خرید سون سگمنت(Seven Segment)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع سون سگمنت(Seven Segment)

34 نوع سون سگمنت(Seven Segment) موجود می باشد

نمایش 1 تا 34


7SEGMENT ANODE TAK 2.8*4CM BLUE

7SEGMENT ANODE TAK 2.8*4CM BLUE
سون سگمنت

156/750 ریال
3*7SEGMENT KATOD  2.6*5.8CM  MODEL 8032AS

3*7SEGMENT KATOD 2.6*5.8CM MODEL 8032AS
سون سگمنت

156/750 ریال
7SEGMENT KATOD TAK 1.9*1.35CM

7SEGMENT KATOD TAK 1.9*1.35CM
سون سگمنت

50/000 ریال
7SEGMENT ANODE TAK 1.9*1.35CM

7SEGMENT ANODE TAK 1.9*1.35CM
سون سگمنت

35/530 ریال
LED MATRIX 8*8 3CM

LED MATRIX 8*8 3CM

156/750 ریال
7SEGMENT ANODE TAK 2.8*4CM RED

7SEGMENT ANODE TAK 2.8*4CM RED
سون سگمنت

125/400 ریال
7SEGMENT ANODE TAK 2*3CM

7SEGMENT ANODE TAK 2*3CM
سون سگمنت

73/150 ریال
7SEGMENT ANODE TAK 1*1CM

7SEGMENT ANODE TAK 1*1CM
سون سگمنت

36/575 ریال
7SEGMENT ANODE TAK 3*4.5CM

7SEGMENT ANODE TAK 3*4.5CM
سون سگمنت

113/905 ریال
7SEGMENT ANODE 3*1.6CM*3

7SEGMENT ANODE 3*1.6CM*3
سون سگمنت

82/500 ریال
LED BARGERAF 10 CHRAGH 3RANG

LED BARGERAF 10 CHRAGH 3RANG

144/110 ریال
LED BARGERAF 10 CHRAGH GREEN

LED BARGERAF 10 CHRAGH GREEN

106/180 ریال
7 SEGMENT ANOD 5.6*3.8 CM SMN-18102BSR-4

7 SEGMENT ANOD 5.6*3.8 CM SMN-18102BSR-4
سون سگمنت

261/250 ریال
3*7SEGMENT KATOD  2*4CM

3*7SEGMENT KATOD 2*4CM
سون سگمنت

92/900 ریال
2*7SEGMENT ANOD  2*3CM

2*7SEGMENT ANOD 2*3CM
سون سگمنت

47/410 ریال
LED MATRIX 8*8 6CM

LED MATRIX 8*8 6CM

113/770 ریال
7SEGMENT KATOD TAK 1*2CM

7SEGMENT KATOD TAK 1*2CM
سون سگمنت

18/950 ریال
4*7SEGMENT KATOD  2*5CM

4*7SEGMENT KATOD 2*5CM
سون سگمنت

66/390 ریال
7SEGMENT ANODE TAK 3*2CM

7SEGMENT ANODE TAK 3*2CM
سون سگمنت

66/390 ریال
3*7SEGMENT ANODE  2*4CM

3*7SEGMENT ANODE 2*4CM
سون سگمنت

85/350 ریال
4*7SEGMENT ANODE  2*5CM

4*7SEGMENT ANODE 2*5CM
سون سگمنت

206/840 ریال
16SEGMENT ANODE  2.5*2CM HOROUF

16SEGMENT ANODE 2.5*2CM HOROUF
سون سگمنت

56/880 ریال
7SEGMENT KATOD TAK 1*1CM

7SEGMENT KATOD TAK 1*1CM
سون سگمنت

28/460 ریال
7SEGMENT ANODE TAK 2.5*3.5CM

7SEGMENT ANODE TAK 2.5*3.5CM
سون سگمنت

113/770 ریال
7SEGMENT ANODE TAK 12*9CM

7SEGMENT ANODE TAK 12*9CM
سون سگمنت

436/110 ریال
7SEGMENT ANODE TAK 4*5.5CM

7SEGMENT ANODE TAK 4*5.5CM
سون سگمنت

113/770 ریال
SEGMENT 1.9*2.4 ANOD

SEGMENT 1.9*2.4 ANOD
سون سگمنت

37/930 ریال
7SEGMENT 30101BSA

7SEGMENT 30101BSA
سون سگمنت

7SEGMENT ANODE DUBLE

7SEGMENT ANODE DUBLE
سون سگمنت

7SEGMENT JOR

7SEGMENT JOR
سون سگمنت

7SEGMENT CATHODE TAK

7SEGMENT CATHODE TAK
سون سگمنت

7SEGMENT ANODE TAK 1*2CM

7SEGMENT ANODE TAK 1*2CM
سون سگمنت

28/460 ریال