خرید خازن عدسی(Ceramic)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع خازن عدسی(Ceramic)

54 نوع خازن عدسی(Ceramic) موجود می باشد

نمایش 1 تا 30


موجود ADSI 22PF

ADSI 22PF

خازن عدسي 22 پيکوفاراد

950 ریال
موجود ADSI 220PF

ADSI 220PF

خازن عدسي 220پيکوفاراد

950 ریال
موجود ADSI 2.7NF

ADSI 2.7NF

خازن عدسي 2.7 نانوفاراد

950 ریال
موجود ADSI 27PF

ADSI 27PF

خازن عدسي 27 پيکوفاراد

950 ریال
موجود ADSI 150PF

ADSI 150PF

خازن عدسي 150 پيکوفاراد

950 ریال
موجود ADSI 15NF

ADSI 15NF

خازن عدسي 15نانوفاراد

950 ریال
موجود ADSI 6.8NF

ADSI 6.8NF

خازن عدسي 6.8 نانوفاراد

950 ریال
موجود ADSI 100NF

ADSI 100NF

خازن عدسي 100 نانوفاراد

950 ریال
موجود ADSI 33NF

ADSI 33NF

خازن عدسي 33 نانوفاراد

950 ریال
موجود ADSI 4.7NF

ADSI 4.7NF

خازن عدسي 4.7 نانوفاراد

950 ریال
موجود ADSI 330PF

ADSI 330PF

خازن عدسي 330 پيکوفاراد

950 ریال
موجود ADSI 15PF

ADSI 15PF

خازن عدسي 15 پيکوفاراد

950 ریال
موجود ADSI 2.2NF

ADSI 2.2NF

خازن عدسي 2.2 نانوفاراد

950 ریال
موجود ADSI 1PF

ADSI 1PF

خازن عدسي 1 پيکوفاراد

950 ریال
موجود ADSI 18PF

ADSI 18PF

خازن عدسي 18پيکوفاراد

950 ریال
موجود ADSI 47PF

ADSI 47PF

خازن عدسي 47 پيکوفاراد

950 ریال
موجود ADSI 22NF

ADSI 22NF

خازن عدسي 22 نانوفاراد

950 ریال
موجود ADSI 470PF

ADSI 470PF

خازن عدسي 470 پيکوفاراد

950 ریال
موجود ADSI 10PF

ADSI 10PF

خازن عدسي 10 پيکوفاراد

950 ریال
موجود ADSI 33PF

ADSI 33PF

خازن عدسي 33 پيکوفاراد

950 ریال
موجود ADSI 680PF

ADSI 680PF

خازن عدسي 680 پيکوفاراد

950 ریال
موجود ADSI 390PF

ADSI 390PF

خازن عدسي 390 پيکوفاراد

950 ریال
موجود ADSI 1.5NF

ADSI 1.5NF

خازن عدسي 1.5 نانوفاراد

950 ریال
موجود ADSI 47NF

ADSI 47NF

خازن عدسي 47 نانوفاراد

950 ریال
موجود ADSI 100PF

ADSI 100PF

خازن عدسي 100 پيکوفاراد

950 ریال
موجود ADSI 5PF

ADSI 5PF

خازن عدسي 5 پيکوفاراد

950 ریال
موجود ADSI 8.2PF

ADSI 8.2PF

خازن عدسي 8.2 پيکوفاراد

950 ریال
موجود ADSI 1NF

ADSI 1NF

خازن عدسي 1 نانوفاراد

950 ریال
موجود ADSI 43PF

ADSI 43PF

خازن عدسي 43 پيکوفاراد

950 ریال
موجود ADSI 180PF

ADSI 180PF

خازن عدسي 180پيکوفاراد

950 ریال