خرید سون سگمنت(Seven Segment)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع سون سگمنت(Seven Segment)

34 نوع سون سگمنت(Seven Segment) موجود می باشد

نمایش 1 تا 34


3*7SEGMENT KATOD  2.6*5.8CM  MODEL 8032AS

3*7SEGMENT KATOD 2.6*5.8CM MODEL 8032AS
سون سگمنت

369/000 ریال
7SEGMENT KATOD TAK 1.9*1.35CM

7SEGMENT KATOD TAK 1.9*1.35CM
سون سگمنت

75/000 ریال
7SEGMENT ANODE TAK 1.9*1.35CM

7SEGMENT ANODE TAK 1.9*1.35CM
سون سگمنت

75/000 ریال
LED MATRIX 8*8 3CM

LED MATRIX 8*8 3CM

395/000 ریال
7SEGMENT ANODE TAK 2.8*4CM RED

7SEGMENT ANODE TAK 2.8*4CM RED
سون سگمنت

273/000 ریال
7SEGMENT ANODE TAK 1*1CM

7SEGMENT ANODE TAK 1*1CM
سون سگمنت

49/300 ریال
7SEGMENT ANOD TAK 1*1.3CM RED

7SEGMENT ANOD TAK 1*1.3CM RED
سون سگمنت

74/500 ریال
7SEGMENT KATOD 1.9*5.1CM*4 RED

7SEGMENT KATOD 1.9*5.1CM*4 RED
سون سگمنت

245/000 ریال
7SEGMENT ANODE 3*1.6CM*3

7SEGMENT ANODE 3*1.6CM*3
سون سگمنت

78/375 ریال
7SEGMENT ANODE TAK 2.8*4CM BLUE

7SEGMENT ANODE TAK 2.8*4CM BLUE
سون سگمنت

169/000 ریال
LED BARGERAF 10 CHRAGH 3RANG

LED BARGERAF 10 CHRAGH 3RANG

395/000 ریال
LED BARGERAF 10 CHRAGH GREEN

LED BARGERAF 10 CHRAGH GREEN

100/871 ریال
7SEGMENT ANOD 5.6*3.8 CM SMN-18102BSR-4

7SEGMENT ANOD 5.6*3.8 CM SMN-18102BSR-4
سون سگمنت

261/250 ریال
3*7SEGMENT KATOD 2*4CM

3*7SEGMENT KATOD 2*4CM
سون سگمنت

88/255 ریال
2*7SEGMENT ANOD  2*3CM

2*7SEGMENT ANOD 2*3CM
سون سگمنت

45/040 ریال
LED MATRIX 8*8 6CM

LED MATRIX 8*8 6CM

108/082 ریال
7SEGMENT ANODE TAK 2*3CM

7SEGMENT ANODE TAK 2*3CM
سون سگمنت

73/150 ریال
7SEGMENT KATOD TAK 1*2CM

7SEGMENT KATOD TAK 1*2CM
سون سگمنت

18/002 ریال
4*7SEGMENT KATOD  2*5CM

4*7SEGMENT KATOD 2*5CM
سون سگمنت

63/070 ریال
7SEGMENT ANODE TAK 3*2CM

7SEGMENT ANODE TAK 3*2CM
سون سگمنت

63/070 ریال
3*7SEGMENT ANODE 2*4CM

3*7SEGMENT ANODE 2*4CM
سون سگمنت

81/082 ریال
4*7SEGMENT ANODE 2*5CM

4*7SEGMENT ANODE 2*5CM
سون سگمنت

196/498 ریال
16SEGMENT ANODE  2.5*2CM HOROUF

16SEGMENT ANODE 2.5*2CM HOROUF
سون سگمنت

54/036 ریال
7SEGMENT KATOD TAK 1*1CM

7SEGMENT KATOD TAK 1*1CM
سون سگمنت

27/037 ریال
7SEGMENT ANODE TAK 2.5*3.5CM

7SEGMENT ANODE TAK 2.5*3.5CM
سون سگمنت

108/082 ریال
7SEGMENT ANODE TAK 12*9CM

7SEGMENT ANODE TAK 12*9CM
سون سگمنت

414/304 ریال
7SEGMENT ANODE TAK 4*5.5CM

7SEGMENT ANODE TAK 4*5.5CM
سون سگمنت

108/082 ریال
7SEGMENT ANODE TAK 3*4.5CM

7SEGMENT ANODE TAK 3*4.5CM
سون سگمنت

219/000 ریال
SEGMENT 1.9*2.4 ANOD

SEGMENT 1.9*2.4 ANOD
سون سگمنت

36/034 ریال
7SEGMENT ANODE DUBLE

7SEGMENT ANODE DUBLE
سون سگمنت

7SEGMENT CATHODE TAK

7SEGMENT CATHODE TAK
سون سگمنت

7SEGMENT ANODE TAK 1*2CM

7SEGMENT ANODE TAK 1*2CM
سون سگمنت

27/037 ریال