خرید خازن عدسی(Ceramic)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع خازن عدسی(Ceramic)

54 نوع خازن عدسی(Ceramic) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


ADSI 8.2PF

ADSI 8.2PF
خازن عدسی 8.2 پیکو فاراد

950 ریال
ADSI 560PF

ADSI 560PF
خازن عدسی 560 پیکوفاراد

950 ریال
ADSI 220NF

ADSI 220NF
خازن عدسی 220 نانوفاراد

2/700 ریال
ADSI 33NF

ADSI 33NF
خازن عدسی 33 نانوفاراد

950 ریال
ADSI 15NF

ADSI 15NF
خازن عدسی 15 نانوفاراد

950 ریال
ADSI 5PF

ADSI 5PF
خازن عدسی 5 پیکوفاراد

950 ریال
ADSI 120PF

ADSI 120PF
خازن عدسی 120 پیکوفاراد

950 ریال
ADSI 8PF

ADSI 8PF
خازن عدسی 8 پیکوفاراد

950 ریال
ADSI 12PF

ADSI 12PF
خازن عدسی 12 پیکوفاراد

950 ریال
ADSI 10PF

ADSI 10PF
خازن عدسی 10 پیکوفاراد

950 ریال
ADSI 47NF

ADSI 47NF
خازن عدسی 47 نانوفاراد

950 ریال
ADSI 22PF

ADSI 22PF
خازن عدسی 22 پیکوفاراد

950 ریال
ADSI 1.5NF

ADSI 1.5NF
خازن عدسی 1.5 نانوفاراد

950 ریال
ADSI 3PF

ADSI 3PF
خازن عدسی 3 پیکوفاراد

950 ریال
ADSI 22NF

ADSI 22NF
خازن عدسی 22 نانوفاراد

950 ریال
ADSI 6.8NF

ADSI 6.8NF
خازن عدسی 6.8 نانوفاراد

950 ریال
ADSI 1NF

ADSI 1NF
خازن عدسی 1 نانوفاراد

950 ریال
ADSI 56PF

ADSI 56PF
خازن عدسی 56 پیکوفاراد

950 ریال
ADSI 2.7NF

ADSI 2.7NF
خازن عدسی 2.7 نانوفاراد

950 ریال
ADSI 100NF

ADSI 100NF
خازن عدسی 100 نانوفاراد

950 ریال
ADSI 150PF

ADSI 150PF
خازن عدسی 150 پیکوفاراد

950 ریال
ADSI 330PF

ADSI 330PF
خازن عدسی 330 پیکوفاراد

950 ریال
ADSI 2.2NF

ADSI 2.2NF
خازن عدسی 2.2 نانوفاراد

950 ریال
ADSI 68PF

ADSI 68PF
خازن عدسی 68 پیکوفاراد

950 ریال
ADSI 15PF

ADSI 15PF
خازن عدسی 15 پیکوفاراد

950 ریال
ADSI 27PF

ADSI 27PF
خازن عدسی 27 پیکوفاراد

950 ریال
ADSI 180PF

ADSI 180PF
خازن عدسی 180پیکوفاراد

950 ریال
ADSI 390PF

ADSI 390PF
خازن عدسی 390 پیکوفاراد

950 ریال
ADSI 20NF

ADSI 20NF
خازن عدسی 20 نانوفاراد

950 ریال
ADSI 270PF

ADSI 270PF
خازن عدسی 270 پیکوفاراد

950 ریال
ADSI 4.7NF

ADSI 4.7NF
خازن عدسی 4.7 نانوفاراد

950 ریال
ADSI 100PF

ADSI 100PF
خازن عدسی 100 پیکوفاراد

950 ریال
ADSI 2PF

ADSI 2PF
خازن عدسی 2 پیکوفاراد

950 ریال
ADSI 43PF

ADSI 43PF
خازن عدسی 43 پیکوفاراد

950 ریال
ADSI 6PF

ADSI 6PF
خازن عدسی 6 پیکوفاراد

950 ریال
ADSI 47PF

ADSI 47PF
خازن عدسی 47 پیکوفاراد

950 ریال