خرید خازن مولتی لایر

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع خازن مولتی لایر

18 نوع خازن مولتی لایر موجود می باشد

نمایش 1 تا 30


موجود 470NF 50V MULTILAYER

470NF 50V MULTILAYER

خازن مولتي لاير 470 نانوفاراد 50 ولت

2/900 ریال
موجود 47NF 50V MULTILAYER

47NF 50V MULTILAYER

خازن مولتي لاير 47 نانوفاراد 50 ولت

3/450 ریال
موجود 150NF 50V MULTILAYER

150NF 50V MULTILAYER

خازن مولتي لاير 150 نانوفاراد 50 ولت

1/730 ریال
موجود 220NF 50V MULTILAYER

220NF 50V MULTILAYER

خازن مولتي لاير 220 نانوفاراد 50 ولت

1/730 ریال
موجود 56NF 50V MULTILAYER

56NF 50V MULTILAYER

خازن مولتي لاير 56 نانوفاراد 50 ولت

4/200 ریال
موجود 100NF 50V MULTILAYER

100NF 50V MULTILAYER

خازن مولتي لاير 100 نانوفاراد 50 ولت

3/920 ریال
موجود 470NF 100V MULTILAYER

470NF 100V MULTILAYER

خازن مولتي لاير 470 نانوفاراد 50 ولت

4/990 ریال
ناموجود 560NF 50V MULTILAYER

560NF 50V MULTILAYER

خازن مولتي لاير 560 نانوفاراد 50 ولت

1/730 ریال
ناموجود 680NF 50V MULTILAYER

680NF 50V MULTILAYER

خازن مولتي لاير 1 نانوفاراد 50 ولت

1/730 ریال
ناموجود 22PF 50V MULTILAYER

22PF 50V MULTILAYER

خازن مولتي لاير 22پيکوفاراد 50 ولت

7/070 ریال
ناموجود 68NF 50V MULTILAYER

68NF 50V MULTILAYER

خازن مولتي لاير 68 نانوفاراد 50 ولت

1/730 ریال
ناموجود 330NF 50V MULTILAYER

330NF 50V MULTILAYER

خازن مولتي لاير 330 نانوفاراد 50 ولت

1/730 ریال
سفارش داخل 1UF 50V MULTILAYER

1UF 50V MULTILAYER

خازن مولتي لاير 1 ميکروفاراد 50 ولت

4/310 ریال
ناموجود 1NF 50V MULTILAYER

1NF 50V MULTILAYER

خازن مولتي لاير 1 نانوفاراد 50 ولت

3/790 ریال
ناموجود 4.7NF 50V MULTILAYER

4.7NF 50V MULTILAYER

خازن مولتي لاير 4.7 نانوفاراد 50 ولت

1/730 ریال
ناموجود 6.8NF 50V MULTILAYER

6.8NF 50V MULTILAYER

خازن مولتي لاير 6.8 نانوفاراد 50 ولت

1/730 ریال
ناموجود 10NF 50V MULTILAYER

10NF 50V MULTILAYER

خازن مولتي لاير 10 نانوفاراد 50 ولت

1/730 ریال
ناموجود 33NF 50V MULTILAYER

33NF 50V MULTILAYER

خازن مولتي لاير 33 نانوفاراد 50 ولت

1/730 ریال