خرید خازن اس ام دی 0805

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع خازن اس ام دی 0805

42 نوع خازن اس ام دی 0805 موجود می باشد

نمایش 1 تا 30


موجود 100PF SMD 0805

100PF SMD 0805

خازن 100 پيکوفاراد اس ام دي سايز 0805 (50ولت)

3/270 ریال
موجود 4.7UF SMD 0805

4.7UF SMD 0805

خازن 4.7 ميکروفاراد اس ام دي سايز 0805 (50 ولت)

4/970 ریال
موجود 220PF SMD 0805

220PF SMD 0805

خازن 220 پيکوفاراد اس ام دي سايز 0805 (50 ولت)

3/270 ریال
موجود 10NF SMD 0805

10NF SMD 0805

خازن 10 نانوفاراد اس ام دي سايز 0805 (50 ولت)

2/200 ریال
موجود 100NF SMD 0805

100NF SMD 0805

خازن 100 نانوفاراد اس ام دي سايز 0805 (50ولت)

3/270 ریال
موجود 20PF SMD 0805

20PF SMD 0805

خازن 20 پيکوفاراد اس ام دي سايز 0805 (50 ولت)

3/270 ریال
موجود 12NF SMD 0805

12NF SMD 0805

خازن 12 نانوفاراد اس ام دي سايز 0805 ( 50ولت)

4/000 ریال
موجود 30PF SMD 0805

30PF SMD 0805

خازن 30 پيکوفاراد اس ام دي سايز 0805 (50 ولت)

3/270 ریال
موجود 2.2NF SMD 0805

2.2NF SMD 0805

خازن 2.2 نانوفاراد اس ام دي سايز 0805 (50 ولت)

2/800 ریال
موجود 120PF SMD 0805

120PF SMD 0805

خازن 120 پيکوفاراد اس ام دي سايز 0805 (50 ولت)

3/270 ریال
موجود 1NF SMD 0805

1NF SMD 0805

خازن 1 نانوفاراد اس ام دي سايز 0805 (50 ولت)

3/270 ریال
موجود 470NF SMD 0805

470NF SMD 0805

خازن 470 نانوفاراد اس ام دي سايز 0805 ( 50 ولت)

6/260 ریال
موجود 4PF SMD 0805

4PF SMD 0805

خازن 4 پيکو فاراد اس ام دي سايز 0805 (50 ولت)

2/800 ریال
موجود 680PF SMD 0805

680PF SMD 0805

خازن 680 پيکوفاراد اس ام دي سايز 0805

2/760 ریال
موجود 10UF SMD 0805

10UF SMD 0805

خازن 10 ميکروفاراد اس ام دي سايز 0805 (50 ولت)

4/900 ریال
موجود 12PF SMD 0805

12PF SMD 0805

خازن 12 پيکوفاراد اس ام دي سايز 0805 (50 ولت)

3/270 ریال
موجود 180PF SMD 0805

180PF SMD 0805

خازن 180 پيکوفاراد اس ام دي سايز 0805 (50 ولت)

3/270 ریال
موجود 22NF SMD 0805

22NF SMD 0805

خازن 22 نانوفاراد اس ام دي سايز 0805 (50 ولت)

3/270 ریال
موجود 33NF SMD 0805

33NF SMD 0805

خازن 33 نانوفاراد اس ام دي سايز 0805 (50 ولت)

3/270 ریال
موجود 33PF SMD 0805

33PF SMD 0805

خازن 33 پيکوفاراد اس ام دي 0805 (50 ولت)

3/270 ریال
موجود 330NF SMD 0805

330NF SMD 0805

خازن 330 نانوفاراد اس ام دي سايز 0805 (50 ولت)

5/220 ریال
موجود 27PF SMD 0805

27PF SMD 0805

خازن 27 پيکوفاراد اس ام دي سايز 0805 (50 ولت)

3/270 ریال
موجود 270PF SMD 0805

270PF SMD 0805

خازن 270 پيکوفاراد اس ام دي سايز 0805 (50 ولت)

3/270 ریال
موجود 47NF SMD 0805

47NF SMD 0805

خازن 47 نانوفاراد اس ام دي سايز 0805 ( 50 ولت)

3/270 ریال
موجود 39PF SMD 0805

39PF SMD 0805

خازن 39 پيکوفاراد اس ام دي سايز 0805 (50 ولت)

3/270 ریال
موجود 1.5NF SMD 0805

1.5NF SMD 0805

خازن 1.5 نانوفاراد اس ام دي سايز 0805 ( 50 ولت)

2/600 ریال
موجود 47PF SMD 0805

47PF SMD 0805

خازن 47 پيکوفاراد اس ام دي سايز 0805 (50 ولت)

2/800 ریال
موجود 330PF SMD 0805

330PF SMD 0805

خازن 330پيکوفاراد اس ام دي سايز 0805 (50 ولت)

2/600 ریال
موجود 2.2UF SMD 0805

2.2UF SMD 0805

خازن 2.2 ميکروفاراد اس ام دي سايز 0805 (50 ولت)

5/480 ریال
موجود 150PF SMD 0805

150PF SMD 0805

خازن 150 پيکوفاراد اس ام دي سايز 0805 (50 ولت)

3/270 ریال