مقاومت های 2وات 109 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود RES 0.47R 2W

RES 0.47R 2W

مقاومت 0.47 اهم 2وات

2500 ریال
سفارش داخل RES 0.22R 2W

RES 0.22R 2W

مقاومت 0.22 اهم 2وات

3500 ریال
موجود RES 2.2R 2W

RES 2.2R 2W

مقاومت 2.2 اهم 2وات

2500 ریال
سفارش داخل RES 910R 2W

RES 910R 2W

مقاومت 910 اهم 2وات

2500 ریال
موجود RES 33R 2W

RES 33R 2W

مقاومت 33 اهم 2وات

2500 ریال
سفارش داخل RES 2.7K 2W

RES 2.7K 2W

مقاومت 2.7کيلو اهم 2وات

2500 ریال
سفارش داخل RES 0.75R 2W

RES 0.75R 2W

مقاومت 0.75 اهم 2وات

2500 ریال
سفارش داخل RES 820R 2W

RES 820R 2W

مقاومت 820 اهم 2وات

2500 ریال
سفارش داخل RES 82K 2W

RES 82K 2W

مقاومت 82کيلو اهم 2وات

2500 ریال
سفارش داخل RES 15K 2W

RES 15K 2W

مقاومت 15کيلو اهم 2وات

2500 ریال
سفارش داخل RES 0.68R 2W

RES 0.68R 2W

مقاومت 0.68 اهم 2وات

2500 ریال
موجود RES 22R 2W

RES 22R 2W

مقاومت22اهم 2 وات معمولي

2500 ریال
سفارش داخل RES 82R 2W

RES 82R 2W

مقاومت 82 اهم 2وات

2500 ریال
موجود RES 600R 2W

RES 600R 2W

مقاومت600 اهم 2وات

2500 ریال
سفارش داخل RES 2.4R 2W

RES 2.4R 2W

مقاومت 2.4 اهم 2وات

2500 ریال
سفارش داخل RES 7.5R 2W

RES 7.5R 2W

مقاومت 7.5 اهم 2وات

2500 ریال
سفارش داخل RES 62K 2W

RES 62K 2W

مقاومت 62کيلو اهم 2وات

2500 ریال
سفارش داخل RES 510R 2W

RES 510R 2W

مقاومت 510 اهم 2وات

2500 ریال
سفارش داخل RES 33K 2W

RES 33K 2W

مقاومت 33کيلو اهم 2وات

2500 ریال
سفارش داخل RES 2K 2W

RES 2K 2W

مقاومت 2کيلو اهم 2وات

2500 ریال
سفارش داخل RES 1.8K 2W

RES 1.8K 2W

مقاومت 1.8 کيلو اهم 2وات

2500 ریال
سفارش داخل RES 10K 2W

RES 10K 2W

مقاومت 10کيلو اهم 2وات

2500 ریال
سفارش داخل RES 500R 2W

RES 500R 2W

مقاومت 500 اهم 2وات

2500 ریال
سفارش داخل RES 160R 2W

RES 160R 2W

مقاومت 160 اهم 2وات

2500 ریال
سفارش داخل RES 8K 2W

RES 8K 2W

مقاومت 8 کيلو اهم 2وات

2500 ریال
سفارش داخل RES 240R 2W

RES 240R 2W

مقاومت 240 اهم 2وات

2500 ریال
سفارش داخل RES 30K 2W

RES 30K 2W

مقاومت 30کيلو اهم 2وات

2500 ریال
سفارش داخل RES 200R 2W

RES 200R 2W

مقاومت 200 اهم 2وات

2500 ریال
سفارش داخل RES 8.2K 2W

RES 8.2K 2W

مقاومت 8.2کيلو اهم 2وات

2500 ریال
سفارش داخل RES 47K 2W

RES 47K 2W

مقاومت 470کيلو اهم 2وات

2500 ریال