خرید دیود زنر (Diodes zener)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع دیود زنر (Diodes zener)

96 نوع دیود زنر (Diodes zener) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


13V 1W 1N4743A

13V 1W 1N4743A
دیود زنر 13 ولت 1 وات 1N4743A

4/400 ریال
6.8V 1W 1N4736A

6.8V 1W 1N4736A
دیود زنر 6.8 ولت 1 وات 1N4736A

5/160 ریال
47V 1W 1N4756A

47V 1W 1N4756A
دیود زنر 47 ولت 1 وات 1N4756A

9/720 ریال
33V 1W 1N4752A

33V 1W 1N4752A
دیود زنر 33 ولت 1 وات 1N4752A

4/950 ریال
33V 0.5W BZX55C33

33V 0.5W BZX55C33
دیود زنر 33 ولت 0.5 وات BZX55C33

3/650 ریال
30V 1W 1N4751A

30V 1W 1N4751A
دیود زنر 30 ولت 1 وات 1N4751A

5/500 ریال
27V 1W 1N4750A

27V 1W 1N4750A
دیود زنر 27 ولت 1 وات 1N4750A

7/010 ریال
27V 0.5W BZX55C27

27V 0.5W BZX55C27
دیود زنر 27 ولت 0.5 وات BZX55C27

2/820 ریال
24V 1W 1N4749A

24V 1W 1N4749A
دیود زنر 24 ولت 1 وات 1N4749A

4/650 ریال
24V 0.5W BZX55C24

24V 0.5W BZX55C24
دیود زنر 24 ولت 0.5 وات BZX55C24

4/650 ریال
22V 1W 1N4748A

22V 1W 1N4748A
دیود زنر 22 ولت 0.5 وات BZX55C22

5/580 ریال
22V 0.5W BZX55C22

22V 0.5W BZX55C22
دیود زنر 22 ولت 0.5 وات BZX55C22

3/720 ریال
20V 1W 1N4747A

20V 1W 1N4747A
دیود زنر 20 ولت 1 وات 1N4747A

6/500 ریال
18V 0.5W BZX55C18

18V 0.5W BZX55C18
دیود زنر 18 ولت 0.5 وات BZX55C18

8/900 ریال
16V 1W 1N4745A

16V 1W 1N4745A
دیود زنر 16 ولت 1 وات 1N4745A

4/210 ریال
16V 0.5W BZX55C16

16V 0.5W BZX55C16
دیود زنر 16 ولت 0.5 وات BZX55C16

4/450 ریال
15V 1W 1N4744A

15V 1W 1N4744A
دیود زنر 15 ولت 1 وات 1N4744A

5/880 ریال
15V 0.5W BZX55C15

15V 0.5W BZX55C15
دیود زنر 15 ولت 0.5 وات BZX55C15

4/400 ریال
13V 0.5W BZX55C13

13V 0.5W BZX55C13
دیود زنر 13 ولت 0.5 وات BZX55C13

3/620 ریال
12V 1W 1N4742A

12V 1W 1N4742A
دیود زنر 12 ولت 1 وات 1N4742A

4/950 ریال
12V 0.5W BZX55C12

12V 0.5W BZX55C12
دیود زنر 12 ولت 0.5 وات BZX55C12

4/250 ریال
11V 0.5W BZX55C11

11V 0.5W BZX55C11
دیود زنر 11 ولت 0.5 وات BZX55C11

4/950 ریال
10V 1W 1N4740A

10V 1W 1N4740A
دیود زنر 10 ولت 1 وات 1N4740A

5/180 ریال
10V 0.5W BZX55C10

10V 0.5W BZX55C10
دیود زنر 10 ولت 0.5 وات BZX55C10

5/160 ریال
9.1V 1W 1N4739A

9.1V 1W 1N4739A
دیود زنر 9.1 ولت 1 وات 1N4739A

7/500 ریال
8.2V 1W 1N4738A

8.2V 1W 1N4738A
دیود زنر 8.2 ولت 1 وات 1N4738A

5/280 ریال
7.5V 1W 1N4737A

7.5V 1W 1N4737A
دیود زنر 7.5 ولت 1 وات 1N4737A

6/070 ریال
6.2V 1W 1N4735A

6.2V 1W 1N4735A
دیود زنر 6.2 ولت 1 وات 1N4735A

5/880 ریال