خرید کلیدهای کلنگی(Tilt switches)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع کلیدهای کلنگی(Tilt switches)

10 نوع کلیدهای کلنگی(Tilt switches) موجود می باشد

نمایش 1 تا 10


SW KOLANGI 6PIN 2HALATEH (212)

SW KOLANGI 6PIN 2HALATEH (212)

248/000 ریال
KOLANGI 6PIN BIG 3HALATE (348)

KOLANGI 6PIN BIG 3HALATE (348)

298/000 ریال
MICRO SW KOLANGI 6PIN BIG 2HALATE (348)

MICRO SW KOLANGI 6PIN BIG 2HALATE (348)

345/000 ریال
SW KOLANGI 3PIN 3HALATEH (183)

SW KOLANGI 3PIN 3HALATEH (183)

179/000 ریال
SW KOLANGI 6PIN 3HALATEH (212)

SW KOLANGI 6PIN 3HALATEH (212)

268/000 ریال
SW KOLANGI 3PIN 2HALATEH (183)

SW KOLANGI 3PIN 2HALATEH (183)

115/000 ریال
KOLANGI 6PIN BIG 2HALATE

KOLANGI 6PIN BIG 2HALATE

MICRO SW KOLANGI 4PIN 2HALATEH MOTEVASET (210)

MICRO SW KOLANGI 4PIN 2HALATEH MOTEVASET (210)

249/000 ریال
SW KOLANGI 6PIN 2HALATEH-------------

SW KOLANGI 6PIN 2HALATEH-------------

159/500 ریال