خازن مولتی لایر 17 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود 470NF 50V MOLTILAYER

470NF 50V MOLTILAYER

خازن هاي مولتي لاير 470 نانوفراد 50 ولت

1000 ریال
موجود 47NF 50V MOLTILAYER

47NF 50V MOLTILAYER

خازن هاي مولتي لاير 47 نانوفراد 50 ولت

1000 ریال
موجود 150NF 50V MOLTILAYER

150NF 50V MOLTILAYER

خازن هاي مولتي لاير 150 نانوفراد 50 ولت

1000 ریال
موجود 220NF 50V MOLTILAYER

220NF 50V MOLTILAYER

خازن هاي مولتي لاير 220 نانوفراد 50 ولت

1000 ریال
موجود 100NF 50V MOLTILAYER

100NF 50V MOLTILAYER

خازن هاي مولتي لاير 100 نانوفراد 50 ولت

1000 ریال
موجود 1NF 50V MOLTILAYER

1NF 50V MOLTILAYER

خازن هاي مولتي لاير 1 نانوفراد 50 ولت

1000 ریال
موجود 22PF 50V MULTILAYER

22PF 50V MULTILAYER

خازن هاي مولتي لاير 22پيکوفاراد 50 ولت

1500 ریال
سفارش داخل 1UF 50V MULTILAYER

1UF 50V MULTILAYER

خازن هاي مولتي لاير 1 ميکروفراد 50 ولت

2500 ریال
موجود 56NF 50V MOLTILAYER

56NF 50V MOLTILAYER

خازن هاي مولتي لاير 56 نانوفراد 50 ولت

1000 ریال
موجود 560NF 50V MOLTILAYER

560NF 50V MOLTILAYER

خازن هاي مولتي لاير 560 نانوفراد 50 ولت

1000 ریال
موجود 10NF 50V MOLTILAYER

10NF 50V MOLTILAYER

خازن هاي مولتي لاير 10 نانوفراد 50 ولت

1000 ریال
موجود 6.8NF 50V MOLTILAYER

6.8NF 50V MOLTILAYER

خازن هاي مولتي لاير 6.8 نانوفراد 50 ولت

1000 ریال
ناموجود 4.7NF 50V MOLTILAYER

4.7NF 50V MOLTILAYER

خازن هاي مولتي لاير 4.7 نانوفراد 50 ولت

1000 ریال
ناموجود 33NF 50V MOLTILAYER

33NF 50V MOLTILAYER

خازن هاي مولتي لاير 33 نانوفراد 50 ولت

1000 ریال
ناموجود 68NF 50V MOLTILAYER

68NF 50V MOLTILAYER

خازن هاي مولتي لاير 68 نانوفراد 50 ولت

1000 ریال
ناموجود 330NF 50V MOLTILAYER

330NF 50V MOLTILAYER

خازن هاي مولتي لاير 330 نانوفراد 50 ولت

1000 ریال
ناموجود 680NF 50V MOLTILAYER

680NF 50V MOLTILAYER

خازن هاي مولتي لاير 1 نانوفراد 50 ولت

1000 ریال