خرید ترانزیستور ها (Transistors)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع ترانزیستور ها (Transistors)

1790 نوع ترانزیستور ها (Transistors) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


D 1803 SMD TO-252

D 1803 SMD TO-252
ترانزیستور D1803

50/000 ریال
TIP 145 TO-247

TIP 145 TO-247
ترانزیستور TIP145

85/000 ریال
F 4N60 TO-220F

F 4N60 TO-220F
ترانزیستور F4N60

129/000 ریال
IRF 710PBF TO-220

IRF 710PBF TO-220
ترانزیستور IRF710PBF

156/000 ریال
HT 7533A-1 TO-92

HT 7533A-1 TO-92
ترانزیستور HT7533A-1

52/000 ریال
C 1815 SOT-23 SMD CODE HF

C 1815 SOT-23 SMD CODE HF
ترانزیستور C1815

2/500 ریال
BC 847B 1FW SOT-23

BC 847B 1FW SOT-23
ترانزیستور BC847B

4/500 ریال
AO 3401A SOT-23 SMD CODE A19T

AO 3401A SOT-23 SMD CODE A19T
ترانزیستور AO3401A

15/000 ریال
IRFP 250M

IRFP 250M
ترانزیستور IRFP250M

420/000 ریال
ST 13005 TO-220 st13005

ST 13005 TO-220 st13005
ترانزیستور ST13005

39/000 ریال
ST 13009 TO-220 st13009

ST 13009 TO-220 st13009
ترانزیستور ST13009

53/000 ریال
KTA 1505S-Y SMD CODE AZY

KTA 1505S-Y SMD CODE AZY
ترانزیستور KTA1505S-Y

54/000 ریال
K 3522 TO-247

K 3522 TO-247
ترانزیستور K3522

628/000 ریال
IGBT STGB 19NC60KD

IGBT STGB 19NC60KD
ترانزیستور STGB19NC60KD

1/625/000 ریال
BC 369

BC 369
ترانزیستور BC369

5/400 ریال
TR BC 846BW SMD CODE 1BT SOT-323

TR BC 846BW SMD CODE 1BT SOT-323
ترانزیستور BC846BW

5/400 ریال
PN 2907A TO-92

PN 2907A TO-92
ترانزیستور PN2907A

5/000 ریال
IRF 5210 TO-220 ORG

IRF 5210 TO-220 ORG
ترانزیستور IRF5210

518/000 ریال
IRF 3205PBF TO-220

IRF 3205PBF TO-220
ترانزیستور ماسفت IRF3205

99/000 ریال
IRF 1744G TO-220

IRF 1744G TO-220
ترانزیستور IRF1744G

289/000 ریال
TF 10N65 TO-220F

TF 10N65 TO-220F
ترانزیستور TF10N65

328/000 ریال
A 1693 TO-247

A 1693 TO-247
ترانزیستور A1693

318/000 ریال
ST 26025A

ST 26025A
ترانزیستور ST26025A

1/295/000 ریال
APT 5014BLLG

APT 5014BLLG
ترانزیستور APT5014BLLG

818/000 ریال
MPSA 42

MPSA 42
ترانزیستور MPSA42

9/020 ریال
B 772 SOT-23 b772

B 772 SOT-23 b772
ترانزیستور B772

16/900 ریال
C 3356 SOT-23

C 3356 SOT-23
ترانزیستور C3356

73/400 ریال
BSP 296 SOT-223

BSP 296 SOT-223
ترانزیستور BSP296

109/000 ریال
BC 857B SOT-23

BC 857B SOT-23
ترانزیستور BC857B

8/360 ریال
P 2504BDG

P 2504BDG
ترانزیستور P2504BDG

320/000 ریال
TR TT 2188 TO-220

TR TT 2188 TO-220
ترانزیستور TT2188

149/000 ریال
A 2210 TO-220F

A 2210 TO-220F
ترانزیستور A2210

548/000 ریال
BC 170 TO-92

BC 170 TO-92
ترانزیستور BC170

13/500 ریال
IRF 1407PBF TO-220

IRF 1407PBF TO-220
ترانزیستور IRF1407PBF

318/000 ریال
FQPF 8N60C TO-220F

FQPF 8N60C TO-220F
ترانزیستور FQPF8N60C

268/000 ریال