ترانزیستور بی جی تی (Transistor BJT) 1167 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود C 945 SOT-23

C 945 SOT-23

Silicon NPN-transistor // Collector-emitter voltage = 50 V // Collector current = 100mA

1/270 ریال
موجود A 733 SOT-23

A 733 SOT-23

1/270 ریال
موجود BD 139 CH

CH BD 139 CH

NPN-NF-L,80V ,1.5A , 12.5W , 190MHZ

6/610 ریال
موجود C 3355

C 3355

Silicon NPN-transistor // UHF , 20V , 0,1A , 0,6W , 6,5GHz

1/320 ریال
موجود BC 516

BC 516

Silicon PNP-darlington transistor // Darlington Amplifier, 40V 0.5A 0.5W

13/210 ریال
موجود A 928

ORG A 928

Silicon PNP-transistor // HF, 20V, 1A, 0,25W

6/610 ریال
موجود BC 560

BC 560

Silicon PNP-transistor // Small Signal Amplifier, 45V, 0.1A , 0.5W

5/460 ریال
موجود C 9013

C 9013

Silicon NPN-transistor // NF-E 40V 0,5A 0,625W

3/280 ریال
موجود D 669

D 669

Silicon NPN Epitaxial // Collector to emitter voltage = 120V // Collector current =1.5A

36/030 ریال
موجود C 8050

C 8050

Silicon NPN-transistor // Transistor 25V 1.5A 1W

5/460 ریال
موجود BC 548

BC 548

Silicon NPN-transistor // Planar Epitaxial Transistor, 30V 100mA, 0.5W

3/280 ریال
موجود BC 639

BC 639

Silicon NPN-transistor // BC 639=BC 635 : 100V

6/010 ریال
موجود A 92

A 92

Germanium PNP transistor // AM-O, 18V, 5mA, 50MHz

6/610 ریال
موجود C 2316 SMALL

C 2316 SMALL

Silicon NPN-transistor // TR C 2316 = 2SC2315: 100V

13/210 ریال
موجود MJE 13009L TO-3P

MJE 13009L TO-3P

S-L, High Voltage Switch Mode, 400V 12A NPN

131/040 ریال
موجود BC 546

BC 546

Silicon NPN-transistor // Planar Epitaxial Transistor, 65V 100mA, 0.5W

5/460 ریال
سفارش داخل B 649

B 649

Silicon PNP-transistor // NF/S/Vid-L, 180V, 1,5A, 140MHz

30/400 ریال
موجود BC 107 TO-92

BC 107 TO-92

Silicon NPN-transistor // Uni, 50V, 0,1A, 0,3W, 300MHz

47/500 ریال
موجود 2N 2222 PLASTIC

2N 2222 PLASTIC

NPN switching transistors // collector-emitter voltage = 30 V

6/610 ریال
سفارش داخل BC 327

BC 327

Silicon PNP-transistor // NF-Tr, 50V, 0,8A, 0,625W, 100MHz

5/460 ریال
موجود BD 140

BD 140

Silicon PNP-transistor // Epitaxial Planar Amp., 80V . 1.5A . 12.5W

10/570 ریال
موجود B 647

B 647

Silicon PNP-transistor // Low frequency power amplifier, 80V 1A, 0.9W

13/210 ریال
موجود D 965

D 965

Silicon NPN-transistor // Transistor 22V 5A 0.75W

13/210 ریال
موجود MJE 13007 DIODE

MJE 13007 DIODE

NPN Bipolar Power Transistor For Switching Power Supply Applications // Collector-Emitter Sustaining Voltage = 400 V // Collector Current = 8.0 A

53/200 ریال
موجود D 667

D 667

Low frequency power amplifier // Collector to emitter voltage = 80V // Collector current = 1A

13/210 ریال
موجود C 8550

C 8550

Silicon PNP-transistor // Transistor 25V 1.5A 2W

4/370 ریال
سفارش داخل STW 13009 BIG TO-247

STW 13009 BIG TO-247

High voltage fast-switching NPN power transistor 700v 12A

122/300 ریال
موجود C 1815

C 1815

Silicon NPN-transistor // Uni , 60V , 0,15A , 0,4W , >80MHz

3/970 ریال
موجود C 945

C 945

Silicon NPN-transistor // Collector-emitter voltage = 50 V // Collector current = 100mA

4/630 ریال
موجود C 2383

C 2383

Silicon NPN-transistor // CTV-NF/VA , 160/160V , 1A , 0,9W , >20MHz

66/070 ریال