خرید کریستال(Keristal)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع کریستال(Keristal)

83 نوع کریستال(Keristal) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


KERISTAL 17.664MHZ

KERISTAL 17.664MHZ

79/300 ریال
KERISTAL 433.92M

KERISTAL 433.92M
کریستال 433.92 مگاهرتز

149/000 ریال
KERISTAL 48M KOTAH

KERISTAL 48M KOTAH
کریستال 48 مگاهرتز کوتاه

40/400 ریال
KERISTAL 8MHZ SMD

KERISTAL 8MHZ SMD
کریستال 8مگاهرتز اس ام دی

49/000 ریال
KERISTAL 20M SMD

KERISTAL 20M SMD
کریستال 20 مگاهرتز اس ام دی

49/400 ریال
KERISTAL 4M SMD

KERISTAL 4M SMD
کریستال 4 مگاهرتز اس ام دی

51/700 ریال
KERISTAL 18.432M

KERISTAL 18.432M
کریستال 18.432 مگاهرتز

38/000 ریال
KERISTAL 2.4576M BIG

KERISTAL 2.4576M BIG
کریستال 2.4576 مگاهرتز بزرگ

109/000 ریال
KERISTAL 14.7456 SMALL

KERISTAL 14.7456 SMALL
کریستال 14.7456 کوچک

39/100 ریال
KERISTAL 25M SMALL

KERISTAL 25M SMALL
کریستال 25 مگاهرتز کوچک

40/200 ریال
KERISTAL 3.57 BIG

KERISTAL 3.57 BIG
کریستال 3.57 بزرگ

308/000 ریال
KERISTAL 20M SMALL

KERISTAL 20M SMALL
کریستال 20 مگاهرتز کوچک

45/400 ریال
KERISTAL 3.6864MHZ SMALL

KERISTAL 3.6864MHZ SMALL
کریستال 3.6864 مگاهرتز

41/400 ریال
KERISTAL 10MHZ

KERISTAL 10MHZ
کریستال 10 مگاهرتز

33/000 ریال
KERISTAL 8M KOTAH

KERISTAL 8M KOTAH
کریستال 8 مگاهرتز کوتاه

44/800 ریال
KERISTAL 9.8MHZ SMALL

KERISTAL 9.8MHZ SMALL

23/000 ریال
KERISTAL 3.579545MHZ SMD

KERISTAL 3.579545MHZ SMD

63/200 ریال
KERISTAL 24M

KERISTAL 24M
کریستال 24 مگاهرتز

29/900 ریال
KERISTAL 16M SMALL

KERISTAL 16M SMALL
کریستال 16 مگا هرتزکوچک

36/800 ریال
KERISTAL 11.0592 KOTAH

KERISTAL 11.0592 KOTAH
کریستال 11.0592 کوتاه

21/800 ریال
KERISTAL 33.8M

KERISTAL 33.8M

35/800 ریال
KERISTAL 4M KOTAH

KERISTAL 4M KOTAH
کریستال 4مگاهرتز کوتاه

39/100 ریال
KERISTAL 6M SMALL

KERISTAL 6M SMALL
کریستال 6 مگاهرتز کوچک

30/700 ریال
KERISTAL 3.579545

KERISTAL 3.579545
کریستال 3.579545

19/300 ریال
KERISTAL 27M SMALL

KERISTAL 27M SMALL
کریستال 27 مگاهرتز کوچک

43/700 ریال