مقاومت های تابع ولتاژ(VDR) 63 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود VDR 180V-7

VDR 180V-7

وريستور 180 ولت سايز 7

19/340 ریال
موجود VDR 120V-7

VDR 120V-7

وريستور

19/340 ریال
موجود VDR 360V-7

VDR 360V-7

قطر 7سايز بزرگ

19/340 ریال
موجود VDR 120V-14

VDR 120V-14

مقاومت تابع ولتاژ 120 ولت با قطر 14 ميلي متر

67/740 ریال
موجود VDR 220V-7

VDR 220V-7

220ولت تيپ 7

19/340 ریال
موجود VDR 18V-7

VDR 18V-7

ريستور 18 ولت سايز 7

19/340 ریال
موجود VDR 56V DC-7

VDR 56V DC-7

وريستور 56 ولت سايز 7

19/340 ریال
موجود VDR 120V-10

VDR 120V-10

وريستور 120 ولتي تيپ10

19/340 ریال
موجود VDR 430V-20

VDR 430V-20

430 ولت تيپ 20

87/080 ریال
موجود VDR 22V-7

VDR 22V-7

وريستور 22 ولتي تيپ 7

19/340 ریال
موجود VDR 390V-7

VDR 390V-7

وريستور 390 ولت سايز 7

19/340 ریال
موجود VDR 1800V-14

VDR 1800V-14

قطر 14

38/700 ریال
موجود VDR 430V DC-14

VDR 430V DC-14

قطر14 سايز بزرگ 430ولت DC و 275ولت

29/030 ریال
موجود VDR 240V DC-7

VDR 240V DC-7

ورسيتور 240 ولت قطر 7 سايز متوسط

48/370 ریال
موجود VDR 680V DC-20

VDR 680V DC-20

وريستور 680ولتي تيپ20

38/700 ریال
موجود VDR 430V DC-10

VDR 430V DC-10

وريستور 430 ولت سايز 10

19/340 ریال
موجود VDR 430V-7

VDR 430V-7

قطر 7 سايز کوچک

19/340 ریال
موجود VDR 39V-10

VDR 39V-10

وريستور 39 ولت سايز 10

48/370 ریال
موجود VDR 220V-15

VDR 220V-15

32/900 ریال
موجود VDR 560V-14

VDR 560V-14

38/700 ریال
موجود VDR 390V-10

VDR 390V-10

وريستور 390 ولت سايز 10

34/840 ریال
موجود VDR 60V DC-14

VDR 60V DC-14

وريستور 60 ولتي تيپ14

29/030 ریال
موجود VDR 470V-7

VDR 470V-7

مقاومت تابع ولتاژ 470 ولت با قطر 7 ميلي متر

19/340 ریال
موجود VDR 820V DC-10

VDR 820V DC-10

38/700 ریال
موجود VDR 47V-14

VDR 47V-14

وريستور 47 ولت سايز 14

36/760 ریال
موجود VDR 360V-10

VDR 360V-10

مقاومت تابع ولتاژ 360 ولت با قطر 10 ميلي متر

21/290 ریال
موجود VDR 910V DC-14

VDR 910V DC-14

38/700 ریال
موجود VDR 510V-14

VDR 510V-14

وريستور 510ولت سايز 14

19/340 ریال
موجود VDR 47V-7 NEC

VDR 47V-7 NEC

وريستور 47ولت سايز 7 NEC

19/340 ریال
موجود VDR 390V-20

VDR 390V-20

وريستور 390 ولت سايز 20

87/080 ریال