مقاومت 1/8 وات 20 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود RES 6.8K 1/8W

RES 6.8K 1/8W

مقاومت 6.8 کيلواهم 1/8 وات

760 ریال
موجود RES 33K 1/8W

RES 33K 1/8W

مقاومت 33 کيلو اهم 1/8 وات

640 ریال
سفارش داخل RES 22R 1/8W

RES 22R 1/8W

مقاومت 22 اهم 1/8 وات

980 ریال
موجود RES 47K 1/8W 1%

RES 47K 1/8W 1%

مقاومت 47 کيلو اهم 1/8 وات 1 درصد

1/330 ریال
موجود RES 3.3K 1/8W

RES 3.3K 1/8W

مقاومت 3.3 کيلو اهم 1/8 وات

530 ریال
موجود RES 1K 1/8W

RES 1K 1/8W

مقاومت 1 کيلو اهم 1/8 وات

760 ریال
سفارش داخل RES 20K 1/8W

RES 20K 1/8W

مقاومت 20 کيلو اهم 1/8 وات

980 ریال
موجود RES 10K 1/8W

RES 10K 1/8W

مقاومت 10 کيلو اهم 1/8 وات

760 ریال
سفارش داخل RES 22K 1/8W

RES 22K 1/8W

مقاومت 22 کيلو اهم 1/8 وات

980 ریال
سفارش داخل RES 24K 1/8W

RES 24K 1/8W

مقاومت 24 کيلو اهم 1/8 وات

980 ریال
سفارش داخل RES 1R 1/8W

RES 1R 1/8W

مقاومت 1 اهم 1/8 وات

980 ریال
سفارش داخل RES 56R 1/8W

RES 56R 1/8W

مقاومت 56 اهم 1/8 وات

980 ریال
سفارش داخل RES 5.6K 1/8W

RES 5.6K 1/8W

مقاومت 5.6 کيلو اهم 1/8 وات

980 ریال
سفارش داخل RES 110R 1/8W

RES 110R 1/8W

مقاومت 110 اهم 1/8 وات

980 ریال
موجود RES 82K 1/8W

RES 82K 1/8W

مقاوت 82 کيلو اهم 1/8 وات

980 ریال
سفارش داخل RES 180R 1/8W

RES 180R 1/8W

مقاومت 180 اهم 1/8 وات

720 ریال
سفارش داخل RES 180K 1/8W

RES 180K 1/8W

مقاومت 180 کيلو اهم 1/8 وات

980 ریال
سفارش داخل RES 2.2R 1/8W

RES 2.2R 1/8W

مقاومت 2.2 اهم 1/8 وات

980 ریال
ناموجود RES 680R 1/8W

RES 680R 1/8W

مقاومت 680 اهم 1/8 وات

530 ریال
ناموجود RES 4.7K 1/8W

RES 4.7K 1/8W

مقاومت 4.7 کيلواهم 1/8 وات

760 ریال