خرید خازن های الکترولیت (capacitor)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع خازن های الکترولیت (capacitor)

358 نوع خازن های الکترولیت (capacitor) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


3900UF 10V

3900UF 10V

24/000 ریال
270UF 350V

270UF 350V

500/000 ریال
450UF 400V

450UF 400V

500/000 ریال
120UF 63V

120UF 63V

21/000 ریال
47UF 420V

47UF 420V

85/000 ریال
68UF 6.3V

68UF 6.3V

2/000 ریال
680UF 10V

680UF 10V

6/000 ریال
1200UF 4V

1200UF 4V

11/000 ریال
68UF 10V

68UF 10V

3/000 ریال
1500UF 200V

1500UF 200V

690/000 ریال
390UF 420V

390UF 420V

490/000 ریال
1800UF 250V

1800UF 250V

650/000 ریال
270UF 35V

270UF 35V

14/000 ریال
3900UF 25V

3900UF 25V

45/000 ریال
2700UF 25V

2700UF 25V

120/000 ریال
68UF 420V

68UF 420V

79/000 ریال
2700UF 35V

2700UF 35V

120/000 ریال
68UF 16V

68UF 16V

5/000 ریال
120UF 25V

120UF 25V

8/000 ریال
650UF 400V

650UF 400V

480/000 ریال
41UF 450V

41UF 450V

65/000 ریال
820UF 63V

820UF 63V

35/000 ریال
470UF 420V

470UF 420V

490/000 ریال