خرید صفحه لمسی (Touch)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع صفحه لمسی (Touch)

11 نوع صفحه لمسی (Touch) موجود می باشد

نمایش 1 تا 11


TACH 64*128

TACH 64*128

1/050/000 ریال
TACH 6.8"

TACH 6.8"

1/017/000 ریال
TACH 5.8"

TACH 5.8"

620/560 ریال
TACH 8"

TACH 8"

637/780 ریال
TACH 7.4"

TACH 7.4"

948/060 ریال
TACH 6.5"

TACH 6.5"

723/960 ریال
TACH 6.2"

TACH 6.2"

689/480 ریال
TACH 7"

TACH 7"

1/378/990 ریال
TACH 6"

TACH 6"

517/130 ریال
TACH 5"

TACH 5"

448/180 ریال
TACH 4.3"

TACH 4.3"

689/480 ریال