خازن های الکترولیت (capacitor) 301 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود 1000UF 16V (1)

1000UF 16V (1)

خازن 1000uf 16v درجه1

25000 ریال
موجود 22UF 400V

22UF 400V

30000 ریال
موجود 10UF 16V

10UF 16V

1580 ریال
موجود 1000UF 16V (2)

1000UF 16V (2)

خازن 1000uf 16v درجه2

20000 ریال
موجود 220UF 16V

220UF 16V

2000 ریال
سفارش داخل 4.7UF 16V

4.7UF 16V

1500 ریال
سفارش داخل 4.7UF 35V

4.7UF 35V

1500 ریال
موجود 4.7UF 250V

4.7UF 250V

2500 ریال
موجود 47UF 160V

47UF 160V

4500 ریال
موجود 22UF 16V

22UF 16V

2000 ریال
موجود 1000UF 16V (3)

1000UF 16V (3)

خازن 1000uf 16v درجه3

15000 ریال
موجود 220UF 25V

220UF 25V

5000 ریال
موجود 33UF 16V

33UF 16V

1000 ریال
موجود 10UF 25V

10UF 25V

2500 ریال
موجود 2200UF 25V

2200UF 25V

25000 ریال
موجود 10UF 63V

10UF 63V

3000 ریال
موجود 100UF 450V

100UF 450V

38000 ریال
موجود 470UF 35V

470UF 35V

8000 ریال
موجود 100UF 250V

100UF 250V

6000 ریال
موجود 47UF 16V

47UF 16V

2500 ریال
موجود 47UF 100V

47UF 100V

7000 ریال
موجود 4.7UF 50V

4.7UF 50V

1500 ریال
سفارش داخل 4.7UF 450V

4.7UF 450V

9800 ریال
موجود 6.8UF 400V

6.8UF 400V

6000 ریال
موجود 100UF 6.3V

100UF 6.3V

2000 ریال
موجود 0.33UF 50V

0.33UF 50V

1500 ریال
موجود 4700UF 16V

4700UF 16V

15000 ریال
موجود 33UF 400V

33UF 400V

25000 ریال
موجود 2.2UF 450V

2.2UF 450V

3500 ریال
موجود 0.1UF 50V

0.1UF 50V

2500 ریال