خرید فلت(Flat)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع فلت(Flat)

128 نوع فلت(Flat) موجود می باشد

نمایش 1 تا 30


موجود FLAT 16PIN SIMI KHAKESTARI

FLAT 16PIN SIMI KHAKESTARI

فلت 16 پين خاکستري رنگ

80/000 ریال
موجود FLAT 10PIN KHAKESTARI

FLAT 10PIN KHAKESTARI

فلت 10پين خاکستري

70/000 ریال
موجود FLAT 26PIN SIMI KHAKESTARI

FLAT 26PIN SIMI KHAKESTARI

فلت 26 پين خاکستري رنگ

140/000 ریال
موجود FLAT FFC 50P 15CM 0.3MM

FLAT FFC 50P 15CM 0.3MM

فاصله پين تا پين 0.5 ميلي متر و فضاي بين دو پين 0.3 ميلي متر مي باشد

84/450 ریال
موجود FLAT FFC 50P 50CM 0.3MM

FLAT FFC 50P 50CM 0.3MM

فاصله پين تا پين 0.5 ميلي متر و فضاي بين دو پين 0.3 ميلي متر مي باشد

148/000 ریال
موجود FLAT FFC 50P 10CM 0.3MM

FLAT FFC 50P 10CM 0.3MM

فاصله پين تا پين 0.5 ميلي متر و فضاي بين دو پين 0.3 ميلي متر مي باشد

67/240 ریال
موجود FLAT FFC 50P 20CM 0.3MM

FLAT FFC 50P 20CM 0.3MM

فاصله پين تا پين 0.5 ميلي متر و فضاي بين دو پين 0.3 ميلي متر مي باشد

144/790 ریال
موجود FLAT FFC 50P 30CM 0.3MM

FLAT FFC 50P 30CM 0.3MM

فاصله پين تا پين 0.5 ميلي متر و فضاي بين دو پين 0.3 ميلي متر مي باشد

109/000 ریال
موجود FLAT 40PIN SIMI KHAKESTARI

FLAT 40PIN SIMI KHAKESTARI

فلت 40 پين خاکستري رنگ

168/000 ریال
موجود FLAT 50PIN SIMI KHAKESTARI

FLAT 50PIN SIMI KHAKESTARI

فلت 50 پين خاکستري رنگ

250/000 ریال
موجود FLAT FFC 24P 25CM 0.3MM MAKOS

FLAT FFC 24P 25CM 0.3MM MAKOS

فاصله پين تا پين 0.5 ميلي متر و فضاي بين دو پين 0.3 ميلي متر مي باشد

37/840 ریال
موجود FLAT PS2 L

FLAT PS2 L

فلت PS2 شکل L

120/000 ریال
موجود FLAT FFC 16P 25CM 0.5MM MAKOS

FLAT FFC 16P 25CM 0.5MM MAKOS

فاصله پين تا پين 1 ميلي متر و فضاي بين دو پين 0.5 ميلي متر مي باشد

25/870 ریال
موجود FLAT PS2 J

FLAT PS2 J

فلت PS2 شکل J

180/000 ریال
موجود FLAT FFC 24P 10CM 0.3MM

FLAT FFC 24P 10CM 0.3MM

فاصله پين تا پين 0.5 ميلي متر و فضاي بين دو پين 0.3 ميلي متر مي باشد

39/130 ریال
موجود FLAT FFC 70P 50CM 0.3MM

FLAT FFC 70P 50CM 0.3MM

فاصله پين تا پين 0.5 ميلي متر و فضاي بين دو پين 0.3 ميلي متر مي باشد

155/130 ریال
موجود FLAT FFC 16P 25CM 0.5MM

FLAT FFC 16P 25CM 0.5MM

فاصله پين تا پين 1 ميلي متر و فضاي بين دو پين 0.5 ميلي متر مي باشد

31/040 ریال
موجود FLAT 30PIN SIM KHAKESTARI

FLAT 30PIN SIM KHAKESTARI

فلت 30 پين خاکستري رنگ

174/640 ریال
موجود FLAT FFC 13P 14CM 0.8MM

FLAT FFC 13P 14CM 0.8MM

فاصله پين تا پين 1.25 ميلي متر و فضاي بين دو پين 0.8 ميلي متر مي باشد

19/000 ریال
موجود FLAT FFC 16P 5CM 0.5MM

FLAT FFC 16P 5CM 0.5MM

فاصله پين تا پين 1 ميلي متر و فضاي بين دو پين 0.5 ميلي متر مي باشد

15/000 ریال
موجود FLAT FFC 16P 35CM 0.5MM

FLAT FFC 16P 35CM 0.5MM

فاصله پين تا پين 1 ميلي متر و فضاي بين دو پين 0.5 ميلي متر مي باشد

50/000 ریال
موجود FLAT FFC 16P 10CM 0.5MM

FLAT FFC 16P 10CM 0.5MM

فاصله پين تا پين 1 ميلي متر و فضاي بين دو پين 0.5 ميلي متر مي باشد

19/000 ریال
موجود FLAT FFC 24P 25CM 0.3MM

FLAT FFC 24P 25CM 0.3MM

فاصله پين تا پين 0.5 ميلي متر و فضاي بين دو پين 0.3 ميلي متر مي باشد

39/000 ریال
موجود FLAT FFC 26P 20CM 0.3MM MAKOS

FLAT FFC 26P 20CM 0.3MM MAKOS

فاصله پين تا پين 0.5 ميلي متر و فضاي بين دو پين 0.3 ميلي متر مي باشد

65/500 ریال
موجود FLAT FFC 26P 25CM 0.3MM

FLAT FFC 26P 25CM 0.3MM

فاصله پين تا پين 0.5 ميلي متر و فضاي بين دو پين 0.3 ميلي متر مي باشد

30/000 ریال
موجود FLAT 14PIN SIM KHAKESTARI

FLAT 14PIN SIM KHAKESTARI

فلت خاکستري

86/000 ریال
موجود FLAT FFC 32P 30CM 0.3MM PORTABLE

FLAT FFC 32P 30CM 0.3MM PORTABLE

فاصله پين تا پين 0.5 ميلي متر و فضاي بين دو پين 0.3 ميلي متر مي باشد

45/000 ریال
موجود FLAT FFC 80P 50CM 0.3MM

FLAT FFC 80P 50CM 0.3MM

فاصله پين تا پين 0.5 ميلي متر و فضاي بين دو پين 0.3 ميلي متر مي باشد

172/000 ریال
موجود FLAT FFC 24P 10CM 0.3MM MAKOS

FLAT FFC 24P 10CM 0.3MM MAKOS

فاصله پين تا پين 0.5 ميلي متر و فضاي بين دو پين 0.3 ميلي متر مي باشد

35/000 ریال
موجود FLAT FFC 26P 30CM 0.3MM PORTABLE

FLAT FFC 26P 30CM 0.3MM PORTABLE

فاصله پين تا پين 0.5 ميلي متر و فضاي بين دو پين 0.3 ميلي متر مي باشد

38/000 ریال