خرید تریستور و تریاک

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع تریستور و تریاک

90 نوع تریستور و تریاک موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


BT 152-500R TO-220

BT 152-500R TO-220
تریستور BT152-500R

295/000 ریال
MCR 106L TO-126

MCR 106L TO-126
تریستور MCR106L

76/000 ریال
BT 136S-600E TO-252 COPY

BT 136S-600E TO-252 COPY
ترایاک BT136S-600E

44/500 ریال
Z7M SOT-223

Z7M SOT-223

368/000 ریال
BTB 16-600B ORG

BTB 16-600B ORG
ترایاک BTB16-600B

299/000 ریال
BTA 08-600C ORG

BTA 08-600C ORG
ترایاک BTA08-600C

279/000 ریال
BTA 08-600B COPY

BTA 08-600B COPY
ترایاک BTA08-600B

149/000 ریال
IL 420

IL 420

255/000 ریال
Z 0103 SOT-223

Z 0103 SOT-223
ترایاک Z0103

59/000 ریال
BT 169DW SMD

BT 169DW SMD
تریستور BT169DW

19/500 ریال
BTA 24-600B COPY

BTA 24-600B COPY

129/000 ریال
TRIAC BTA 41-600B ORG

TRIAC BTA 41-600B ORG
ترایاک BTA41-600B

1/555/000 ریال
BT 139 ORG

BT 139 ORG

296/000 ریال
BT 136 ORG

BT 136 ORG

129/000 ریال
BCR 16

BCR 16

698/000 ریال
C 106MG TO-126

C 106MG TO-126

38/500 ریال
BTA 06-600C

BTA 06-600C

225/000 ریال
BTA 16-600B TO-220 ORG

BTA 16-600B TO-220 ORG

425/000 ریال
Z0103 TO-92

Z0103 TO-92

51/600 ریال
TRIAC Z 0409

TRIAC Z 0409

105/000 ریال
DIAKE DB3

DIAKE DB3

8/730 ریال
2P4M

2P4M
تریستور 2P4M

89/400 ریال
BT 169

BT 169

15/500 ریال
BT 152-600R TO-220

BT 152-600R TO-220

95/400 ریال
BT 151

BT 151

76/800 ریال
PCR 406 TO-92

PCR 406 TO-92

74/000 ریال
MCR 100-6

MCR 100-6

34/800 ریال
Z3M SOT-223

Z3M SOT-223

99/000 ریال
Z 0405MF

Z 0405MF

169/000 ریال
TRIAC BTA 41-600B  CH

TRIAC BTA 41-600B CH
ترایاک BTA41-600B

475/000 ریال
COPY
TRIAC BTA 40-700B CHINA

TRIAC BTA 40-700B CHINA

687/000 ریال
BT 131 TO-92

BT 131 TO-92

16/000 ریال
BT 139-600 CH

BT 139-600 CH

97/500 ریال
BT 138-600E

BT 138-600E

89/000 ریال
BT 137-600

BT 137-600

89/000 ریال
BT 136 CH

BT 136 CH

81/500 ریال