خازن مولتی لایر 18 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود 470NF 50V MULTILAYER

470NF 50V MULTILAYER

خازن مولتي لاير 470 نانوفاراد 50 ولت

1/940 ریال
موجود 150NF 50V MULTILAYER

150NF 50V MULTILAYER

خازن مولتي لاير 150 نانوفاراد 50 ولت

1/940 ریال
موجود 47NF 50V MULTILAYER

47NF 50V MULTILAYER

خازن مولتي لاير 47 نانوفاراد 50 ولت

3/860 ریال
موجود 220NF 50V MULTILAYER

220NF 50V MULTILAYER

خازن مولتي لاير 220 نانوفاراد 50 ولت

1/940 ریال
موجود 1NF 50V MULTILAYER

1NF 50V MULTILAYER

خازن مولتي لاير 1 نانوفاراد 50 ولت

4/250 ریال
موجود 22PF 50V MULTILAYER

22PF 50V MULTILAYER

خازن مولتي لاير 22پيکوفاراد 50 ولت

7/940 ریال
موجود 470NF 100V MULTILAYER

470NF 100V MULTILAYER

خازن مولتي لاير 470 نانوفاراد 50 ولت

5/600 ریال
موجود 56NF 50V MULTILAYER

56NF 50V MULTILAYER

خازن مولتي لاير 56 نانوفاراد 50 ولت

5/710 ریال
موجود 6.8NF 50V MULTILAYER

6.8NF 50V MULTILAYER

خازن مولتي لاير 6.8 نانوفاراد 50 ولت

1/940 ریال
ناموجود 10NF 50V MULTILAYER

10NF 50V MULTILAYER

خازن مولتي لاير 10 نانوفاراد 50 ولت

1/940 ریال
ناموجود 33NF 50V MULTILAYER

33NF 50V MULTILAYER

خازن مولتي لاير 33 نانوفاراد 50 ولت

1/940 ریال
ناموجود 4.7NF 50V MULTILAYER

4.7NF 50V MULTILAYER

خازن مولتي لاير 4.7 نانوفاراد 50 ولت

1/940 ریال
ناموجود 68NF 50V MULTILAYER

68NF 50V MULTILAYER

خازن مولتي لاير 68 نانوفاراد 50 ولت

1/940 ریال
ناموجود 100NF 50V MULTILAYER

100NF 50V MULTILAYER

خازن مولتي لاير 100 نانوفاراد 50 ولت

4/390 ریال
سفارش داخل 1UF 50V MULTILAYER

1UF 50V MULTILAYER

خازن مولتي لاير 1 ميکروفاراد 50 ولت

4/840 ریال
ناموجود 330NF 50V MULTILAYER

330NF 50V MULTILAYER

خازن مولتي لاير 330 نانوفاراد 50 ولت

1/940 ریال
ناموجود 560NF 50V MULTILAYER

560NF 50V MULTILAYER

خازن مولتي لاير 560 نانوفاراد 50 ولت

1/940 ریال
ناموجود 680NF 50V MULTILAYER

680NF 50V MULTILAYER

خازن مولتي لاير 1 نانوفاراد 50 ولت

1/940 ریال