مقاومت 1/8 وات 12 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


سفارش داخل RES 22R 1/8W

RES 22R 1/8W

مقاومت 22 اهم 1/8وات

500 ریال
سفارش داخل RES 20K 1/8W

RES 20K 1/8W

مقاومت 20 کيلو اهم 1/8وات

500 ریال
سفارش داخل RES 22K 1/8W

RES 22K 1/8W

مقاومت22 کيلو اهم 1/8وات

500 ریال
سفارش داخل RES 24K 1/8W

RES 24K 1/8W

مقاومت 24 کيلو اهم 1/8وات

500 ریال
سفارش داخل RES 1R 1/8W

RES 1R 1/8W

مقاومت 1 اهم 1/8وات

500 ریال
سفارش داخل RES 56R 1/8W

RES 56R 1/8W

مقاومت 56 اهم 1/8وات

500 ریال
سفارش داخل RES 5.6K 1/8W

RES 5.6K 1/8W

مقاومت 5.6کيلو اهم 1/8وات

500 ریال
سفارش داخل RES 110R 1/8W

RES 110R 1/8W

مقاومت 110 اهم 1/8وات

500 ریال
موجود RES 82K 1/8W

RES 82K 1/8W

مقاوت 82 کيلو اهم 1/8وات

500 ریال
سفارش داخل RES 180R 1/8W

RES 180R 1/8W

مقاومت 180 اهم 1/8وات

500 ریال
سفارش داخل RES 180K 1/8W

RES 180K 1/8W

مقاومت 180کيلو اهم 1/8وات

500 ریال
سفارش داخل RES 2.2R 1/8W

RES 2.2R 1/8W

مقاومت 2.2 اهم 1/8وات

500 ریال