خرید خازن روغنی ( OilY Capacitors)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع خازن روغنی ( OilY Capacitors)

20 نوع خازن روغنی ( OilY Capacitors) موجود می باشد

نمایش 1 تا 30


موجود 2UF 350V ROGHANI AC

2UF 350V ROGHANI AC

خازن روغني 2 ميکروفاراد 350 ولت AC

130/000 ریال
ناموجود 3UF 450V ROGHANI AC

3UF 450V ROGHANI AC

خازن روغني 3 ميکروفاراد 450 ولت AC

130/000 ریال
ناموجود 2UF 400V ROGHANI AC

2UF 400V ROGHANI AC

خازن روغني 1.2 ميکروفاراد 400 ولت AC

60/350 ریال
ناموجود 6.3UF 400V ROGHANI AC

6.3UF 400V ROGHANI AC

خازن روغني 6.3 ميکروفاراد 400 ولت AC

77/590 ریال
ناموجود 2.5UF 400V ROGHANI AC

2.5UF 400V ROGHANI AC

خازن روغني 2.5 ميکروفاراد 400 ولت AC

77/590 ریال
ناموجود 3.5UF 450V ROGHANI AC

3.5UF 450V ROGHANI AC

خازن روغني 3.5 ميکروفاراد 450 ولت AC

129/280 ریال
ناموجود 25UF 400V ROGHANI AC

25UF 400V ROGHANI AC

خازن روغني 25 ميکروفاراد 400 ولت AC

172/390 ریال
ناموجود 40UF 400V ROGHANI AC

40UF 400V ROGHANI AC

خازن روغني 40 ميکروفاراد 400 ولت AC

310/270 ریال
ناموجود 35UF 400V ROGHANI AC

35UF 400V ROGHANI AC

خازن روغني 35 ميکروفاراد 400 ولت AC

310/270 ریال
ناموجود 30UF 400V ROGHANI AC

30UF 400V ROGHANI AC

خازن روغني 30 ميکروفاراد 400 ولت AC

310/270 ریال
ناموجود 45UF 400V ROGHANI AC

45UF 400V ROGHANI AC

خازن روغني 45 ميکروفاراد 400 ولت AC

344/750 ریال
ناموجود 16UF 400V ROGHANI AC

16UF 400V ROGHANI AC

خازن روغني 16 ميکروفاراد 400 ولت AC

129/280 ریال
ناموجود 10UF 400V ROGHANI AC

10UF 400V ROGHANI AC

خازن روغني 10 ميکروفاراد 400 ولت AC

129/280 ریال
ناموجود 5UF 400V ROGHANI AC

5UF 400V ROGHANI AC

خازن روغني 5 ميکروفاراد 400 ولت AC

129/280 ریال
ناموجود 1.10UF 2100V AC MACROFER

1.10UF 2100V AC MACROFER

خازن ماکروفر 1.10ميکروفراد 2100 ولتي

603/320 ریال
ناموجود 1.2UF 400V ROGHANI AC

1.2UF 400V ROGHANI AC

خازن روغني 1.2 ميکروفاراد 400 ولت AC

43/100 ریال
ناموجود 50UF 400V ROGHANI AC

50UF 400V ROGHANI AC

خازن روغني 50 ميکروفاراد 400 ولت AC

ریال
ناموجود 55UF 400V ROGHANI AC

55UF 400V ROGHANI AC

خازن روغني 55 ميکروفاراد 400 ولت AC

ریال
ناموجود 3.5UF 400V ROGHANI AC

3.5UF 400V ROGHANI AC

خازن روغني 3.5 ميکروفاراد 400 ولت AC

ریال
ناموجود 1UF 400V ROGHANI AC

1UF 400V ROGHANI AC

خازن روغني 1 ميکروفاراد 400 ولت AC

94/020 ریال