خرید دیود زنر (Diodes zener)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع دیود زنر (Diodes zener)

95 نوع دیود زنر (Diodes zener) موجود می باشد

نمایش 1 تا 30


موجود 8.2V 1W 1N4738A

8.2V 1W 1N4738A

ديود زنر 8.2 ولت 1 وات 1N4738A

3/000 ریال
موجود 12V 0.5W BZX55C12

12V 0.5W BZX55C12

ديود زنر 12 ولت 0.5 وات BZX55C12

2/200 ریال
موجود 2.7V 0.5W BZX55C2V7

2.7V 0.5W BZX55C2V7

ديود زنر 2.7 ولت 0.5 وات BZX55C2V7

2/160 ریال
موجود 4.3V 0.5W BZX55C4V3

4.3V 0.5W BZX55C4V3

ديود زنر 4.3 ولت 0.5 وات BZX55C4V3

2/160 ریال
موجود 16V 1W 1N4745A

16V 1W 1N4745A

ديود زنر 16 ولت 1 وات 1N4745A

3/150 ریال
موجود 16V 0.5W BZX55C16

16V 0.5W BZX55C16

ديود زنر 16 ولت 0.5 وات BZX55C16

2/160 ریال
موجود 22V 0.5W BZX55C22

22V 0.5W BZX55C22

ديود زنر 22 ولت 0.5 وات BZX55C22

2/160 ریال
موجود 2.4V 0.5W BZX55C2V4

2.4V 0.5W BZX55C2V4

ديود زنر 2.4 ولت 0.5 وات BZX55C2V4

2/160 ریال
موجود 24V 0.5W BZX55C24

24V 0.5W BZX55C24

ديود زنر 24 ولت 0.5 وات BZX55C24

4/300 ریال
موجود 5.6V 1206 SMD LL34

5.6V 1206 SMD LL34

1/800 ریال
موجود 4.3V 1W 1N4731A

4.3V 1W 1N4731A

ديود زنر 4.3 ولت 1وات 1N4731A

4/310 ریال
موجود 33V 0.5W BZX55C33

33V 0.5W BZX55C33

ديود زنر 33 ولت 0.5 وات BZX55C33

2/600 ریال
سفارش داخل 30V 1W 1N4751A

30V 1W 1N4751A

ديود زنر 30 ولت 1 وات 1N4751A

8/630 ریال
موجود 6.8V 1W 1N4736A

6.8V 1W 1N4736A

ديود زنر 6.8 ولت 1 وات 1N4736A

3/500 ریال
موجود 4.7V 1W 1N4732A

4.7V 1W 1N4732A

ديود زنر 4.7 ولت 1 وات 1N4732A

2/440 ریال
موجود 8.2V 0.5W BZX55C8V2

8.2V 0.5W BZX55C8V2

ديود زنر 8.2 ولت 0.5 وات BZX55C8V2

2/600 ریال
موجود 10V 0.5W BZX55C10

10V 0.5W BZX55C10

ديود زنر 10 ولت 0.5 وات BZX55C10

2/160 ریال
موجود 15V 0.5W BZX55C15

15V 0.5W BZX55C15

ديود زنر 15 ولت 0.5 وات BZX55C15

2/160 ریال
موجود 6.2V 1W 1N4735A

6.2V 1W 1N4735A

ديود زنر 6.2 ولت 1 وات 1N4735A

2/490 ریال
موجود 13V 0.5W BZX55C13

13V 0.5W BZX55C13

ديود زنر 13 ولت 0.5 وات BZX55C13

2/160 ریال
موجود 5.1V 0.5W BZX55C5V1

5.1V 0.5W BZX55C5V1

ديود زنر 5.1 ولت 0.5 وات BZX55C5V1

2/200 ریال
موجود 13V 1W 1N4743A

13V 1W 1N4743A

ديود زنر 13 ولت 1 وات 1N4743A

2/490 ریال
موجود 6.8V 0.5W BZX55C6V8

6.8V 0.5W BZX55C6V8

ديود زنر 6.8 ولت 0.5 وات BZX55C6V8

2/160 ریال
سفارش داخل 15V 1W 1N4744A

15V 1W 1N4744A

ديود زنر 15 ولت 1 وات 1N4744A

3/500 ریال
موجود 10V 1W 1N4740A

10V 1W 1N4740A

ديود زنر 10 ولت 1 وات 1N4740A

3/500 ریال
موجود 5.6V 1W 1N4734A

5.6V 1W 1N4734A

ديود زنر 5.6 ولت 1 وات 1N4734A

2/490 ریال
موجود 33V 1W 1N4752A

33V 1W 1N4752A

ديود زنر 33 ولت 1 وات 1N4752A

3/080 ریال
موجود 4.7V 0.5W BZX55C4V7

4.7V 0.5W BZX55C4V7

ديود زنر 4.7 ولت 0.5 وات BZX55C4V7

2/500 ریال
موجود 12V 1W 1N4742A

12V 1W 1N4742A

ديود زنر 12 ولت 1 وات 1N4742A

3/900 ریال
سفارش داخل 5.6V 0.5W BZX55C5V6

5.6V 0.5W BZX55C5V6

ديود زنر 5.6 ولت 0.5 وات BZX55C5V6

2/160 ریال