خرید خازن اس ام دی 0603

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع خازن اس ام دی 0603

39 نوع خازن اس ام دی 0603 موجود می باشد

نمایش 1 تا 30


موجود 4.7UF SMD 0603

4.7UF SMD 0603

خازن 4.7 ميکروفاراد اس ام دي سايز 0603 (50 ولت)

4/500 ریال
موجود 1UF SMD 0603

1UF SMD 0603

خازن 1 ميکروفاراد اس ام دي سايز 0603 (25 ولت)

2/800 ریال
موجود 15PF SMD 0603

15PF SMD 0603

خازن 15 پيکوفاراد اس ام دي سايز 0603 (50 ولت)

1/960 ریال
موجود 1NF SMD 0603

1NF SMD 0603

خازن 1 نانوفاراد اس ام دي سايز 0603 ( 50 ولت)

1/200 ریال
موجود 2.2NF SMD 0603

2.2NF SMD 0603

خازن 2.2 نانوفاراد اس ام دي سايز 0603 (50 ولت)

1/960 ریال
موجود 4.7NF SMD 0603

4.7NF SMD 0603

خازن 4.7 نانوفاراد اس ام دي سايز 0603 (50 ولت)

1/200 ریال
موجود 33NF SMD 0603

33NF SMD 0603

خازن 33 نانوفاراد اس ام دي سايز 0603 (50 ولت)

2/480 ریال
موجود 100PF SMD 0603

100PF SMD 0603

خازن 100 پيکوفاراد اس ام دي سايز 0603 (50 ولت)

2/480 ریال
موجود 47PF SMD 0603

47PF SMD 0603

خازن 47 پيکوفاراد اس ام دي سايز 0603 (50 ولت)

2/480 ریال
موجود 12PF SMD 0603

12PF SMD 0603

خازن 12 پيکوفاراد اس ام دي سايز 0603 ( 50 ولت)

1/960 ریال
موجود 33PF SMD 0603

33PF SMD 0603

خازن 33 پيکوفاراد اس ام دي سايز 0603 (50 ولت)

1/960 ریال
موجود 18PF SMD 0603

18PF SMD 0603

خازن 18 پيکوفاراد اس ام دي سايز 0603 ( 50 ولت)

2/000 ریال
موجود 82PF SMD 0603

82PF SMD 0603

خازن 82 پيکو فاراد اس ام دي سايز 0603 (50 ولت)

2/610 ریال
موجود 56PF SMD 0603

56PF SMD 0603

خازن 56 پيکو فاراد اس ام دي سايز 0603 (50 ولت)

2/610 ریال
موجود 820PF SMD 0603

820PF SMD 0603

خازن 820 پيکوفاراد اس ام دي سايز 0603 (50 ولت)

2/610 ریال
موجود 560PF SMD 0603

560PF SMD 0603

خازن 560 پيکو فاراد اس ام دي سايز 0603 (50 ولت)

2/610 ریال
موجود 68PF SMD 0603

68PF SMD 0603

خازن 68 پيکوفاراد اس ام دي سايز 0603 (50 ولت)

2/870 ریال
موجود 680PF SMD 0603

680PF SMD 0603

خازن 680 پيکوفاراد اس ام دي سايز 0603 (50 ولت)

2/610 ریال
موجود 220NF SMD 0603

220NF SMD 0603

خازن 220 نانوفاراد اس ام دي سايز 0603 (50 ولت)

3/270 ریال
موجود 10NF SMD 0603

10NF SMD 0603

خازن 10 نانوفاراد اس ام دي سايز 0603 (50 ولت)

1/000 ریال
موجود 20PF SMD 0603

20PF SMD 0603

خازن 20 پيکوفاراد اس ام دي سايز 0603 (50 ولت)

2/610 ریال
موجود 220PF SMD 0603

220PF SMD 0603

خازن 220 پيکوفاراد اس ام دي سايز 0603 ( 50 ولت)

1/960 ریال
موجود 22NF SMD 0603

22NF SMD 0603

خازن 22 نانوفاراد اس ام دي سايز 0603 (50 ولت)

2/610 ریال
موجود 150PF SMD 0603

150PF SMD 0603

خازن 150 پيکوفاراد اس ام دي سايز 0603 (50 ولت)

1/960 ریال
موجود 330NF SMD 0603

330NF SMD 0603

خازن 330 نانوفاراد اس ام دي سايز 0603(50 ولت)

4/180 ریال
موجود 330PF SMD 0603

330PF SMD 0603

خازن 330 پيکوفاراد اس ام دي سايز 0603 ( 50 ولت)

1/960 ریال
موجود 47NF SMD 0603

47NF SMD 0603

خازن 47 نانوفاراد اس ام دي سايز 0603 (50 ولت)

1/960 ریال
موجود 180PF SMD 0603

180PF SMD 0603

خازن 180 پيکوفاراد اس ام دي سايز 0603 (50 ولت)

1/960 ریال
موجود 390PF SMD 0603

390PF SMD 0603

خازن 390 پيکوفاراد اس ام دي سايز 0603 (50 ولت)

1/960 ریال
موجود 39PF SMD 0603

39PF SMD 0603

خازن 39 پيکوفاراد اس ام دي سايز 0603 (50 ولت)

1/960 ریال