مقاومت های تابع ولتاژ(VDR) 62 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود VDR 180V-7

VDR 180V-7

وريستور 180 ولت سايز 7

25000 ریال
موجود VDR 120V-7

VDR 120V-7

وريستور

10000 ریال
موجود VDR 220V-7

VDR 220V-7

220ولت تيپ 7

5000 ریال
موجود VDR 360V-7

VDR 360V-7

قطر 7سايز بزرگ

10000 ریال
موجود VDR 120V-14

VDR 120V-14

قطر 14سايز بزرگ

35000 ریال
موجود VDR 18V-7

VDR 18V-7

ريستور 18 ولت سايز 7

15000 ریال
موجود VDR 56V DC-7

VDR 56V DC-7

وريستور 56 ولت سايز 7

10000 ریال
موجود VDR 430V-20

VDR 430V-20

430 ولت تيپ 20

45000 ریال
موجود VDR 120V-10

VDR 120V-10

وريستور 120 ولتي تيپ10

10000 ریال
موجود VDR 390V-7

VDR 390V-7

وريستور 390 ولت سايز 7

10000 ریال
موجود VDR 22V-7

VDR 22V-7

وريستور 22 ولتي تيپ 7

11000 ریال
موجود VDR 430V DC-14

VDR 430V DC-14

قطر14 سايز بزرگ 430ولت DC و 275ولت

15000 ریال
موجود VDR 430V-7

VDR 430V-7

قطر 7 سايز کوچک

10000 ریال
موجود VDR 240V DC-7

VDR 240V DC-7

ورسيتور 240 ولت قطر 7 سايز متوسط

25000 ریال
موجود VDR 1800V-14

VDR 1800V-14

قطر 14

20000 ریال
موجود VDR 220V-15

VDR 220V-15

17000 ریال
موجود VDR 430V DC-10

VDR 430V DC-10

وريستور 430 ولت سايز 10

10000 ریال
موجود VDR 680V DC-20

VDR 680V DC-20

وريستور 680ولتي تيپ20

20000 ریال
موجود VDR 39V-10

VDR 39V-10

وريستور 39 ولت سايز 10

25000 ریال
موجود VDR 470V-10

VDR 470V-10

قطر10 متوسط

15000 ریال
موجود VDR 470V-7

VDR 470V-7

وريستور 470 ولت قطر 7 سايز کوچک

10000 ریال
موجود VDR 560V-14

VDR 560V-14

20000 ریال
موجود VDR 820V DC-14

VDR 820V DC-14

تيپ 14 بزرگ

10000 ریال
موجود VDR 390V-10

VDR 390V-10

وريستور 390 ولت سايز 10

10000 ریال
موجود VDR 820V DC-10

VDR 820V DC-10

20000 ریال
موجود P6KE200CA

P6KE200CA

ديود TVS تلفني

15000 ریال
موجود VDR 60V DC-14

VDR 60V DC-14

وريستور 60 ولتي تيپ14

15000 ریال
موجود VDR 270V-7

VDR 270V-7

قطر 7 سايز کوچک

10000 ریال
موجود VDR 910V DC-20

VDR 910V DC-20

وريستور 910ولت سايز 20

50000 ریال
موجود VDR 560V-10

VDR 560V-10

15000 ریال