خازن مولتی لایر 18 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود 470NF 50V MOLTILAYER

470NF 50V MOLTILAYER

خازن هاي مولتي لاير 470 نانوفراد 50 ولت

1/390 ریال
موجود 47NF 50V MOLTILAYER

47NF 50V MOLTILAYER

خازن هاي مولتي لاير 47 نانوفراد 50 ولت

2/780 ریال
موجود 150NF 50V MOLTILAYER

150NF 50V MOLTILAYER

خازن هاي مولتي لاير 150 نانوفراد 50 ولت

1/390 ریال
موجود 220NF 50V MOLTILAYER

220NF 50V MOLTILAYER

خازن هاي مولتي لاير 220 نانوفراد 50 ولت

1/390 ریال
موجود 1NF 50V MOLTILAYER

1NF 50V MOLTILAYER

خازن هاي مولتي لاير 1 نانوفراد 50 ولت

1/390 ریال
موجود 22PF 50V MULTILAYER

22PF 50V MULTILAYER

خازن هاي مولتي لاير 22پيکوفاراد 50 ولت

5/700 ریال
موجود 100NF 50V MOLTILAYER

100NF 50V MOLTILAYER

خازن هاي مولتي لاير 100 نانوفراد 50 ولت

2/090 ریال
موجود 470NF 100V MOLTILAYER

470NF 100V MOLTILAYER

خازن هاي مولتي لاير 470 نانوفراد 50 ولت

4/030 ریال
موجود 56NF 50V MOLTILAYER

56NF 50V MOLTILAYER

خازن هاي مولتي لاير 56 نانوفراد 50 ولت

1/390 ریال
موجود 6.8NF 50V MOLTILAYER

6.8NF 50V MOLTILAYER

خازن هاي مولتي لاير 6.8 نانوفراد 50 ولت

1/390 ریال
ناموجود 10NF 50V MOLTILAYER

10NF 50V MOLTILAYER

خازن هاي مولتي لاير 10 نانوفراد 50 ولت

1/390 ریال
ناموجود 33NF 50V MOLTILAYER

33NF 50V MOLTILAYER

خازن هاي مولتي لاير 33 نانوفراد 50 ولت

1/390 ریال
ناموجود 4.7NF 50V MOLTILAYER

4.7NF 50V MOLTILAYER

خازن هاي مولتي لاير 4.7 نانوفراد 50 ولت

1/390 ریال
ناموجود 68NF 50V MOLTILAYER

68NF 50V MOLTILAYER

خازن هاي مولتي لاير 68 نانوفراد 50 ولت

1/390 ریال
سفارش داخل 1UF 50V MULTILAYER

1UF 50V MULTILAYER

خازن هاي مولتي لاير 1 ميکروفراد 50 ولت

3/480 ریال
ناموجود 330NF 50V MOLTILAYER

330NF 50V MOLTILAYER

خازن هاي مولتي لاير 330 نانوفراد 50 ولت

1/390 ریال
ناموجود 560NF 50V MOLTILAYER

560NF 50V MOLTILAYER

خازن هاي مولتي لاير 560 نانوفراد 50 ولت

1/390 ریال
ناموجود 680NF 50V MOLTILAYER

680NF 50V MOLTILAYER

خازن هاي مولتي لاير 1 نانوفراد 50 ولت

1/390 ریال