خازن های الکترولیت (capacitor) 303 کالا یافت شد

نمایش 1 تا 30


موجود 1000UF 16V (1)

1000UF 16V (1)

خازن 1000uf 16v درجه1

25000 ریال
موجود 470UF 50V

470UF 50V

خازن 470 ميکروفاراد 50 ولت سايز 20*10

8500 ریال
موجود 47UF 50V

47UF 50V

خازن 47 ميکروفاراد 50 ولت سايز 11*6

2500 ریال
سفارش داخل 10UF 50V

10UF 50V

خازن 10 ميکروفاراد 50 ولت سايز 11*5

1500 ریال
موجود 1000UF 25V

1000UF 25V

خازن 1000 ميکروفاراد 25 ولت 17*10

9000 ریال
موجود 470UF 25V

470UF 25V

خازن 470 ميکروفاراد 25 ولت سايز 12*8

3800 ریال
موجود 470UF 35V

470UF 35V

470 ميکروفاراد 35 ولت سايز 17*10

8000 ریال
موجود 47UF 400V

47UF 400V

خازن 47 ميکروفاراد 400 ولت سايز 16*25

28000 ریال
موجود 3300UF 25V

3300UF 25V

خازن 3300 ميکروفاراد 25 ولت سايز 25*16

21500 ریال
موجود 3.3UF 50V

3.3UF 50V

خازن 3.3 ميکروفاراد 50 ولت سايز 11*5

1700 ریال
موجود 15UF 450V

15UF 450V

خازن 15 ميکروفاراد 450 ولت

15000 ریال
موجود 47UF 25V

47UF 25V

خازن 47 ميکروفاراد 25 ولت سايز 11*5

1900 ریال
موجود 1UF 50V

1UF 50V

خازن الکتروليتي 1 ميکروفاراد 50 ولت سايز 11*5

2500 ریال
موجود 220UF 50V

220UF 50V

خازن الکتروليت 220 ميکروفاراد 50 ولت سايز 13*10

6000 ریال
موجود 1000UF 35V

1000UF 35V

خازن 1000 ميکروفاراد 35 ولت سايز 20*13

13000 ریال
سفارش داخل 220UF 35V

220UF 35V

خازن 220 ميکروفاراد 35 ولت سايز 12*8

3300 ریال
موجود 1000UF 50V

1000UF 50V

خازن 1000 ميکروفاراد 50 ولت سايز 25*13

15000 ریال
موجود 1000UF 10V

1000UF 10V

خازن 1000 ميکروفاراد 10 ولت سايز 12*8

3900 ریال
موجود 22UF 400V

22UF 400V

خازن الکتروليتي 22 ميکروفاراد 400 ولت سايز 20*13

30000 ریال
موجود 470UF 16V

470UF 16V

خازن 470 ميکروفاراد 16 ولت سايز 12*8

2500 ریال
موجود 10UF 16V

10UF 16V

خازن 10 ميکروفاراد 16 ولت سايز 7*4

1500 ریال
موجود 220UF 16V

220UF 16V

خازن 220 ميکروفاراد 16 ولت سايز 11*6

2800 ریال
موجود 10UF 63V

10UF 63V

خازن 10 ميکروفاراد 63 ولت سايز 11*5

2200 ریال
موجود 10UF 25V

10UF 25V

خازن 10 ميکروفاراد 25 ولت سايز 11*5

1500 ریال
موجود 0.33UF 50V

0.33UF 50V

خازن 0.33 ميکروفاراد 50 ولت سايز 11*5

1700 ریال
موجود 220UF 25V

220UF 25V

خازن 220 ميکروفاراد 25 ولت سايز 12*8

2950 ریال
موجود 0.1UF 50V

0.1UF 50V

خازن 0.1 ميکروفاراد 50 ولت سايز 11*5

1700 ریال
سفارش داخل 4.7UF 450V

4.7UF 450V

خازن الکتروليتي 4.7 ميکروفاراد 450 ولت سايز 12*8

9800 ریال
موجود 2.2UF 160V

2.2UF 160V

خازن 2.2 ميکروفاراد 160 ولت سايز 11*6

3200 ریال
موجود 47UF 16V

47UF 16V

خازن 47 ميکروفاراد 16 ولت سايز 11*5

1800 ریال