خازن عدسی(Ceramic) 55 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود ADSI 2.7NF

ADSI 2.7NF

خازن عدسي 2.7 نانوفاراد

1/600 ریال
موجود ADSI 27PF

ADSI 27PF

خازن عدسي 27 پيکوفاراد

1/600 ریال
موجود ADSI 150PF

ADSI 150PF

خازن عدسي 150 پيکوفاراد

1/600 ریال
موجود ADSI 15NF

ADSI 15NF

خازن عدسي 15نانوفاراد

1/600 ریال
موجود ADSI 1PF

ADSI 1PF

خازن عدسي 1 پيکوفاراد

1/600 ریال
موجود ADSI 18PF

ADSI 18PF

خازن عدسي 18پيکوفاراد

1/600 ریال
موجود ADSI 6.8NF

ADSI 6.8NF

خازن عدسي 6.8 نانوفاراد

1/600 ریال
موجود ADSI 330PF

ADSI 330PF

خازن عدسي 330 پيکوفاراد

5/290 ریال
موجود ADSI 15PF

ADSI 15PF

خازن عدسي 15 پيکوفاراد

1/600 ریال
موجود ADSI 4.7NF

ADSI 4.7NF

خازن عدسي 4.7 نانوفاراد

1/600 ریال
موجود ADSI 33NF

ADSI 33NF

خازن عدسي 33 نانوفاراد

1/600 ریال
موجود ADSI 100NF

ADSI 100NF

خازن عدسي 100 نانوفاراد

2/410 ریال
موجود ADSI 2.2NF

ADSI 2.2NF

خازن عدسي 2.2 نانوفاراد

1/600 ریال
موجود ADSI 47PF

ADSI 47PF

خازن عدسي 47 پيکوفاراد

1/600 ریال
موجود ADSI 220PF

ADSI 220PF

خازن عدسي 220پيکوفاراد

1/600 ریال
موجود ADSI 10PF

ADSI 10PF

خازن عدسي 10 پيکوفاراد

1/600 ریال
موجود ADSI 22NF

ADSI 22NF

خازن عدسي 22 نانوفاراد

1/600 ریال
موجود ADSI 470PF

ADSI 470PF

خازن عدسي 470 پيکوفاراد

1/820 ریال
موجود ADSI 33PF

ADSI 33PF

خازن عدسي 33 پيکوفاراد

1/600 ریال
موجود ADSI 100PF

ADSI 100PF

خازن عدسي 100 پيکوفاراد

1/600 ریال
موجود ADSI 10NF

ADSI 10NF

خازن عدسي 10 نانوفاراد

2/180 ریال
موجود ADSI 22PF

ADSI 22PF

خازن عدسي 22 پيکوفاراد

1/600 ریال
موجود ADSI 1NF

ADSI 1NF

خازن عدسي 1 نانوفاراد

1/600 ریال
موجود ADSI 1.5NF

ADSI 1.5NF

خازن عدسي 1.5 نانوفاراد

1/600 ریال
موجود ADSI 8.2PF

ADSI 8.2PF

خازن عدسي 8.2 پيکوفاراد

1/450 ریال
موجود ADSI 5PF

ADSI 5PF

خازن عدسي 5 پيکوفاراد

1/600 ریال
موجود ADSI 43PF

ADSI 43PF

خازن عدسي 43 پيکوفاراد

1/600 ریال
موجود ADSI 270PF

ADSI 270PF

خازن عدسي 270 پيکوفاراد

1/600 ریال
موجود ADSI 8PF

ADSI 8PF

خازن عدسي 8 پيکوفاراد

1/600 ریال
موجود ADSI 56PF

ADSI 56PF

خازن عدسي 56 پيکوفاراد

1/600 ریال