خرید خازن شکلاتی(poliester)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع خازن شکلاتی(poliester)

690 نوع خازن شکلاتی(poliester) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


1UF 250V MKT

1UF 250V MKT

25/000 ریال
47NF 250V MKT

47NF 250V MKT

4/900 ریال
220NF 250V MKT

220NF 250V MKT

9/500 ریال
5.6NF 100V MKT

5.6NF 100V MKT

11/000 ریال
270NF 100V MKT

270NF 100V MKT

18/500 ریال
180NF 100V MKT

180NF 100V MKT

15/000 ریال
22NF 1KV

22NF 1KV

12/000 ریال
9.1NF 100V

9.1NF 100V

2/800 ریال
24NF 100V

24NF 100V

3/500 ریال
30NF 100V

30NF 100V

4/500 ریال
13NF 100V

13NF 100V

2/500 ریال
7.5NF 2100V

7.5NF 2100V

36/000 ریال
22NF 800V

22NF 800V

16/500 ریال
30NF 1KV

30NF 1KV

15/000 ریال
33NF 800V

33NF 800V

7/500 ریال
27NF 800V

27NF 800V

9/500 ریال
100NF 500V

100NF 500V

12/500 ریال
30NF 800V

30NF 800V

7/000 ریال
100NF 450V

100NF 450V

12/000 ریال
820PF 50V

820PF 50V

4/000 ریال
50NF 1500V

50NF 1500V

29/000 ریال
1.3NF 2KV

1.3NF 2KV

18/500 ریال
3.9NF 1200V

3.9NF 1200V

5/900 ریال
470PF 1600V

470PF 1600V

18/000 ریال
1.2NF 2KV

1.2NF 2KV

8/400 ریال
4.3NF 1800V

4.3NF 1800V

11/000 ریال
39NF 50V

39NF 50V

3/000 ریال
18NF 100V

18NF 100V

4/300 ریال
12NF 800V

12NF 800V

6/000 ریال
20NF 630V

20NF 630V

11/500 ریال
18NF 800V

18NF 800V

9/500 ریال
3NF 800V

3NF 800V

3/200 ریال
3.9NF 630V

3.9NF 630V

6/500 ریال
1.2NF 630V

1.2NF 630V

4/800 ریال
4.7NF 800V

4.7NF 800V

7/800 ریال
2.5NF 630V

2.5NF 630V

3/500 ریال