خرید دیود زنر (Diodes zener)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع دیود زنر (Diodes zener)

97 نوع دیود زنر (Diodes zener) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


13V 1W 1N4743A

13V 1W 1N4743A
دیود زنر 13 ولت 1 وات 1N4743A

5/060 ریال
6.8V 1W 1N4736A

6.8V 1W 1N4736A
دیود زنر 6.8 ولت 1 وات 1N4736A

5/930 ریال
R2K

R2K
دیود زنر R2K

39/600 ریال
68V 1W  1N4760A

68V 1W 1N4760A
دیود زنر 68 ولت 1 وات 1N4760A

39/000 ریال
56V 1W 1N4758A

56V 1W 1N4758A
دیود زنر 56 ولت 1 وات 1N4758A

6/030 ریال
47V 1W 1N4756A

47V 1W 1N4756A
دیود زنر 47 ولت 1 وات 1N4756A

9/770 ریال
43V 1W 1N4755

43V 1W 1N4755
دیود زنر 43 ولت 1 وات 1N4755

7/900 ریال
39V 0.5W RD39E-TB

39V 0.5W RD39E-TB
دیود زنر 39 ولت 0.5 وات BZX55C39

2/120 ریال
36V 1W 1N4753A

36V 1W 1N4753A
دیود زنر 36 ولت 1 وات 1N4753A

11/500 ریال
33V 1W 1N4752A

33V 1W 1N4752A
دیود زنر 33 ولت 1 وات 1N4752A

5/690 ریال
33V 0.5W BZX55C33

33V 0.5W BZX55C33
دیود زنر 33 ولت 0.5 وات BZX55C33

4/190 ریال
30V 1W 1N4751A

30V 1W 1N4751A
دیود زنر 30 ولت 1 وات 1N4751A

6/320 ریال
30V 0.5W BZX55C30

30V 0.5W BZX55C30
دیود زنر 30 ولت 0.5 وات BZX55C30

7/130 ریال
27V 1W 1N4750A

27V 1W 1N4750A
دیود زنر 27 ولت 1 وات 1N4750A

9/500 ریال
27V 0.5W BZX55C27

27V 0.5W BZX55C27
دیود زنر 27 ولت 0.5 وات BZX55C27

10/200 ریال
24V 1W 1N4749A

24V 1W 1N4749A
دیود زنر 24 ولت 1 وات 1N4749A

5/900 ریال
24V 0.5W BZX55C24

24V 0.5W BZX55C24
دیود زنر 24 ولت 0.5 وات BZX55C24

5/340 ریال
22V 1W 1N4748A

22V 1W 1N4748A
دیود زنر 22 ولت 0.5 وات BZX55C22

6/410 ریال
22V 0.5W BZX55C22

22V 0.5W BZX55C22
دیود زنر 22 ولت 0.5 وات BZX55C22

4/270 ریال
20V 1W 1N4747A

20V 1W 1N4747A
دیود زنر 20 ولت 1 وات 1N4747A

8/620 ریال
20V 0.5W BZX55C20

20V 0.5W BZX55C20
دیود زنر 20 ولت 0.5 وات BZX55C20

3/680 ریال
18V 1W 1N4746A

18V 1W 1N4746A
دیود زنر 18 ولت 1 وات 1N4746A

9/900 ریال
18V 0.5W BZX55C18

18V 0.5W BZX55C18
دیود زنر 18 ولت 0.5 وات BZX55C18

8/050 ریال
16V 1W 1N4745A

16V 1W 1N4745A
دیود زنر 16 ولت 1 وات 1N4745A

4/840 ریال
16V 0.5W BZX55C16

16V 0.5W BZX55C16
دیود زنر 16 ولت 0.5 وات BZX55C16

5/110 ریال
15V 1W 1N4744A

15V 1W 1N4744A
دیود زنر 15 ولت 1 وات 1N4744A

6/760 ریال
15V 0.5W BZX55C15

15V 0.5W BZX55C15
دیود زنر 15 ولت 0.5 وات BZX55C15

5/060 ریال
13V 0.5W BZX55C13

13V 0.5W BZX55C13
دیود زنر 13 ولت 0.5 وات BZX55C13

4/160 ریال
12V 1W 1N4742A

12V 1W 1N4742A
دیود زنر 12 ولت 1 وات 1N4742A

8/050 ریال
12V 0.5W BZX55C12

12V 0.5W BZX55C12
دیود زنر 12 ولت 0.5 وات BZX55C12

4/880 ریال