خرید خازن عدسی(Ceramic)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع خازن عدسی(Ceramic)

55 نوع خازن عدسی(Ceramic) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


ADSI 8.2PF

ADSI 8.2PF
خازن عدسی 8.2 پیکو فاراد

1/230 ریال
ADSI 560PF

ADSI 560PF
خازن عدسی 560 پیکوفاراد

1/120 ریال
ADSI 220NF

ADSI 220NF
خازن عدسی 220 نانوفاراد

7/080 ریال
ADSI 33NF

ADSI 33NF
خازن عدسی 33 نانوفاراد

1/000 ریال
ADSI 15NF

ADSI 15NF
خازن عدسی 15 نانوفاراد

1/230 ریال
ADSI 5PF

ADSI 5PF
خازن عدسی 5 پیکوفاراد

990 ریال
ADSI 120PF

ADSI 120PF
خازن عدسی 120 پیکوفاراد

1/000 ریال
ADSI 8PF

ADSI 8PF
خازن عدسی 8 پیکوفاراد

1/100 ریال
ADSI 12PF

ADSI 12PF
خازن عدسی 12 پیکوفاراد

990 ریال
ADSI 10PF

ADSI 10PF
خازن عدسی 10 پیکوفاراد

1/000 ریال
ADSI 47NF

ADSI 47NF
خازن عدسی 47 نانوفاراد

1/500 ریال
ADSI 22PF

ADSI 22PF
خازن عدسی 22 پیکوفاراد

1/000 ریال
ADSI 1.5NF

ADSI 1.5NF
خازن عدسی 1.5 نانوفاراد

1/230 ریال
ADSI 3PF

ADSI 3PF
خازن عدسی 3 پیکوفاراد

1/100 ریال
ADSI 22NF

ADSI 22NF
خازن عدسی 22 نانوفاراد

1/000 ریال
ADSI 6.8NF

ADSI 6.8NF
خازن عدسی 6.8 نانوفاراد

1/230 ریال
ADSI 1NF

ADSI 1NF
خازن عدسی 1 نانوفاراد

1/230 ریال
ADSI 56PF

ADSI 56PF
خازن عدسی 56 پیکوفاراد

1/000 ریال
ADSI 2.7NF

ADSI 2.7NF
خازن عدسی 2.7 نانوفاراد

1/230 ریال
ADSI 100NF

ADSI 100NF
خازن عدسی 100 نانوفاراد

1/450 ریال
ADSI 150PF

ADSI 150PF
خازن عدسی 150 پیکوفاراد

1/230 ریال
ADSI 330PF

ADSI 330PF
خازن عدسی 330 پیکوفاراد

1/230 ریال
ADSI 2.2NF

ADSI 2.2NF
خازن عدسی 2.2 نانوفاراد

1/000 ریال
ADSI 68PF

ADSI 68PF
خازن عدسی 68 پیکوفاراد

1/000 ریال
ADSI 15PF

ADSI 15PF
خازن عدسی 15 پیکوفاراد

1/230 ریال
ADSI 27PF

ADSI 27PF
خازن عدسی 27 پیکوفاراد

1/230 ریال
ADSI 180PF

ADSI 180PF
خازن عدسی 180پیکوفاراد

990 ریال
ADSI 390PF

ADSI 390PF
خازن عدسی 390 پیکوفاراد

1/230 ریال
ADSI 20NF

ADSI 20NF
خازن عدسی 20 نانوفاراد

870 ریال
ADSI 270PF

ADSI 270PF
خازن عدسی 270 پیکوفاراد

1/230 ریال
ADSI 4.7NF

ADSI 4.7NF
خازن عدسی 4.7 نانوفاراد

1/230 ریال
ADSI 100PF

ADSI 100PF
خازن عدسی 100 پیکوفاراد

1/000 ریال
ADSI 2PF

ADSI 2PF
خازن عدسی 2 پیکوفاراد

1/100 ریال
ADSI 30PF

ADSI 30PF
خازن عدسی 30 پیکوفاراد

1/000 ریال
ADSI 6PF

ADSI 6PF
خازن عدسی 6 پیکوفاراد

1/620 ریال
ADSI 47PF

ADSI 47PF
خازن عدسی 47 پیکوفاراد

1/230 ریال