مقاومت اری 15 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود RES 100R 9PIN ARRAY

RES 100R 9PIN ARRAY

مقاومت 100 اهم 9 پین اری

19/360 ریال
موجود RES 1K 9PIN ARRAY

RES 1K 9PIN ARRAY

مقاومت 1 کیلو اهم 9 پین اری

15/980 ریال
موجود RES 3.3K 9PIN ARRAY

RES 3.3K 9PIN ARRAY

مقاومت 3.3 کیلو اهم 9 پین اری

15/980 ریال
موجود RES 330R 9PIN ARRAY

RES 330R 9PIN ARRAY

مقاومت 330 اهم 9 پین اری

15/980 ریال
موجود RES 470R 9PIN ARRAY

RES 470R 9PIN ARRAY

مقاومت 470 اهم 9 پین اری

15/980 ریال
موجود RES 220R 9PIN ARRAY

RES 220R 9PIN ARRAY

مقاومت 220 اهم 9 پین اری

21/270 ریال
موجود RES 2.2K 9PIN ARRAY

RES 2.2K 9PIN ARRAY

مقاومت 2.2 کيلو اهم 9 پين اري

15/980 ریال
موجود RES 100K 5PIN ARRAY

RES 100K 5PIN ARRAY

مقاومت 100 کیلو اهم 5 پین اری

10/350 ریال
موجود RES 1K 5PIN ARRAY

RES 1K 5PIN ARRAY

مقاومت 1 کیلو اهم 5 پین اری

13/790 ریال
موجود RES 2.2K 5PIN ARRAY

RES 2.2K 5PIN ARRAY

مقاومت 2.2 کیلو اهم 5 پین اری

13/790 ریال
موجود RES 3.3K 5PIN ARRAY

RES 3.3K 5PIN ARRAY

مقاومت 3.3 کیلو اهم 5 پین اری

12/650 ریال
سفارش داخل RES 4.7K 9PIN ARRAY

RES 4.7K 9PIN ARRAY

مقاومت 4.7 کیلو اهم 9 پین اری

16/680 ریال
ناموجود RES 10K 9PIN ARRAY

RES 10K 9PIN ARRAY

مقاومت 10 کیلو اهم 9 پین اری

15/980 ریال
ناموجود RES 100K 9PIN ARRAY

RES 100K 9PIN ARRAY

مقاومت 100 کیلو اهم 9 پین اری

15/980 ریال
ناموجود RES 4.7K  9PIN AREY

RES 4.7K 9PIN AREY

15/980 ریال