خرید دیود معمولی(Conventional diode)

مشخصات، قیمت فروش عمده و خرید اینترنتی انواع دیود معمولی(Conventional diode)

48 نوع دیود معمولی(Conventional diode) موجود می باشد

نمایش 1 تا 36


SM 8S36B

SM 8S36B
دیود SM8S36B

450/000 ریال
P6KE350CA

P6KE350CA
دیود P6KE350CA

36/575 ریال
1.5KE400CA

1.5KE400CA

47/025 ریال
P6KE400CA

P6KE400CA

31/350 ریال
1.5KE400A

1.5KE400A

31/350 ریال
P6KE220CA

P6KE220CA
دیود P6KE220CA

20/900 ریال
P6KE22CA

P6KE22CA
دیود P6KE22CA

7/210 ریال
P6KE68CA

P6KE68CA
دیود P6KE68CA

11/267 ریال
P6KE5A

P6KE5A
دیود P6KE5A

13/585 ریال
P6KE12A

P6KE12A
دیود P6KE12A

15/000 ریال
P6KE56CA

P6KE56CA
دیود P6KE56CA

11/495 ریال
P6KE16A

P6KE16A
دیود P6KE16A

14/421 ریال
P6KE36A

P6KE36A

9/405 ریال
DIODE RL 207

DIODE RL 207
دیود RL 207

7/211 ریال
10A10

10A10
دیود 10A10

21/560 ریال
P6KE10A

P6KE10A
دیود P6KE10A

9/405 ریال
P6KE13A

P6KE13A
دیود P6KE13A

14/421 ریال
P6KE18A

P6KE18A
دیود P6KE18A

14/421 ریال
P6KE15A

P6KE15A
دیود P6KE15A

9/800 ریال
P6KE350A

P6KE350A
دیود P6KE350A

13/585 ریال
P6KE250A

P6KE250A
دیود P6KE250A

12/000 ریال
P6KE20A

P6KE20A
دیود P6KE20A

12/000 ریال
P6KE6.8A

P6KE6.8A
دیود P6KE6.8A

13/585 ریال
P6KE8.2A

P6KE8.2A
دیود P6KE8.2A

10/000 ریال
P6KE200CA

P6KE200CA
دیود P6KE200CA

9/000 ریال
1N60

1N60
دیود 1N60

5/747 ریال
1N60L

1N60L

80/000 ریال
P6KE200A

P6KE200A
دیود P6KE200

9/000 ریال
6A10

6A10
دیود 6A10

15/570 ریال
1N 5399

1N 5399
دیود 1N 5399

5/415 ریال
1N 5408

1N 5408
دیود 1N 5408

12/000 ریال
1N 4007 1n4007

1N 4007 1n4007
دیود 1N4007

2/500 ریال
1N 4006

1N 4006
دیود 1N 4006

3/500 ریال
1N 4005

1N 4005
دیود 1N 4005

3/449 ریال
1N 4002

1N 4002
دیود 1N 4002

3/500 ریال
1N 4001

1N 4001
دیود 1N 4001

2/500 ریال