خازن های الکترولیت SMD 25 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود 2.2UF 50V SMD

2.2UF 50V SMD

خازن الکتروليت 2.2 ميکروفاراد 50ولت اس ام دي

11/130 ریال
موجود 220UF 16V SMD 6.3*7.7

220UF 16V SMD 6.3*7.7

خازن الکتروليت 220 ميکروفاراد 16 ولت اس ام دي 6.3*7.7

14/690 ریال
موجود 47UF 25V SMD

47UF 25V SMD

خازن الکتروليت 47 ميکروفاراد 25 ولت اس ام دي

13/920 ریال
موجود 3.3UF 50V SMD

3.3UF 50V SMD

خازن 3.3 ميکروفاراد 50 ولت اس ام دي

11/130 ریال
موجود 100UF 50V SMD

100UF 50V SMD

خازن الکتروليت 100 ميکروفاراد 50 ولت اس ام دي

22/250 ریال
موجود 33UF 50V SMD

33UF 50V SMD

خازن الکتروليت 33 ميکروفاراد 50 ولت اس ام دي

15/310 ریال
موجود 4.7UF 50V SMD

4.7UF 50V SMD

خازن الکتروليت 4.7 ميکروفاراد 50 ولت اس ام دي

11/130 ریال
موجود 330UF 16V SMD

330UF 16V SMD

خازن الکتروليت 330 ميکروفاراد 16 ولت اس ام دي

22/250 ریال
موجود 220UF 50V SMD

220UF 50V SMD

خازن الکتروليت 220 ميکروفاراد 50 ولت اس ام دي

26/440 ریال
موجود 10UF 50V SMD

10UF 50V SMD

خازن الکتروليت 10 ميکروفاراد 50 ولت اس ام دي

12/530 ریال
موجود 470UF 16V SMD

470UF 16V SMD

خازن الکتروليت 470 ميکروفاراد 16ولت اس ام دي

22/250 ریال
موجود 47UF 16V SMD

47UF 16V SMD

خازن الکتروليت 47 ميکروفاراد 16 ولت اس ام دي

13/780 ریال
موجود 1000UF 6.3V SMD

1000UF 6.3V SMD

خازن الکتروليت 1000 ميکروفاراد 6.3 ولت اس ام دي

22/250 ریال
موجود 22UF 50V SMD

22UF 50V SMD

خازن الکتروليت 22 ميکروفاراد 50 ولت اس ام دي

12/530 ریال
موجود 1UF 50V SMD

1UF 50V SMD

خازن الکتروليت 1 ميکروفاراد 50 ولت اس ام دي

11/130 ریال
موجود 22UF 25V SMD

22UF 25V SMD

خازن الکتروليت 22 ميکروفاراد 25ولت اس ام دي

11/000 ریال
موجود 47UF 6.3V SMD

47UF 6.3V SMD

خازن الکتروليت 47 ميکروفاراد 6.3 ولت اس ام دي

9/750 ریال
موجود 10UF 25V SMD

10UF 25V SMD

خازن الکتروليت 10 ميکروفاراد 25 ولت اس ام دي

10/860 ریال
موجود 470UF 25V SMD

470UF 25V SMD

خازن الکتروليت 470 ميکروفاراد 25 ولت اس ام دي

40/340 ریال
موجود 4.7UF 25V SMD

4.7UF 25V SMD

خازن الکتروليت 4.7 ميکروفاراد 25ولت اس ام دي

11/130 ریال
ناموجود 220UF 6.3V SMD

220UF 6.3V SMD

خازن الکتروليت 220 ميکروفاراد 6.3ولت اس ام دي

12/530 ریال
ناموجود 680UF 4V SMD

680UF 4V SMD

خازن الکتروليت 680 ميکروفاراد 4 ولت اس ام دي

58/030 ریال
ناموجود 100UF 16V SMD 6.3*5.3

100UF 16V SMD 6.3*5.3

خازن الکتروليت 100 ميکروفاراد 16 ولت اس ام دي 6.3*5.3

ریال
ناموجود 330UF 25V SMD SIZE 8*10.5

330UF 25V SMD SIZE 8*10.5

خازن الکتروليت 330 ميکروفاراد 25 ولت اس ام دي سايز 8*10.5

26/440 ریال
ناموجود 330UF 25V SMD SIZE 10*10.5

330UF 25V SMD SIZE 10*10.5

خازن الکتروليت 330 ميکروفاراد 25 ولت اس ام دي سايز 10*10.5

26/440 ریال