خرید پیچ(Bolt)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع پیچ(Bolt)

8 نوع پیچ(Bolt) موجود می باشد

نمایش 1 تا 8


PICH 3*6

PICH 3*6
پیچ 6*3

2/100 ریال
PICH 3*25

PICH 3*25
پیچ 25*3

3/610 ریال
PICH 3*30

PICH 3*30
پیچ 30*3

3/971 ریال
PICH 3*12

PICH 3*12
پیچ 12*3

1/805 ریال
PICH 3*20

PICH 3*20
پیچ 20*3

3/610 ریال
PICH MDF 5CM

PICH MDF 5CM

PICH 3*16

PICH 3*16
پیچ 16*3

2/717 ریال
PICH 3*5

PICH 3*5
پیچ 5*3

912 ریال