خرید خمیر سیلیکن و فلاکس (Silicon paste)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع خمیر سیلیکن و فلاکس (Silicon paste)

28 نوع خمیر سیلیکن و فلاکس (Silicon paste) موجود می باشد

نمایش 1 تا 28


خمیر فلکس RELIFE

خمیر فلکس RELIFE

1/185/000 ریال
خمیر سیلیکون سرنگی کوچک HY510

خمیر سیلیکون سرنگی کوچک HY510

76/000 ریال
خمیر فلکس سرنگی F.L.D درجه 1

خمیر فلکس سرنگی F.L.D درجه 1

775/000 ریال
خمیر فلکس سرنگی RMA-223

خمیر فلکس سرنگی RMA-223

1/425/000 ریال
خمیر سیلیکون آلمانی 50 گرمی

خمیر سیلیکون آلمانی 50 گرمی

980/000 ریال
مایع فلکس F.L.D 120CC

مایع فلکس F.L.D 120CC

568/000 ریال
خمیر سیلیکون چینی 60 گرمی K-5211

خمیر سیلیکون چینی 60 گرمی K-5211

628/000 ریال
خمیر فلکس لودستار درجه 1

خمیر فلکس لودستار درجه 1

1/590/000 ریال
خمیر فلکس AMTECH

خمیر فلکس AMTECH

395/000 ریال
خمیر سیلیکون سرنگی بزرگ VK-771

خمیر سیلیکون سرنگی بزرگ VK-771

388/000 ریال
خمیر سیلیکون سرنگی بزرگ GT-W100

خمیر سیلیکون سرنگی بزرگ GT-W100

468/000 ریال
خمیر سیلیکون سرنگی بزرگ HY510

خمیر سیلیکون سرنگی بزرگ HY510

388/000 ریال
خمیر فلکس سرنگی F.L.D درجه 2

خمیر فلکس سرنگی F.L.D درجه 2

323/950 ریال
مایع فلکس پایه الکل 0.5 لیتری

مایع فلکس پایه الکل 0.5 لیتری

458/000 ریال
خمیر سیلیکون چینی 100 گرمی K-5211

خمیر سیلیکون چینی 100 گرمی K-5211

470/250 ریال
مایع فلکس اکتیو سر سفید - 1 لیتری

مایع فلکس اکتیو سر سفید - 1 لیتری

270/199 ریال
مایع فلکس آسران درب آبی - 1 لیتری

مایع فلکس آسران درب آبی - 1 لیتری

627/000 ریال
مایع فلاکس F.L.D 120CC

مایع فلاکس F.L.D 120CC

270/199 ریال
مایع فلکس آلفا 120CC

مایع فلکس آلفا 120CC

365/750 ریال
خمیر سیلیکون سرنگی بزرگ HC-131

خمیر سیلیکون سرنگی بزرگ HC-131

219/450 ریال
خمیر سیلیکون سرنگی بزرگ BNYX

خمیر سیلیکون سرنگی بزرگ BNYX

234/175 ریال
خمیر سیلیکون سرنگی بزرگ YJ-W100

خمیر سیلیکون سرنگی بزرگ YJ-W100

468/000 ریال
خمیر سیلیکون هونگ فا 45 گرمی

خمیر سیلیکون هونگ فا 45 گرمی

144/115 ریال
خمیر سیلیکون آلمانی 10 گرمی

خمیر سیلیکون آلمانی 10 گرمی

270/199 ریال
خمیر سیلیکون ژاپن 50 گرمی

خمیر سیلیکون ژاپن 50 گرمی

270/199 ریال
خمیر سیلیکون سرنگی کوچک HC-131

خمیر سیلیکون سرنگی کوچک HC-131

139/000 ریال