مقاومت 5تا 10درصد 1/4w 132 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود RES 2.2K 1/4W

RES 2.2K 1/4W

500 ریال
موجود RES 82R 1/4W

RES 82R 1/4W

500 ریال
موجود RES 18K 1/4W

RES 18K 1/4W

500 ریال
موجود RES 560K 1/4W

RES 560K 1/4W

500 ریال
موجود RES 39K 1/4W

RES 39K 1/4W

500 ریال
موجود RES 10K 1/4W

RES 10K 1/4W

500 ریال
موجود RES 150K 1/4W

RES 150K 1/4W

مقاومت 150 کيلو اهم يک چهارم وات

500 ریال
موجود RES 120R 1/4W

RES 120R 1/4W

500 ریال
موجود RES 680K 1/4W

RES 680K 1/4W

500 ریال
موجود RES 1.8K 1/4W

RES 1.8K 1/4W

500 ریال
موجود RES 820R 1/4w

RES 820R 1/4w

مقاومت 820 اهم يک چهارم وات

500 ریال
موجود RES 68K 1/4W

RES 68K 1/4W

500 ریال
موجود RES 82K 1/4W

RES 82K 1/4W

500 ریال
موجود RES 4.7K 1/4W

RES 4.7K 1/4W

500 ریال
موجود RES 820K 1/4W

RES 820K 1/4W

500 ریال
موجود RES 1.2M 1/4W

RES 1.2M 1/4W

500 ریال
سفارش داخل RES 3.6K 1/4W

RES 3.6K 1/4W

مقاومت 3.6کيلو 1/4

500 ریال
موجود RES 390K 1/4W

RES 390K 1/4W

500 ریال
موجود RES 1.2K 1/4W

RES 1.2K 1/4W

مقاومت 1.2 کيلو اهم ، 1/4 وات

500 ریال
موجود RES 1.8R 1/4W

RES 1.8R 1/4W

500 ریال
موجود RES 8.2R 1/4W

RES 8.2R 1/4W

500 ریال
موجود RES 270R 1/4W

RES 270R 1/4W

500 ریال
موجود RES 2.7K 1/4W

RES 2.7K 1/4W

500 ریال
موجود RES 0.22R 1/4W

RES 0.22R 1/4W

مقاومت

500 ریال
سفارش داخل RES 470R 1/4W

RES 470R 1/4W

500 ریال
موجود RES 220K 1/4W

RES 220K 1/4W

500 ریال
سفارش داخل RES 560R 1/4W

RES 560R 1/4W

500 ریال
موجود RES 120K 1/4W

RES 120K 1/4W

مقاومت 120 کيلو اهم ، 1/4 وات

500 ریال
سفارش داخل RES 240R 1/4W

RES 240R 1/4W

مقاومت 240اهم 1/4

500 ریال
سفارش داخل RES 62K 1/4W

RES 62K 1/4W

مقاومت 62کيلو 1/4

500 ریال