خرید قطعات شاسی و لوازم روباتیک (Robotic)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع قطعات شاسی و لوازم روباتیک (Robotic)

17 نوع قطعات شاسی و لوازم روباتیک (Robotic) موجود می باشد

نمایش 1 تا 17


SAZEH PELASTIKI ROBAT SHOTER 3SORAKH

SAZEH PELASTIKI ROBAT SHOTER 3SORAKH

8/630 ریال
SAZEH PELASTIKI ROBAT KESHOYIH BIG

SAZEH PELASTIKI ROBAT KESHOYIH BIG

3/790 ریال
SAZEH PELASTIKI ROBAT (L) 4SORAKH

SAZEH PELASTIKI ROBAT (L) 4SORAKH

4/310 ریال
SAZEH PELASTIKI ROBAT KESHOYIH SMALL

SAZEH PELASTIKI ROBAT KESHOYIH SMALL

2/600 ریال
SAZEH PELASTIKI ROBAT (U) ZAKHIM

SAZEH PELASTIKI ROBAT (U) ZAKHIM

4/310 ریال
SAZEH PELASTIKI ROBAT (I) 2SORAKH

SAZEH PELASTIKI ROBAT (I) 2SORAKH

4/310 ریال
SAZEH PELASTIKI ROBAT KAMANI

SAZEH PELASTIKI ROBAT KAMANI

2/600 ریال
SAZEH PELASTIKI ROBAT (T) 4SORAKH

SAZEH PELASTIKI ROBAT (T) 4SORAKH

4/310 ریال
SAZEH PELASTIKI ROBAT SHASI LABEHDAR

SAZEH PELASTIKI ROBAT SHASI LABEHDAR

34/480 ریال
BORD FELEZI ROBATIC SORAKHDAR SAF

BORD FELEZI ROBATIC SORAKHDAR SAF

43/100 ریال
PLEXIGLAS 10*10

PLEXIGLAS 10*10

86/210 ریال
PARVANEH ASBABBAZI 3PAREH

PARVANEH ASBABBAZI 3PAREH

13/800 ریال
SAZEH PELASTIKI ROBAT (L) 5SORAKH

SAZEH PELASTIKI ROBAT (L) 5SORAKH

4/310 ریال
SAZEH PELASTIKI ROBAT (I) 10SORAKH

SAZEH PELASTIKI ROBAT (I) 10SORAKH

2/600 ریال
SAZEH PELASTIKI ROBAT (I) 7SORAKH

SAZEH PELASTIKI ROBAT (I) 7SORAKH

2/600 ریال
SAZEH FELEZI ROBATIC (I) 12SORAKH

SAZEH FELEZI ROBATIC (I) 12SORAKH

13/800 ریال
BORD FELEZI ROBATIC SORAKHDAR KHABIDEH

BORD FELEZI ROBATIC SORAKHDAR KHABIDEH

43/100 ریال