خرید خازن های الکترولیت (capacitor)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع خازن های الکترولیت (capacitor)

306 نوع خازن های الکترولیت (capacitor) موجود می باشد

نمایش 1 تا 30


موجود 1000UF 16V (1)

1000UF 16V (1)

خازن 1000uf 16v درجه1

14/000 ریال
موجود 22UF 16V

22UF 16V

خازن 22 ميکروفاراد 16 ولت سايز 7*4

2/500 ریال
موجود 220UF 25V

220UF 25V

خازن 220 ميکروفاراد 25 ولت سايز 12*8

5/200 ریال
موجود 3300UF 25V

3300UF 25V

خازن 3300 ميکروفاراد 25 ولت سايز 25*16

58/000 ریال
موجود 3.3UF 50V

3.3UF 50V

خازن 3.3 ميکروفاراد 50 ولت سايز 11*5

3/770 ریال
موجود 15UF 450V

15UF 450V

خازن الکتروليت 15 ميکروفاراد 450ولت

33/920 ریال
موجود 1000UF 50V

1000UF 50V

خازن الکتروليت 1000 ميکروفاراد 50 ولت

43/000 ریال
موجود 47UF 400V

47UF 400V

خازن 47 ميکروفاراد 400 ولت سايز 16*25

79/000 ریال
موجود 0.33UF 50V

0.33UF 50V

خازن الکتروليت 0.33 ميکروفاراد 50 ولت سايز 11*5

2/800 ریال
موجود 2.2UF 160V

2.2UF 160V

خازن 2.2 ميکروفاراد 160 ولت سايز 11*6

9/000 ریال
موجود 47UF 6.3V

47UF 6.3V

خازن الکتروليت 47 ميکروفاراد 6.3 ولت

1/800 ریال
موجود 1000UF 35V

1000UF 35V

خازن الکتروليت 1000 ميکروفاراد 35 ولت

29/000 ریال
موجود 6.8UF 50V

6.8UF 50V

خازن 6.8 ميکروفاراد 50 ولت سايز 11*5

3/110 ریال
موجود 1UF 250V

1UF 250V

خازن 1 ميکروفاراد 250 ولت سايز 11*6.3

11/000 ریال
موجود 0.1UF 50V

0.1UF 50V

خازن الکتروليت 0.1 ميکروفاراد 50 ولت سايز 11*5

2/000 ریال
موجود 10UF 63V

10UF 63V

خازن 10 ميکروفاراد 63 ولت سايز 11*5

4/010 ریال
موجود 0.22UF 50V

0.22UF 50V

خازن الکتروليت 0.22 ميکروفاراد 50 ولت سايز 11*5

2/500 ریال
موجود 1500UF 6.3V

1500UF 6.3V

خازن 1500 ميکروفاراد 6.3 ولت سايز 20*10

15/150 ریال
موجود 3300UF 10V

3300UF 10V

خازن 3300 ميکروفاراد 10 ولت سايز 20*10

19/400 ریال
موجود 4.7UF 250V

4.7UF 250V

خازن الکتروليت 4.7 ميکروفاراد 250 ولت سايز 12*8

8/900 ریال
موجود 22UF 25V

22UF 25V

خازن 22 ميکروفاراد 25 ولت سايز 11*5

4/570 ریال
موجود 470UF 35V

470UF 35V

خازن 470 ميکروفاراد 35 ولت

12/000 ریال
سفارش داخل 100UF 25V

100UF 25V

خازن الکتروليت 100 ميکروفاراد 25 ولت

4/500 ریال
موجود 3300UF 6.3V

3300UF 6.3V

خازن 3300 ميکروفاراد 6.3 ولت سايز 20*10

24/790 ریال
موجود 220UF 50V

220UF 50V

خازن الکتروليت 220 ميکروفاراد 50 ولت سايز 13*10

13/900 ریال
موجود 680UF 25V

680UF 25V

خازن 680 ميکروفاراد 25 ولت سايز 17*10

14/670 ریال
موجود 470UF 50V

470UF 50V

خازن 470 ميکروفاراد 50 ولت سايز 20*10

16/500 ریال
موجود 1800UF 6.3V

1800UF 6.3V

خازن 1800 ميکروفاراد 6.3 ولت سايز 16*8

22/000 ریال
سفارش داخل 4.7UF 450V

4.7UF 450V

خازن الکتروليتي 4.7 ميکروفاراد 450 ولت سايز 12*8

18/700 ریال
موجود 470UF 25V

470UF 25V

خازن 470 ميکروفاراد 25 ولت سايز 12*8

6/900 ریال