خرید فیش ها(Jacks)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع فیش ها(Jacks)

122 نوع فیش ها(Jacks) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


FISH NEZAMI 3PIN 1

FISH NEZAMI 3PIN 1
کانکتور نظامی 3 پین

235/000 ریال
FISH NEZAMI 2PIN 1

FISH NEZAMI 2PIN 1
کانکتور نظامی 2 پین

230/000 ریال
FISH MADEGI AUX PAYEH BOLAND

FISH MADEGI AUX PAYEH BOLAND

36/575 ریال
FISH MADEGI AUX TOOKAR PJ-321

FISH MADEGI AUX TOOKAR PJ-321

37/743 ریال
FISH NARI KANUON FELEZI (417)

FISH NARI KANUON FELEZI (417)

275/000 ریال
FISH MADEGI KANUON FELEZI (418)

FISH MADEGI KANUON FELEZI (418)

275/000 ریال
FISH NARI KANUON BLACK (415)

FISH NARI KANUON BLACK (415)

385/000 ریال
FISH MADEGI KANUON BLACK (416)

FISH MADEGI KANUON BLACK (416)

385/000 ریال
FISH NARI BLACK STERIO FELEZI 3.5M AUX TECSHO-M2

FISH NARI BLACK STERIO FELEZI 3.5M AUX TECSHO-M2

261/250 ریال
FISH NARI RED STERIO FELEZI 3.5M AUX TECSHO-M1

FISH NARI RED STERIO FELEZI 3.5M AUX TECSHO-M1

286/282 ریال
FISH NARI SILVER STERIO FELEZI 3.5M AUX TECSHO-M1

FISH NARI SILVER STERIO FELEZI 3.5M AUX TECSHO-M1

286/282 ریال
FISH NARI WHITE STERIO FELEZI 3.5M AUX TECSHO-M1

FISH NARI WHITE STERIO FELEZI 3.5M AUX TECSHO-M1

286/282 ریال
FISH NARI BLUE STERIO FELEZI 3.5M AUX TECSHO-M1

FISH NARI BLUE STERIO FELEZI 3.5M AUX TECSHO-M1

286/282 ریال
FISH NARI BLACK STERIO FELEZI 3.5M AUX TECSHO-M1

FISH NARI BLACK STERIO FELEZI 3.5M AUX TECSHO-M1

286/282 ریال
FISH NARI KANUON SILVER STAING

FISH NARI KANUON SILVER STAING

1/062/765 ریال
FISH MADEGI KANUON SILVER STAING

FISH MADEGI KANUON SILVER STAING

1/062/765 ریال
FISH ECHO NARI MONO BLUE ORG (338)

FISH ECHO NARI MONO BLUE ORG (338)

156/750 ریال
FISH ECHO NARI MONO TECSHO-M3

FISH ECHO NARI MONO TECSHO-M3

450/328 ریال
FISH ECHO NARI STRIO TECSHO-M4

FISH ECHO NARI STRIO TECSHO-M4

438/900 ریال
FISH MADEGI SONY PICHE SILVER

FISH MADEGI SONY PICHE SILVER

171/133 ریال
FISH MADEGI SONY PICHE GOLD

FISH MADEGI SONY PICHE GOLD

297/217 ریال
FISH NEZAMI 10PIN

FISH NEZAMI 10PIN
کانکتور نظامی 10 پین

312/635 ریال
FISH MADEGI SONY 6TAEI RCA (40)

FISH MADEGI SONY 6TAEI RCA (40)

104/500 ریال
FISH POWER NARI MOZI PROEL(196)

FISH POWER NARI MOZI PROEL(196)

270/199 ریال
FISH BNC PICH

FISH BNC PICH

67/925 ریال
FISH POWER NARI MOZI SMAL RED (176)

FISH POWER NARI MOZI SMAL RED (176)

35/200 ریال
FISH STRIO 3.5 PROEL BLAK (349)

FISH STRIO 3.5 PROEL BLAK (349)

574/750 ریال
FISH ECHO NARI STRIO ORG  (337)

FISH ECHO NARI STRIO ORG (337)

407/550 ریال
FISH NARI STERIO FELEZI 3.5M AUX (340)

FISH NARI STERIO FELEZI 3.5M AUX (340)

54/036 ریال
FISH NARI PELASTIKI LABTABI  (341)

FISH NARI PELASTIKI LABTABI (341)

51/205 ریال
FISH NEZAMI 9PIN

FISH NEZAMI 9PIN
کانکتور نظامی 9 پین

253/080 ریال
FISH NEZAMI 8PIN

FISH NEZAMI 8PIN
کانکتور نظامی 8 پین

238/184 ریال
FISH NARI ADAPTOR BIG (292)

FISH NARI ADAPTOR BIG (292)

24/000 ریال
FISH NARI SOZANI NOKIA (295)

FISH NARI SOZANI NOKIA (295)

60/610 ریال
FISH POWER NARI SIMDAR

FISH POWER NARI SIMDAR
فیش آداپتور نری سیم دار

30/305 ریال