خرید خازن اس ام دی 1206

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع خازن اس ام دی 1206

58 نوع خازن اس ام دی 1206 موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


220NF SMD 1206

220NF SMD 1206

9/160 ریال
68PF SMD 1206

68PF SMD 1206
خازن 68pf اس ام دی 1206

2/900 ریال
22UF SMD 1206

22UF SMD 1206
خازن 22UF اس ام دی 1206

13/500 ریال
10UF SMD 1206

10UF SMD 1206
خازن 10UF اس ام دی 1206

3/540 ریال
4.7UF SMD 1206

4.7UF SMD 1206
خازن 4.7UF اس ام دی 1206

6/000 ریال
1UF SMD 1206

1UF SMD 1206
خازن 1UF اس ام دی 1206

4/500 ریال
470NF SMD 1206

470NF SMD 1206
خازن 470NF اس ام دی 1206

3/780 ریال
330NF SMD 1206

330NF SMD 1206
خازن 330NF اس ام دی 1206

8/100 ریال
150NF SMD 1206

150NF SMD 1206
خازن 150NF اس ام دی 1206

4/220 ریال
100NF SMD 1206

100NF SMD 1206
خازن 100NF اس ام دی 1206

5/000 ریال
10PF SMD 1206

10PF SMD 1206
خازن 10PF اس ام دی 1206

4/050 ریال
6.8PF SMD 1206

6.8PF SMD 1206
خازن 6.8PF اس ام دی 1206

4/220 ریال
1.5PF SMD 1206

1.5PF SMD 1206
خازن 1.5PF اس ام دی 1206

1/200 ریال
22NF SMD 1206

22NF SMD 1206
خازن 22NF اس ام دی 1206

4/220 ریال
10NF SMD 1206

10NF SMD 1206
خازن 10NF اس ام دی 1206

4/740 ریال
8.2NF SMD 1206

8.2NF SMD 1206
خازن 8.2NF اس ام دی 1206

4/220 ریال
4.7NF SMD 1206

4.7NF SMD 1206
خازن 4.7NF اس ام دی 1206

4/220 ریال
1NF SMD 1206

1NF SMD 1206
خازن 1NF اس ام دی 1206

3/950 ریال
680PF SMD 1206

680PF SMD 1206
خازن 680PF اس ام دی 1206

4/220 ریال
120PF SMD 1206

120PF SMD 1206
خازن 120PF اس ام دی 1206

4/860 ریال
100PF SMD 1206

100PF SMD 1206
خازن 100PF اس ام دی 1206

5/120 ریال
82PF SMD 1206

82PF SMD 1206
خازن 82PF اس ام دی 1206

4/220 ریال
56PF SMD 1206

56PF SMD 1206
خازن 56PF اس ام دی 1206

4/220 ریال
47PF SMD 1206

47PF SMD 1206
خازن 47PF اس ام دی 1206

4/220 ریال
2.2UF SMD 1206

2.2UF SMD 1206
خازن 2.2UF اس ام دی 1206

4/220 ریال
270NF SMD 1206

270NF SMD 1206
خازن 270NF اس ام دی 1206

3/610 ریال
470PF SMD 1206

470PF SMD 1206
خازن 470pf اس ام دی 1206

3/380 ریال
220PF SMD 1206

220PF SMD 1206
خازن 220PF اس ام دی 1206

3/610 ریال
1PF SMD 1206

1PF SMD 1206
خازن 1PF اس ام دی 1206

3/610 ریال
18PF SMD 1206

18PF SMD 1206
خازن 18PF اس ام دی 1206

3/610 ریال
12PF SMD 1206

12PF SMD 1206
خازن 12PF اس ام دی 1206

3/610 ریال
8.2PF SMD 1206

8.2PF SMD 1206
خازن 8.2PF اس ام دی 1206

4/220 ریال
5.6PF SMD 1206

5.6PF SMD 1206
خازن 5.6PF اس ام دی 1206

4/220 ریال