خرید سلف مقاومتی (self)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع سلف مقاومتی (self)

48 نوع سلف مقاومتی (self) موجود می باشد

نمایش 1 تا 30


موجود SELF 100UH 1/2W

SELF 100UH 1/2W

سلف مقاومتي 100 ميکرو هانري 1/2 وات

7/840 ریال
موجود SELF 1MH 1/4W

SELF 1MH 1/4W

سلف مقاومتي 1 ميلي هانري 1/4 وات

7/780 ریال
موجود SELF 22UH 1/4W

SELF 22UH 1/4W

سلف مقاومتي 22 ميکرو هانري 1/4 وات

6/000 ریال
موجود SELF 220UH 1/4W

SELF 220UH 1/4W

سلف مقاومتي 220 ميکرو هانري 1/4 وات

6/000 ریال
موجود SELF 2.2UH 1/4W

SELF 2.2UH 1/4W

سلف مقاومتي 2.2 ميکرو هانري 1/4 وات

7/840 ریال
موجود SELF 47UH 1/4W

SELF 47UH 1/4W

سلف مقاومتي 47 ميکرو هانري 1/4 وات

7/840 ریال
موجود SELF 10UH 1/4W

SELF 10UH 1/4W

سلف مقاومتي 10 ميکرو هانري 1/4 وات

7/000 ریال
موجود SELF 15UH 1/4W

SELF 15UH 1/4W

سلف مقاومتي 15 ميکروهانري 1/4وات

6/200 ریال
موجود SELF 15UH 1/2W

SELF 15UH 1/2W

سلف مقاومتي 15 ميکروهانري 1/2وات

7/440 ریال
موجود SELF 22UH 1/2W

SELF 22UH 1/2W

سلف 22 ميکروهانري 1/2 وات

4/000 ریال
موجود SELF 470UH 1/4W

SELF 470UH 1/4W

سلف مقاومتي 470 ميکرو هانري 1/4 وات

7/840 ریال
موجود SELF 100UH 1W

SELF 100UH 1W

سلف 100 ميکروهانري 1 وات

6/000 ریال
موجود SELF 1UH 1/2W

SELF 1UH 1/2W

سلف مقاومتي 1 ميکرو هانري 1/2 وات

7/840 ریال
موجود SELF 3.3UH 1/4W

SELF 3.3UH 1/4W

سلف مقاومتي 3.3 ميکرو هانري 1/4 وات

8/630 ریال
موجود SELF 330UH 1/4W

SELF 330UH 1/4W

سلف 330 ميکرو هانري مقاومتي 1/4 وات

7/840 ریال
موجود SELF 4.7UH 1/4W

SELF 4.7UH 1/4W

سلف مقاومتي 4.7 ميکرو هانري 1/4 وات

8/630 ریال
موجود SELF 1UH 1/4W

SELF 1UH 1/4W

سلف مقاومتي 1 ميکرو هانري 1/4 وات

ریال
موجود SELF 220UH 1/2W

SELF 220UH 1/2W

سلف مقاومتي 220 ميکرو هانري 1/2 وات

8/550 ریال
موجود SELF 560UH 1/4W

SELF 560UH 1/4W

سلف مقاومتي 560 ميکرو هانري 1/4 وات

7/840 ریال
ناموجود SELF 10MH 1W

SELF 10MH 1W

سلف مقاومتي 10 ميلي هانري 1 وات

13/800 ریال
ناموجود SELF 22MH 1/4W

SELF 22MH 1/4W

سلف مقاومتي 22 ميلي هانري 1/4 وات

20/700 ریال
ناموجود SELF 200MH 1/4W

SELF 200MH 1/4W

سلف مقاومتي 200 ميلي هانري 1/4 وات

13/800 ریال
ناموجود SELF 100UH 1/4W

SELF 100UH 1/4W

سلف مقاومتي 100 ميکرو هانري 1/4 وات

ریال
ناموجود SELF 2.2MH 1/4W

SELF 2.2MH 1/4W

سلف مقاومتي 2.2 ميلي هانري 1/4 وات

8/630 ریال
ناموجود SELF 33MH 1/4W

SELF 33MH 1/4W

سلف مقاومتي 33 ميلي هانري 1/4 وات

25/870 ریال
ناموجود SELF 0.22UH 1/4W

SELF 0.22UH 1/4W

سلف مقاومتي 0.22 ميکرو هانري 1/4 وات

8/630 ریال
ناموجود SELF 0.33UH 1/4W

SELF 0.33UH 1/4W

سلف مقاومتي 0.33 ميکرو هانري 1/4 وات

8/630 ریال
ناموجود SELF 0.39UH 1/4W

SELF 0.39UH 1/4W

سلف مقاومتي 0.39 ميکرو هانري 1/4 وات

8/630 ریال
ناموجود SELF 0.56UH 1/4W

SELF 0.56UH 1/4W

سلف مقاومتي 0.56 ميکرو هانري 1/4 وات

8/630 ریال
ناموجود SELF 0.10UH 1/4W

SELF 0.10UH 1/4W

سلف مقاومتي 0.1 ميکرو هانري 1/4 وات

8/630 ریال