 139 CH

CH BD 139 CH

NPN-NF-L,80V ,1.5A , 12.5W , 190MHZ

5000 ریال
موجود BC 516

BC 516

Silicon PNP-darlington transistor // Darlington Amplifier, 40V 0.5A 0.5W

10000 ریال
موجود C 3355

C 3355

Silicon NPN-transistor // UHF , 20V , 0,1A , 0,6W , 6,5GHz

6000 ریال
موجود BC 560

BC 560

Silicon PNP-transistor // Small Signal Amplifier, 45V, 0.1A , 0.5W

2500 ریال
موجود A 928

ORG A 928

Silicon PNP-transistor // HF, 20V, 1A, 0,25W

5000 ریال
موجود C 9013

C 9013

Silicon NPN-transistor // NF-E 40V 0,5A 0,625W

2000 ریال
موجود C 8050

C 8050

Silicon NPN-transistor // Transistor 25V 1.5A 1W

2500 ریال
موجود D 669

D 669

Silicon NPN Epitaxial // Collector to emitter voltage = 120V // Collector current =1.5A

28000 ریال
موجود A 92

A 92

Germanium PNP transistor // AM-O, 18V, 5mA, 50MHz

2000 ریال
موجود BC 548

BC 548

Silicon NPN-transistor // Planar Epitaxial Transistor, 30V 100mA, 0.5W

1500 ریال
موجود BC 546

BC 546

Silicon NPN-transistor // Planar Epitaxial Transistor, 65V 100mA, 0.5W

1500 ریال
موجود MJE 13009 TO-220

MJE 13009 TO-220

NPN SILICON POWER TRANSISTOR 400V 100 W

50000 ریال
موجود BC 639

BC 639

Silicon NPN-transistor // BC 639=BC 635 : 100V

2000 ریال
موجود 2N 2222 PLASTIC

2N 2222 PLASTIC

NPN switching transistors // collector-emitter voltage = 30 V

5000 ریال
سفارش داخل STW 13009 BIG TO-247

STW 13009 BIG TO-247

High voltage fast-switching NPN power transistor 700v 12A

90000 ریال
موجود BC 107 TO-92

BC 107 TO-92

Silicon NPN-transistor // Uni, 50V, 0,1A, 0,3W, 300MHz

18000 ریال
موجود C 2316 SMALL

C 2316 SMALL

Silicon NPN-transistor // TR C 2316 = 2SC2315: 100V

10000 ریال
سفارش داخل B 649

B 649

Silicon PNP-transistor // NF/S/Vid-L, 180V, 1,5A, 140MHz

20000 ریال
موجود D 965

D 965

Silicon NPN-transistor // Transistor 22V 5A 0.75W

10000 ریال
موجود C 945

C 945

Silicon NPN-transistor // Collector-emitter voltage = 50 V // Collector current = 100mA

2000 ریال
موجود BC 212

BC 212

Silicon PNP-transistor Aeg,Fch,Tho,Mot,Sie,Tix

5000 ریال
موجود MJE 13007 DIODE

MJE 13007 DIODE

NPN Bipolar Power Transistor For Switching Power Supply Applications // Collector-Emitter Sustaining Voltage = 400 V // Collector Current = 8.0 A

30000 ریال
موجود B 647

B 647

Silicon PNP-transistor // Low frequency power amplifier, 80V 1A, 0.9W

10000 ریال
موجود BD 140

BD 140

Silicon PNP-transistor // Epitaxial Planar Amp., 80V . 1.5A . 12.5W

8000 ریال
موجود A 1266

A 1266

Silicon PNP-transistor // NF/S-L, 60V, 3A, 30W, 8MHz

5000 ریال
موجود C 8550

C 8550

Silicon PNP-transistor // Transistor 25V 1.5A 2W

2000 ریال
موجود D 667

D 667

Low frequency power amplifier // Collector to emitter voltage = 80V // Collector current = 1A

25000 ریال
موجود MJE 13005

MJE 13005

Silicon NPN-transistor // Switching Power Transistor , 400V 4A , 75W

25000 ریال