خرید قطعات شاسی و لوازم روباتیک (Robotic)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع قطعات شاسی و لوازم روباتیک (Robotic)

23 نوع قطعات شاسی و لوازم روباتیک (Robotic) موجود می باشد

نمایش 1 تا 23


PARVANEH ASBABBAZI 4PAREH

PARVANEH ASBABBAZI 4PAREH

12/700 ریال
SAZEH PELASTIKI ROBAT SHOTER 3SORAKH

SAZEH PELASTIKI ROBAT SHOTER 3SORAKH

12/100 ریال
SAZEH PELASTIKI ROBAT KESHOYIH SMALL

SAZEH PELASTIKI ROBAT KESHOYIH SMALL

16/500 ریال
SAZEH PELASTIKI ROBAT (I) 2SORAKH

SAZEH PELASTIKI ROBAT (I) 2SORAKH

6/070 ریال
SAZEH PELASTIKI ROBAT (I) 7SORAKH

SAZEH PELASTIKI ROBAT (I) 7SORAKH

3/390 ریال
SAZEH PELASTIKI ROBAT (T) 4SORAKH

SAZEH PELASTIKI ROBAT (T) 4SORAKH

6/070 ریال
SAZEH PELASTIKI ROBAT SHASI LABEHDAR

SAZEH PELASTIKI ROBAT SHASI LABEHDAR

60/000 ریال
PARVANEH ASBABBAZI 2PAREH

PARVANEH ASBABBAZI 2PAREH

9/450 ریال
GIRBOX ROBAT

GIRBOX ROBAT

355/000 ریال
PLEXIGLAS 8*8

PLEXIGLAS 8*8

129/000 ریال
PARVANEH ASBABBAZI 3PAREH

PARVANEH ASBABBAZI 3PAREH

14/421 ریال
DASTE MOTOR 6 KELIDEH LECO

DASTE MOTOR 6 KELIDEH LECO

513/390 ریال
DASTE MOTOR 6 KELIDEH

DASTE MOTOR 6 KELIDEH

324/235 ریال
SAZEH PELASTIKI ROBAT KESHOYIH BIG

SAZEH PELASTIKI ROBAT KESHOYIH BIG

4/270 ریال
SAZEH PELASTIKI ROBAT (L) 4SORAKH

SAZEH PELASTIKI ROBAT (L) 4SORAKH

4/860 ریال
SAZEH PELASTIKI ROBAT (L) 5SORAKH

SAZEH PELASTIKI ROBAT (L) 5SORAKH

4/503 ریال
SAZEH PELASTIKI ROBAT (U) ZAKHIM

SAZEH PELASTIKI ROBAT (U) ZAKHIM

4/860 ریال
SAZEH PELASTIKI ROBAT (I) 10SORAKH

SAZEH PELASTIKI ROBAT (I) 10SORAKH

2/717 ریال
SAZEH PELASTIKI ROBAT KAMANI

SAZEH PELASTIKI ROBAT KAMANI

3/380 ریال
SAZEH FELEZI ROBATIC (I) 12SORAKH

SAZEH FELEZI ROBATIC (I) 12SORAKH

14/421 ریال
BORD FELEZI ROBATIC SORAKHDAR SAF

BORD FELEZI ROBATIC SORAKHDAR SAF

45/040 ریال
BORD FELEZI ROBATIC SORAKHDAR KHABIDEH

BORD FELEZI ROBATIC SORAKHDAR KHABIDEH

45/040 ریال